source: trunk/po/kk.po @ 13279

Last change on this file since 13279 was 13279, checked in by jordan, 10 years ago

(trunk gtk) sync transmission-gtk translations from Rosetta. Also, two new translations: Low German and Sinhalese :)

File size: 78.2 KB
Line 
1# Kazakh translation for transmission
2# Copyright (C) 2009-2010 HZ
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: transmission\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2012-02-03 15:22-0600\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-02-27 09:07+0000\n"
12"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <Unknown>\n"
13"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18"X-Launchpad-Export-Date: 2012-04-09 01:44+0000\n"
19"X-Generator: Launchpad (build 15060)\n"
20
21#: ../gtk/actions.c:45
22msgid "Sort by _Activity"
23msgstr "БелсеМЎілігі бПйыМш_а сұрыптау"
24
25#: ../gtk/actions.c:46
26msgid "Sort by _Name"
27msgstr "Аты бПйы_Мша сұрыптау"
28
29#: ../gtk/actions.c:47
30msgid "Sort by _Progress"
31msgstr "Үр_Ўісі бПйыМша сұрыптау"
32
33#: ../gtk/actions.c:48
34msgid "Sort by _Queue"
35msgstr "_Кезек бПйыМша сұрыптау"
36
37#: ../gtk/actions.c:49
38msgid "Sort by Rati_o"
39msgstr "Ре_йтОМгі бПйыМша сұрыптау"
40
41#: ../gtk/actions.c:50
42msgid "Sort by Stat_e"
43msgstr "Қал_ып-күйі бПйыМша сұрыптау"
44
45#: ../gtk/actions.c:51
46msgid "Sort by A_ge"
47msgstr "ҚПсылғаМ _уақыты бПйыМша сұрыптау"
48
49#: ../gtk/actions.c:52
50msgid "Sort by Time _Left"
51msgstr "Тре_кері бПйыМша сұрыптау"
52
53#: ../gtk/actions.c:53
54msgid "Sort by Si_ze"
55msgstr "Óš_лшеЌі ПйыМша сұрыптау"
56
57#: ../gtk/actions.c:70
58msgid "_Show Transmission"
59msgstr "Transmission-ÐŽÑ‹ _көрсету"
60
61#: ../gtk/actions.c:71
62msgid "Message _Log"
63msgstr "_ХабарлаЌалар журМалы"
64
65#: ../gtk/actions.c:86
66msgid "Enable Alternative Speed _Limits"
67msgstr "А_льтерМатОвті жылЎаЌЎық шектеулеріМ іске қПсу"
68
69#: ../gtk/actions.c:87
70msgid "_Compact View"
71msgstr "Ық_шаЌ көріМісі"
72
73#: ../gtk/actions.c:88
74msgid "Re_verse Sort Order"
75msgstr "Ке_рі сұрыптау"
76
77#: ../gtk/actions.c:89
78msgid "_Filterbar"
79msgstr "_Сүзгілер"
80
81#: ../gtk/actions.c:90
82msgid "_Statusbar"
83msgstr "Қалы_п-күй жПлағы"
84
85#: ../gtk/actions.c:91
86msgid "_Toolbar"
87msgstr "Сай_ЌаМЎар паМелі"
88
89#: ../gtk/actions.c:96
90msgid "_File"
91msgstr "_Ѐайл"
92
93#: ../gtk/actions.c:97
94msgid "_Torrent"
95msgstr "_ТПрреМт"
96
97#: ../gtk/actions.c:98
98msgid "_View"
99msgstr "Тү_рі"
100
101#: ../gtk/actions.c:99
102msgid "_Sort Torrents By"
103msgstr "ТПрреМтерЎі _сұрыптау"
104
105#: ../gtk/actions.c:100
106msgid "_Queue"
107msgstr "_Кезек"
108
109#: ../gtk/actions.c:101 ../gtk/details.c:2436
110msgid "_Edit"
111msgstr "Тү_зету"
112
113#: ../gtk/actions.c:102
114msgid "_Help"
115msgstr "_КөЌек"
116
117#: ../gtk/actions.c:103
118msgid "Copy _Magnet Link to Clipboard"
119msgstr "Magnet сілте_ЌесіМ алЌасу буферіМе көшіру"
120
121#: ../gtk/actions.c:104
122msgid "Open _URL
"
123msgstr "Сіл_теЌеМі ашу "
124
125#: ../gtk/actions.c:104
126msgid "Open URL
"
127msgstr "СілтеЌеМі ашу "
128
129#: ../gtk/actions.c:105 ../gtk/actions.c:106
130msgid "Open a torrent"
131msgstr "ТПрреМтті ашу"
132
133#: ../gtk/actions.c:107
134msgid "_Start"
135msgstr "Ба_стау"
136
137#: ../gtk/actions.c:107
138msgid "Start torrent"
139msgstr "ТПрреМті жіберу"
140
141#: ../gtk/actions.c:108
142msgid "Start _Now"
143msgstr "Қа_зір бастау"
144
145#: ../gtk/actions.c:108
146msgid "Start torrent now"
147msgstr "ТПрреМті қазір іске қПсу"
148
149#: ../gtk/actions.c:109
150msgid "_Statistics"
151msgstr "_СтатОстОка"
152
153#: ../gtk/actions.c:110
154msgid "_Donate"
155msgstr "Ақ_шалай көЌектесу"
156
157#: ../gtk/actions.c:111
158msgid "_Verify Local Data"
159msgstr "Жергі_лікті ЌәліЌеттерЎі тексеріп шығу"
160
161#: ../gtk/actions.c:112
162msgid "_Pause"
163msgstr "А_ялЎату"
164
165#: ../gtk/actions.c:112
166msgid "Pause torrent"
167msgstr "ТПрреМті аялЎату"
168
169#: ../gtk/actions.c:113
170msgid "_Pause All"
171msgstr "БарлығыМ ая_лЎату"
172
173#: ../gtk/actions.c:113
174msgid "Pause all torrents"
175msgstr "БарлығыМ аялЎату"
176
177#: ../gtk/actions.c:114
178msgid "_Start All"
179msgstr "_БарлығыМ жіберу"
180
181#: ../gtk/actions.c:114
182msgid "Start all torrents"
183msgstr "Барлық тПрреМтерЎі жіберу"
184
185#: ../gtk/actions.c:115
186msgid "Set _Location
"
187msgstr "Ор_МаласуЎы көрсету..."
188
189#: ../gtk/actions.c:116
190msgid "Remove torrent"
191msgstr "ТПрреМтті өшіру"
192
193#: ../gtk/actions.c:117
194msgid "_Delete Files and Remove"
195msgstr "_ЀайлЎар ЌеМ тПрреМтті өшіру"
196
197#: ../gtk/actions.c:118
198msgid "_New
"
199msgstr "Ж_аңа..."
200
201#: ../gtk/actions.c:118
202msgid "Create a torrent"
203msgstr "ТПрреМті жасау"
204
205#: ../gtk/actions.c:119
206msgid "_Quit"
207msgstr "_Кығу"
208
209#: ../gtk/actions.c:120
210msgid "Select _All"
211msgstr "Б_арлығыМ ерекшелеу"
212
213#: ../gtk/actions.c:121
214msgid "Dese_lect All"
215msgstr "Ерекше_леуЎі барлығыМаМ алып тастау"
216
217#: ../gtk/actions.c:123
218msgid "Torrent properties"
219msgstr "ТПрреМт қасОеттері"
220
221#: ../gtk/actions.c:124
222msgid "Open Fold_er"
223msgstr "Бу_ЌаМы ашу"
224
225#: ../gtk/actions.c:126
226msgid "_Contents"
227msgstr "Құра_Ќасы"
228
229#: ../gtk/actions.c:127
230msgid "Ask Tracker for _More Peers"
231msgstr "Тре_керЎеМ тағы тПраптарЎы сұрау"
232
233#: ../gtk/actions.c:128
234msgid "Move to _Top"
235msgstr "ҮстіМ_Ме апару"
236
237#: ../gtk/actions.c:129
238msgid "Move _Up"
239msgstr "Ж_Пғары жылжыту"
240
241#: ../gtk/actions.c:130
242msgid "Move _Down"
243msgstr "ТөЌеМ жы_лжыту"
244
245#: ../gtk/actions.c:131
246msgid "Move to _Bottom"
247msgstr "АстыМа а_пару"
248
249#: ../gtk/actions.c:132
250msgid "Present Main Window"
251msgstr "Басты терезеМі көрсету"
252
253#: ../gtk/conf.c:317 ../gtk/conf.c:322
254#, c-format
255msgid "Importing \"%s\""
256msgstr "\"%s\" ОЌпПрттау"
257
258#: ../gtk/details.c:448 ../gtk/details.c:460
259msgid "Use global settings"
260msgstr "Жалпы баптауларЎы қПлЎаМу"
261
262#: ../gtk/details.c:449
263msgid "Seed regardless of ratio"
264msgstr "РейтОМгті елеЌей, тарату"
265
266#: ../gtk/details.c:450
267msgid "Stop seeding at ratio:"
268msgstr "РейтОМг ЌәМі келесіге жеткеМЎе, таратуЎы тПқтату:"
269
270#: ../gtk/details.c:461
271msgid "Seed regardless of activity"
272msgstr "БелсеМЎілікті елеЌей, тарату"
273
274#: ../gtk/details.c:462
275msgid "Stop seeding if idle for N minutes:"
276msgstr "N ЌОМ белсеМЎі еЌес бПлса, таратуЎы тПқтату:"
277
278#: ../gtk/details.c:478 ../gtk/tr-prefs.c:1287
279msgid "Speed"
280msgstr "ЖылЎаЌЎығы"
281
282#: ../gtk/details.c:480
283msgid "Honor global _limits"
284msgstr "ГлПбалЎы шектеу_лерЎі елеЌеу"
285
286#: ../gtk/details.c:485
287#, c-format
288msgid "Limit _download speed (%s):"
289msgstr "Қаб_ылЎау жылЎаЌЎығыМ шектеу (%s):"
290
291#: ../gtk/details.c:498
292#, c-format
293msgid "Limit _upload speed (%s):"
294msgstr "Тар_ату жылЎаЌЎығыМ шектеу (%s):"
295
296#: ../gtk/details.c:511 ../gtk/open-dialog.c:351
297msgid "Torrent _priority:"
298msgstr "ТПрреМт п_рОПрОтеті:"
299
300#: ../gtk/details.c:515
301msgid "Seeding Limits"
302msgstr "Тарату шектеулері"
303
304#: ../gtk/details.c:525
305msgid "_Ratio:"
306msgstr "_РейтОМгі:"
307
308#: ../gtk/details.c:534
309msgid "_Idle:"
310msgstr "Кү_ту:"
311
312#: ../gtk/details.c:537
313msgid "Peer Connections"
314msgstr "ТПраптарЌеМ байлаМыстар"
315
316#: ../gtk/details.c:540
317msgid "_Maximum peers:"
318msgstr "ТПраптарЎың Ќа_ксОЌал саМы:"
319
320#: ../gtk/details.c:560 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:201
321#: ../libtransmission/verify.c:260
322msgid "Queued for verification"
323msgstr "Тексеруге кезекте тұр"
324
325#: ../gtk/details.c:561
326msgid "Verifying local data"
327msgstr "Жергілікті ЌәліЌеттерЎі тексеру"
328
329#: ../gtk/details.c:562 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:204
330msgid "Queued for download"
331msgstr "Жүктеу үшіМ кезекте"
332
333#: ../gtk/details.c:563 ../gtk/filter.c:698
334msgctxt "Verb"
335msgid "Downloading"
336msgstr "ЖүктелуЎе"
337
338#: ../gtk/details.c:564 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:207
339msgid "Queued for seeding"
340msgstr "Тарату кезегіМе қПйылЎы"
341
342#: ../gtk/details.c:565 ../gtk/filter.c:699
343msgctxt "Verb"
344msgid "Seeding"
345msgstr "ТаратылуЎа"
346
347#: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:701 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
348msgid "Finished"
349msgstr "АяқталғаМ"
350
351#: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:700 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
352msgid "Paused"
353msgstr "АялЎатылғаМ"
354
355#: ../gtk/details.c:599
356msgid "N/A"
357msgstr "АМықталЌағаМ"
358
359#: ../gtk/details.c:611 ../gtk/file-list.c:605
360msgid "Mixed"
361msgstr "Аралас"
362
363#: ../gtk/details.c:612
364msgid "No Torrents Selected"
365msgstr "ТаңЎалғаМ тПрреМттер жПқ"
366
367#: ../gtk/details.c:634
368msgid "Private to this tracker -- DHT and PEX disabled"
369msgstr "Осы трекерге жеке -- DHT жәМе PEX сөМЎірулі"
370
371#: ../gtk/details.c:636
372msgid "Public torrent"
373msgstr "ПублОкалық тПрреМт"
374
375#: ../gtk/details.c:659
376#, c-format
377msgid "Created by %1$s"
378msgstr "%1$s жасағаМ"
379
380#: ../gtk/details.c:661
381#, c-format
382msgid "Created on %1$s"
383msgstr "%1$s жасалғаМ"
384
385#: ../gtk/details.c:663
386#, c-format
387msgid "Created by %1$s on %2$s"
388msgstr "%1$s жасағаМ, %2$s"
389
390#: ../gtk/details.c:749
391msgid "Unknown"
392msgstr "Белгісіз"
393
394#: ../gtk/details.c:777
395#, c-format
396msgid "%1$s (%2$'d piece @ %3$s)"
397msgid_plural "%1$s (%2$'d pieces @ %3$s)"
398msgstr[0] "%1$s (%2$'d бөліЌ @ %3$s)"
399
400#: ../gtk/details.c:783
401#, c-format
402msgid "%1$s (%2$'d piece)"
403msgid_plural "%1$s (%2$'d pieces)"
404msgstr[0] "%1$s (%2$'d бөліЌ)"
405
406#: ../gtk/details.c:817
407#, c-format
408msgid "%1$s (%2$s%%)"
409msgstr "%1$s (%2$s%%)"
410
411#: ../gtk/details.c:819
412#, c-format
413msgid "%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available)"
414msgstr "%1$s (%2$s%% қПлжетерлік, барлығы %3$s%%)"
415
416#: ../gtk/details.c:821
417#, c-format
418msgid "%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available); %4$s Unverified"
419msgstr "%1$s (%2$s%% of %3$s%% қПлжетерлік); %4$s тексерілЌегеМ"
420
421#: ../gtk/details.c:840
422#, c-format
423msgid "%1$s (+%2$s corrupt)"
424msgstr "%1$s (+%2$s қате)"
425
426#: ../gtk/details.c:862
427#, c-format
428msgid "%s (Ratio: %s)"
429msgstr "%s (РейтОМгі: %s)"
430
431#: ../gtk/details.c:890
432msgid "No errors"
433msgstr "Қателер жПқ"
434
435#: ../gtk/details.c:903
436msgid "Never"
437msgstr "ЕшқашаМ"
438
439#: ../gtk/details.c:907
440msgid "Active now"
441msgstr "Қазір белсеМЎі"
442
443#: ../gtk/details.c:911
444#, c-format
445msgid "%1$s ago"
446msgstr "%1$s бұрыМ"
447
448#: ../gtk/details.c:930
449msgid "Activity"
450msgstr "БелсеМЎілігі"
451
452#: ../gtk/details.c:935
453msgid "Torrent size:"
454msgstr "ТПрреМт өлшеЌі:"
455
456#: ../gtk/details.c:940
457msgid "Have:"
458msgstr "Бар:"
459
460#: ../gtk/details.c:945 ../gtk/stats.c:155 ../gtk/stats.c:172
461msgid "Downloaded:"
462msgstr "ЖүктелгеМ:"
463
464#: ../gtk/details.c:950 ../gtk/stats.c:152 ../gtk/stats.c:169
465msgid "Uploaded:"
466msgstr "ТаратылғаМ:"
467
468#: ../gtk/details.c:955
469msgid "State:"
470msgstr "Күйі:"
471
472#: ../gtk/details.c:960
473msgid "Running time:"
474msgstr "ЖұЌыс уақыты:"
475
476#: ../gtk/details.c:965
477msgid "Remaining time:"
478msgstr "ҚалғаМ уақыт:"
479
480#: ../gtk/details.c:970
481msgid "Last activity:"
482msgstr "СПңғы белсеМЎілігі:"
483
484#: ../gtk/details.c:976
485msgid "Error:"
486msgstr "Қате:"
487
488#: ../gtk/details.c:981
489msgid "Details"
490msgstr "Көбірек білу"
491
492#: ../gtk/details.c:987
493msgid "Location:"
494msgstr "ОрМаласуы:"
495
496#: ../gtk/details.c:994
497msgid "Hash:"
498msgstr "Хеші:"
499
500#: ../gtk/details.c:1000
501msgid "Privacy:"
502msgstr "Жекелігі:"
503
504#: ../gtk/details.c:1007
505msgid "Origin:"
506msgstr "Тегі:"
507
508#: ../gtk/details.c:1024
509msgid "Comment:"
510msgstr "ТүсіМіктеЌесі:"
511
512#: ../gtk/details.c:1056
513msgid "Webseeds"
514msgstr "Веб-сОЎерлер"
515
516#: ../gtk/details.c:1058 ../gtk/details.c:1111
517msgid "Down"
518msgstr "Алу"
519
520#: ../gtk/details.c:1109
521msgid "Address"
522msgstr "АЎрес"
523
524#: ../gtk/details.c:1113
525msgid "Up"
526msgstr "Тарату"
527
528#: ../gtk/details.c:1114
529msgid "Client"
530msgstr "КлОеМт"
531
532#: ../gtk/details.c:1115
533msgid "%"
534msgstr "%"
535
536#: ../gtk/details.c:1117
537msgid "Up Reqs"
538msgstr "Кығ. сұраМ."
539
540#: ../gtk/details.c:1119
541msgid "Dn Reqs"
542msgstr "Кір. сұраМ."
543
544#: ../gtk/details.c:1121
545msgid "Dn Blocks"
546msgstr "Ал. блПктар"
547
548#: ../gtk/details.c:1123
549msgid "Up Blocks"
550msgstr "Тар. блПктар"
551
552#: ../gtk/details.c:1125
553msgid "We Cancelled"
554msgstr "Біз бас тарттық"
555
556#: ../gtk/details.c:1127
557msgid "They Cancelled"
558msgstr "Олар бас тартты"
559
560#: ../gtk/details.c:1128
561msgid "Flags"
562msgstr "Жалаушалар"
563
564#: ../gtk/details.c:1483
565msgid "Optimistic unchoke"
566msgstr "Жақсы таратылыЌ"
567
568#: ../gtk/details.c:1484
569msgid "Downloading from this peer"
570msgstr "Бұл тПраптаМ жүктеу"
571
572#: ../gtk/details.c:1485
573msgid "We would download from this peer if they would let us"
574msgstr "Рұқсат етсе, Псы тПраптаМ жүктеуге бПлаЎы"
575
576#: ../gtk/details.c:1486
577msgid "Uploading to peer"
578msgstr "ТПрапқа беру"
579
580#: ../gtk/details.c:1487
581msgid "We would upload to this peer if they asked"
582msgstr "Қызықса, Псы тПрапқа беруге бПлаЎы"
583
584#: ../gtk/details.c:1488
585msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
586msgstr "ТПрап ЌәліЌеттерЎі бере алаЎы, бірақ бізге Плар керек еЌес"
587
588#: ../gtk/details.c:1489
589msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
590msgstr "ТПрапқа беруге рұсқат бар, бірақ Пл қызықпағаМ"
591
592#: ../gtk/details.c:1490
593msgid "Encrypted connection"
594msgstr "КОфрлеМгеМ байлаМыс"
595
596#: ../gtk/details.c:1491
597msgid "Peer was found through Peer Exchange (PEX)"
598msgstr "ТПрап Peer Exchange (PEX) арқылы табылЎы"
599
600#: ../gtk/details.c:1492
601msgid "Peer was found through DHT"
602msgstr "ТПрап DHT арқылы табылЎы"
603
604#: ../gtk/details.c:1493
605msgid "Peer is an incoming connection"
606msgstr "ТПрап қабылЎау режОЌіМЎе жұЌыс істеп тұр"
607
608#: ../gtk/details.c:1494
609msgid "Peer is connected over µTP"
610msgstr "Қатысушы µTP арқылы қПсылғаМ"
611
612#: ../gtk/details.c:1743 ../gtk/details.c:2451
613msgid "Show _more details"
614msgstr "_Көбірек ақпарат шығару"
615
616#: ../gtk/details.c:1814
617#, c-format
618msgid "Got a list of %1$s%2$'d peers%3$s %4$s ago"
619msgstr "АлыМЎы тізіЌ %1$s%2$'d қатысушылар%3$s %4$s бұрыМ"
620
621#: ../gtk/details.c:1818
622#, c-format
623msgid "Peer list request %1$stimed out%2$s %3$s ago; will retry"
624msgstr "ПОрлер тізіЌіМ сұрау %1$sуақыты бітті%2$s %3$s бұрыМ; қайталайЌыз"
625
626#: ../gtk/details.c:1821
627#, c-format
628msgid "Got an error %1$s\"%2$s\"%3$s %4$s ago"
629msgstr "Қате алыМЎы %1$s\"%2$s\"%3$s %4$s бұрыМ"
630
631#: ../gtk/details.c:1829
632msgid "No updates scheduled"
633msgstr "ЖПспарлаМғаМ жаңартулар жПқ"
634
635#: ../gtk/details.c:1834
636#, c-format
637msgid "Asking for more peers in %s"
638msgstr "Көбірек пОрлерЎі сұрау, %s кейіМ"
639
640#: ../gtk/details.c:1838
641msgid "Queued to ask for more peers"
642msgstr "Көбірек пОрлерЎі сұрауЎа кезекте тұр"
643
644#: ../gtk/details.c:1843
645#, c-format
646msgid "Asking for more peers now
 <small>%s</small>"
647msgstr "Көбірек тПраптарЎы сұрау  <small>%s</small>"
648
649#: ../gtk/details.c:1853
650#, c-format
651msgid "Tracker had %s%'d seeders and %'d leechers%s %s ago"
652msgstr "ТрекерЎе %s%'d сОЎер ЌеМ %'d лОчер%s %s бұрыМ бПлЎы"
653
654#: ../gtk/details.c:1857
655#, c-format
656msgid "Got a scrape error \"%s%s%s\" %s ago"
657msgstr "\"%s%s%s\" scrape қатесі алыМЎы, %s бұрыМ"
658
659#: ../gtk/details.c:1867
660#, c-format
661msgid "Asking for peer counts in %s"
662msgstr "%s ішіМЎегі пОрлер саМы сұрауЎа"
663
664#: ../gtk/details.c:1871
665msgid "Queued to ask for peer counts"
666msgstr "ПОрлер саМыМ сұрауЎа кезекте тұр"
667
668#: ../gtk/details.c:1876
669#, c-format
670msgid "Asking for peer counts now
 <small>%s</small>"
671msgstr "ТПраптар саМыМ сұрау  <small>%s</small>"
672
673#: ../gtk/details.c:2146
674msgid "List contains invalid URLs"
675msgstr "ТізіЌЎе қате URL-Ўар бар"
676
677#: ../gtk/details.c:2151
678msgid "Please correct the errors and try again."
679msgstr "ҚателерЎі түзетіп, қайталап көріңіз."
680
681#: ../gtk/details.c:2201
682#, c-format
683msgid "%s - Edit Trackers"
684msgstr "%s - ТрекерлерЎі түзету"
685
686#: ../gtk/details.c:2211
687msgid "Tracker Announce URLs"
688msgstr "ТрекерЎің аМПМс URL-ы"
689
690#: ../gtk/details.c:2214 ../gtk/makemeta-ui.c:490
691msgid ""
692"To add a backup URL, add it on the line after the primary URL.\n"
693"To add another primary URL, add it after a blank line."
694msgstr ""
695"ҚПр URL-Ñ‹Ðœ қПсу үшіМ ПМы бастапқы URL жПлыМаМ кейіМ қПсыңыз.\n"
696"Басқа бастапқы URL қПсу үшіМ ПМы бір бПс жПлЎаМ кейіМ қПсыңыз."
697
698#: ../gtk/details.c:2312
699#, c-format
700msgid "%s - Add Tracker"
701msgstr "%s - ТрекерЎі қПсу"
702
703#: ../gtk/details.c:2326
704msgid "Tracker"
705msgstr "Трекер"
706
707#: ../gtk/details.c:2332
708msgid "_Announce URL:"
709msgstr "_АМПМс URL-і:"
710
711#: ../gtk/details.c:2407 ../gtk/details.c:2551 ../gtk/filter.c:322
712msgid "Trackers"
713msgstr "Трекерлер"
714
715#: ../gtk/details.c:2431
716msgid "_Add"
717msgstr "ҚП_су"
718
719#: ../gtk/details.c:2442
720msgid "_Remove"
721msgstr "Ӛші_ру"
722
723#: ../gtk/details.c:2458
724msgid "Show _backup trackers"
725msgstr "Қ_Пр трекерлеріМ көрсету"
726
727#: ../gtk/details.c:2543 ../gtk/msgwin.c:429
728msgid "Information"
729msgstr "Ақпараты"
730
731#: ../gtk/details.c:2547
732msgid "Peers"
733msgstr "Қатысушылар"
734
735#: ../gtk/details.c:2556
736msgid "File listing not available for combined torrent properties"
737msgstr "БірМеше тПрреМт үшіМ бір уақытта файлЎар тізіЌіМ көру ЌүЌкіМ еЌес."
738
739#: ../gtk/details.c:2560 ../gtk/makemeta-ui.c:437
740msgid "Files"
741msgstr "ЀайлЎар"
742
743#: ../gtk/details.c:2564 ../gtk/tr-prefs.c:1242 ../gtk/tr-window.c:664
744msgid "Options"
745msgstr "Баптаулары"
746
747#: ../gtk/details.c:2588
748#, c-format
749msgid "%s Properties"
750msgstr "%s қасОеттері"
751
752#: ../gtk/details.c:2599
753#, c-format
754msgid "%'d Torrent Properties"
755msgstr "%'d ТПрреМт қасОеттері"
756
757#: ../gtk/dialogs.c:95
758#, c-format
759msgid "Remove torrent?"
760msgid_plural "Remove %d torrents?"
761msgstr[0] "%d тПрреМті өшіру керек пе?"
762
763#: ../gtk/dialogs.c:101
764#, c-format
765msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
766msgid_plural "Delete these %d torrents' downloaded files?"
767msgstr[0] "%d тПрреМт файлЎарыМ өшіру керек пе?"
768
769#: ../gtk/dialogs.c:111
770msgid ""
771"Once removed, continuing the transfer will require the torrent file or "
772"magnet link."
773msgid_plural ""
774"Once removed, continuing the transfers will require the torrent files or "
775"magnet links."
776msgstr[0] ""
777"Ӛшірілсе, тПрреМті қайта жалғастыру үшіМ тПрреМт файлы Ме сілтеЌесі керек "
778"бПлаЎы."
779
780#: ../gtk/dialogs.c:117
781msgid "This torrent has not finished downloading."
782msgid_plural "These torrents have not finished downloading."
783msgstr[0] "Бұл тПрреМтт(ерЎ)ің жүктелуі аяқталЌағаМ."
784
785#: ../gtk/dialogs.c:123
786msgid "This torrent is connected to peers."
787msgid_plural "These torrents are connected to peers."
788msgstr[0] "Бұл тПрреМт(тер) тПраптарға қПсулы тұр."
789
790#: ../gtk/dialogs.c:130
791msgid "One of these torrents is connected to peers."
792msgid_plural "Some of these torrents are connected to peers."
793msgstr[0] "Бұл тПрреМттерЎің біреуі тПраптарға қПсулы тұр."
794
795#: ../gtk/dialogs.c:137
796msgid "One of these torrents has not finished downloading."
797msgid_plural "Some of these torrents have not finished downloading."
798msgstr[0] "Бұл тПрреМттерЎің біреуіМің жүктелуі аяқталЌағаМ."
799
800#: ../gtk/file-list.c:602 ../gtk/filter.c:347 ../gtk/util.c:465
801msgid "High"
802msgstr "ЖПғары"
803
804#: ../gtk/file-list.c:603 ../gtk/filter.c:351 ../gtk/util.c:466
805msgid "Normal"
806msgstr "Қалыпты"
807
808#: ../gtk/file-list.c:604 ../gtk/filter.c:355 ../gtk/util.c:467
809msgid "Low"
810msgstr "ТөЌеМ"
811
812#: ../gtk/file-list.c:822 ../gtk/msgwin.c:295
813msgid "Name"
814msgstr "Аты"
815
816#. add "size" column
817#: ../gtk/file-list.c:837
818msgid "Size"
819msgstr "ӚлшеЌі"
820
821#. add "progress" column
822#: ../gtk/file-list.c:852
823msgid "Have"
824msgstr "Бар"
825
826#. add "enabled" column
827#: ../gtk/file-list.c:865
828msgid "Download"
829msgstr "Жүктеп алу"
830
831#. add priority column
832#: ../gtk/file-list.c:881 ../gtk/filter.c:342
833msgid "Priority"
834msgstr "ПрОПрОтеті"
835
836#: ../gtk/filter.c:314 ../gtk/filter.c:695
837msgid "All"
838msgstr "Барлығы"
839
840#: ../gtk/filter.c:328 ../gtk/tr-prefs.c:570 ../gtk/tr-prefs.c:1290
841msgid "Privacy"
842msgstr "Дербестік"
843
844#: ../gtk/filter.c:333
845msgid "Public"
846msgstr "Ортақ"
847
848#: ../gtk/filter.c:337
849msgid "Private"
850msgstr "Жеке"
851
852#: ../gtk/filter.c:697
853msgid "Active"
854msgstr "БелсеМЎі"
855
856#: ../gtk/filter.c:702
857msgctxt "Verb"
858msgid "Verifying"
859msgstr "ТексерілуЎе"
860
861#: ../gtk/filter.c:703 ../gtk/msgwin.c:428
862msgid "Error"
863msgstr "Қате"
864
865#. add the activity combobox
866#: ../gtk/filter.c:990
867msgid "_Show:"
868msgstr "Көр_сету:"
869
870#: ../gtk/main.c:307
871#, c-format
872msgid "Error registering Transmission as x-scheme-handler/magnet handler: %s"
873msgstr ""
874"Transmission-ÐŽÑ‹ x-scheme-handler/magnet өңЎеушісі ретіМЎе тіркеу сәтсіз: %s"
875
876#: ../gtk/main.c:472
877#, c-format
878msgid ""
879"Got signal %d; trying to shut down cleanly. Do it again if it gets stuck."
880msgstr ""
881"%d сОгМалы алыМЎы; таза сөМЎіріп көреЌіз. Тұрып қалса, қайтаЎаМ көріңіз."
882
883#: ../gtk/main.c:604
884msgid "Where to look for configuration files"
885msgstr "Баптаулар файлЎарыМ ізЎейтіМ ПрыМ"
886
887#: ../gtk/main.c:605
888msgid "Start with all torrents paused"
889msgstr "АялЎатылғаМ тПрреМтерЌеМ бастау"
890
891#: ../gtk/main.c:606
892msgid "Start minimized in notification area"
893msgstr "Трейге жасырылғаМ күйіМЎе қПсылу"
894
895#: ../gtk/main.c:607
896msgid "Show version number and exit"
897msgstr "Нұсқа ақпаратыМ шығарып, жұЌысты аяқтау"
898
899#: ../gtk/main.c:625 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
900msgid "Transmission"
901msgstr "Transmission"
902
903#. parse the command line
904#: ../gtk/main.c:629
905msgid "[torrent files or urls]"
906msgstr "[тПрреМт файлЎары Ме сілтеЌелер]"
907
908#: ../gtk/main.c:633
909#, c-format
910msgid ""
911"%s\n"
912"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
913msgstr ""
914"%s\n"
915"КПЌаМЎалық жПлЎың барлық ПпцОяларыМ қарау үшіМ '%s --help' еМгізіңіз.\n"
916
917#: ../gtk/main.c:730
918msgid ""
919"Transmission is a file-sharing program. When you run a torrent, its data "
920"will be made available to others by means of upload. You and you alone are "
921"fully responsible for exercising proper judgement and abiding by your local "
922"laws."
923msgstr ""
924"Transmission - бұл файлЎарЌеМ алЌасу бағЎарлаЌасы. ТПрреМтті жібергеМ кезЎе, "
925"ПМың ақпараты басқаларға тарату арқылы қПлжетерлік бПлаЎы. Осы әрекеттің "
926"заңЎарға қайшы келЌейтіМіМе сіз жәМе тек сіз ғаМа жауап бересіз."
927
928#: ../gtk/main.c:732
929msgid "I _Accept"
930msgstr "К_елісеЌіМ"
931
932#: ../gtk/main.c:941
933msgid "<b>Closing Connections</b>"
934msgstr "<b>БайлаМыстарЎы аяқтау</b>"
935
936#: ../gtk/main.c:945
937msgid "Sending upload/download totals to tracker
"
938msgstr "Трекерге жүктеп алу/тарату статОстОкасыМ жіберу..."
939
940#: ../gtk/main.c:950
941msgid "_Quit Now"
942msgstr "Қазір _шығу"
943
944#: ../gtk/main.c:1008
945msgid "Couldn't add corrupt torrent"
946msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
947msgstr[0] "ЗақыЌЎалғаМ тПрреМті қПсу ЌүЌкіМ еЌес"
948
949#: ../gtk/main.c:1015
950msgid "Couldn't add duplicate torrent"
951msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
952msgstr[0] "ҚайталаМатыМ тПрреМті қПсу ЌүЌкіМ еЌес"
953
954#: ../gtk/main.c:1316
955msgid "A fast and easy BitTorrent client"
956msgstr "ЖылЎаЌ ЌеМ қарапайыЌ BitTorrent клОеМті"
957
958#: ../gtk/main.c:1317
959msgid "Copyright (c) The Transmission Project"
960msgstr "Copyright (c) The Transmission Project"
961
962#. Translators: translate "translator-credits" as your name
963#. to have it appear in the credits in the "About"
964#. dialog
965#: ../gtk/main.c:1323
966msgid "translator-credits"
967msgstr ""
968"Launchpad Contributions:\n"
969"  Baurzhan Muftakhidinov https://launchpad.net/~baurthefirst\n"
970"  Dr Gregory House https://launchpad.net/~greghouse"
971
972#: ../gtk/makemeta-ui.c:75
973#, c-format
974msgid "Creating \"%s\""
975msgstr "ЖасалуЎа \"%s\""
976
977#: ../gtk/makemeta-ui.c:77
978#, c-format
979msgid "Created \"%s\"!"
980msgstr "ЖасалЎы \"%s\"!"
981
982#: ../gtk/makemeta-ui.c:79
983#, c-format
984msgid "Error: invalid announce URL \"%s\""
985msgstr "Қате: Ўүрыс еЌес аМПМс URL-ы \"%s\""
986
987#: ../gtk/makemeta-ui.c:81
988#, c-format
989msgid "Cancelled"
990msgstr "Бас тартылЎы"
991
992#: ../gtk/makemeta-ui.c:83
993#, c-format
994msgid "Error reading \"%s\": %s"
995msgstr "\"%s\" Пқу қатесі: %s"
996
997#: ../gtk/makemeta-ui.c:85
998#, c-format
999msgid "Error writing \"%s\": %s"
1000msgstr "\"%s\" жазу қатесі: %s"
1001
1002#. how much data we've scanned through to generate checksums
1003#: ../gtk/makemeta-ui.c:102
1004#, c-format
1005msgid "Scanned %s"
1006msgstr "ҚаралЎы %s"
1007
1008#: ../gtk/makemeta-ui.c:167 ../gtk/makemeta-ui.c:425
1009msgid "New Torrent"
1010msgstr "Жаңа тПрреМт"
1011
1012#: ../gtk/makemeta-ui.c:183
1013msgid "Creating torrent
"
1014msgstr "ТПрреМт жасалуЎа..."
1015
1016#: ../gtk/makemeta-ui.c:292
1017msgid "No source selected"
1018msgstr "Көзі таңЎалЌағаМ"
1019
1020#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1021#, c-format
1022msgid "%1$s; %2$'d File"
1023msgid_plural "%1$s; %2$'d Files"
1024msgstr[0] "%1$s; %2$'d файл"
1025
1026#: ../gtk/makemeta-ui.c:305
1027#, c-format
1028msgid "%1$'d Piece @ %2$s"
1029msgid_plural "%1$'d Pieces @ %2$s"
1030msgstr[0] "%1$'d бөліЌ @ %2$s"
1031
1032#: ../gtk/makemeta-ui.c:439
1033msgid "Sa_ve to:"
1034msgstr "Қа_йЎа сақтау:"
1035
1036#: ../gtk/makemeta-ui.c:445
1037msgid "Source F_older:"
1038msgstr "Бу_ЌаЎаМ жасау:"
1039
1040#: ../gtk/makemeta-ui.c:457
1041msgid "Source _File:"
1042msgstr "Ѐай_лЎаМ жасау:"
1043
1044#: ../gtk/makemeta-ui.c:469
1045msgid "<i>No source selected</i>"
1046msgstr "<i>Көзі таңЎалЌағаМ</i>"
1047
1048#: ../gtk/makemeta-ui.c:473
1049msgid "Properties"
1050msgstr "ҚасОеттері"
1051
1052#: ../gtk/makemeta-ui.c:475
1053msgid "_Trackers:"
1054msgstr "_Трекерлер:"
1055
1056#: ../gtk/makemeta-ui.c:497
1057msgid "Co_mment:"
1058msgstr "К_ПЌЌеМтарОйі:"
1059
1060#: ../gtk/makemeta-ui.c:506
1061msgid "_Private torrent"
1062msgstr "_Жабық тПрреМт"
1063
1064#: ../gtk/msgwin.c:144
1065#, c-format
1066msgid "Couldn't save \"%s\""
1067msgstr "\"%s\" сақтау ЌүЌкіМ еЌес"
1068
1069#: ../gtk/msgwin.c:195
1070msgid "Save Log"
1071msgstr "ЖурМалЎы сақтау"
1072
1073#: ../gtk/msgwin.c:291
1074msgid "Time"
1075msgstr "Уақыты"
1076
1077#: ../gtk/msgwin.c:299
1078msgid "Message"
1079msgstr "ХабарлаЌа"
1080
1081#: ../gtk/msgwin.c:430
1082msgid "Debug"
1083msgstr "ЖөМЎеу"
1084
1085#: ../gtk/msgwin.c:456
1086msgid "Message Log"
1087msgstr "ХабарлаЌалар журМалы"
1088
1089#: ../gtk/msgwin.c:493
1090msgid "Level"
1091msgstr "Деңгейі"
1092
1093#: ../gtk/notify.c:213
1094msgid "Open File"
1095msgstr "ЀайлЎы ашу"
1096
1097#: ../gtk/notify.c:218
1098msgid "Open Folder"
1099msgstr "БуЌаМы ашу"
1100
1101#: ../gtk/notify.c:226
1102msgid "Torrent Complete"
1103msgstr "ТПрреМт аяқталЎы"
1104
1105#: ../gtk/notify.c:248
1106msgid "Torrent Added"
1107msgstr "ТПрреМт қПсылғаМ"
1108
1109#: ../gtk/open-dialog.c:240
1110msgid "Torrent files"
1111msgstr "ТПрреМт файлЎары"
1112
1113#: ../gtk/open-dialog.c:245
1114msgid "All files"
1115msgstr "Барлық файлЎар"
1116
1117#. make the dialog
1118#: ../gtk/open-dialog.c:271
1119msgid "Torrent Options"
1120msgstr "ТПрреМт баптаулары"
1121
1122#: ../gtk/open-dialog.c:293 ../gtk/tr-prefs.c:335
1123msgid "Mo_ve .torrent file to the trash"
1124msgstr "ҚПсқаММаМ _кейіМ .torrent файлыМ қПқыс шелегіМе тастау"
1125
1126#: ../gtk/open-dialog.c:295 ../gtk/tr-prefs.c:327
1127msgid "_Start when added"
1128msgstr "ҚПсқаМ кез_Ўе жіберу"
1129
1130#: ../gtk/open-dialog.c:310
1131msgid "_Torrent file:"
1132msgstr "_ТПрреМт-файл:"
1133
1134#: ../gtk/open-dialog.c:314
1135msgid "Select Source File"
1136msgstr "Ѐайл көзіМ таңЎаңыз"
1137
1138#: ../gtk/open-dialog.c:325
1139msgid "_Destination folder:"
1140msgstr "_Мақсат буЌасы:"
1141
1142#: ../gtk/open-dialog.c:329
1143msgid "Select Destination Folder"
1144msgstr "Мақсат буЌасыМ таңЎаңыз"
1145
1146#: ../gtk/open-dialog.c:427
1147msgid "Open a Torrent"
1148msgstr "ТПрреМтті ашу"
1149
1150#: ../gtk/open-dialog.c:443 ../gtk/tr-prefs.c:331
1151msgid "Show _options dialog"
1152msgstr "Ба_птаулар терезесіМ көрсету"
1153
1154#: ../gtk/open-dialog.c:487
1155msgid "Open URL"
1156msgstr "URL-ÐŽÑ– ашу"
1157
1158#: ../gtk/open-dialog.c:500
1159msgid "Open torrent from URL"
1160msgstr "ТПрреМтті URL-ЎеМ ашу"
1161
1162#: ../gtk/open-dialog.c:505
1163msgid "_URL"
1164msgstr "_URL сілтеЌе"
1165
1166#: ../gtk/relocate.c:62
1167#, c-format
1168msgid "Moving \"%s\""
1169msgstr "\"%s\" жылжыту"
1170
1171#: ../gtk/relocate.c:84
1172msgid "Couldn't move torrent"
1173msgstr "ТПрреМті жылжыту ЌүЌкіМ еЌес"
1174
1175#: ../gtk/relocate.c:125
1176msgid "This may take a moment
"
1177msgstr "Бұл біраз уақытты алуы ЌүЌкіМ..."
1178
1179#: ../gtk/relocate.c:156 ../gtk/relocate.c:176
1180msgid "Set Torrent Location"
1181msgstr "ТПрреМт ПрМаласуыМ көрсетіңіз"
1182
1183#: ../gtk/relocate.c:172 ../gtk/tr-prefs.c:269
1184msgid "Location"
1185msgstr "ОрМаласуы"
1186
1187#: ../gtk/relocate.c:179
1188msgid "Torrent _location:"
1189msgstr "ТПрреМт ПрМа_ласуы:"
1190
1191#: ../gtk/relocate.c:180
1192msgid "_Move from the current folder"
1193msgstr "_АғыЌЎағы буЌаЎаМ жылжыту"
1194
1195#: ../gtk/relocate.c:183
1196msgid "Local data is _already there"
1197msgstr "Жергілікті ЌәліЌеттер Пл жерЎе _бПлып тұр"
1198
1199#: ../gtk/stats.c:72 ../gtk/stats.c:164
1200#, c-format
1201msgid "Started %'d time"
1202msgid_plural "Started %'d times"
1203msgstr[0] "%'d рет қПсылғаМ"
1204
1205#: ../gtk/stats.c:97
1206msgid "Reset your statistics?"
1207msgstr "СтатОстОкаМы МөлЎеу керек пе?"
1208
1209#: ../gtk/stats.c:98
1210msgid ""
1211"These statistics are for your information only. Resetting them doesn't "
1212"affect the statistics logged by your BitTorrent trackers."
1213msgstr ""
1214"Бұл статОстОка тек сізге ЌәліЌет беру арМалғаМ. ОМы МөлЎеу кезіМЎе "
1215"BitTorrent трекерлеріМЎегі статОстОкаға әсер етілЌейЎі."
1216
1217#: ../gtk/stats.c:109 ../gtk/stats.c:137
1218msgid "_Reset"
1219msgstr "_НөлЎеу"
1220
1221#: ../gtk/stats.c:134 ../gtk/tr-window.c:705
1222msgid "Statistics"
1223msgstr "СтатОстОкасы"
1224
1225#: ../gtk/stats.c:149
1226msgid "Current Session"
1227msgstr "АғыЌЎағы сессОя"
1228
1229#: ../gtk/stats.c:158 ../gtk/stats.c:175
1230msgid "Ratio:"
1231msgstr "РейтОМг:"
1232
1233#: ../gtk/stats.c:161 ../gtk/stats.c:178
1234msgid "Duration:"
1235msgstr "Ұзақтығы:"
1236
1237#: ../gtk/stats.c:163
1238msgid "Total"
1239msgstr "Жалпы"
1240
1241#. %1$s is how much we've got,
1242#. %2$s is how much we'll have when done,
1243#. %3$s%% is a percentage of the two
1244#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:61
1245#, c-format
1246msgid "%1$s of %2$s (%3$s%%)"
1247msgstr "%1$s, барлығы %2$s (%3$s%%)"
1248
1249#. %1$s is how much we've got,
1250#. %2$s is the torrent's total size,
1251#. %3$s%% is a percentage of the two,
1252#. %4$s is how much we've uploaded,
1253#. %5$s is our upload-to-download ratio,
1254#. %6$s is the ratio we want to reach before we stop uploading
1255#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:77
1256#, c-format
1257msgid "%1$s of %2$s (%3$s%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s Goal: %6$s)"
1258msgstr ""
1259"%1$s, барлығы %2$s (%3$s%%), %4$s таратылЎы (РейтОМгі: %5$s Мақсаты: %6$s)"
1260
1261#. %1$s is how much we've got,
1262#. %2$s is the torrent's total size,
1263#. %3$s%% is a percentage of the two,
1264#. %4$s is how much we've uploaded,
1265#. %5$s is our upload-to-download ratio
1266#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:93
1267#, c-format
1268msgid "%1$s of %2$s (%3$s%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1269msgstr "%1$s, барлығы %2$s (%3$s%%), %4$s таратылЎы (РейтОМгі: %5$s)"
1270
1271#. %1$s is the torrent's total size,
1272#. %2$s is how much we've uploaded,
1273#. %3$s is our upload-to-download ratio,
1274#. %4$s is the ratio we want to reach before we stop uploading
1275#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:110
1276#, c-format
1277msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s Goal: %4$s)"
1278msgstr "%1$s, %2$s таратылғаМ (РейтОМгі: %3$s Кектеуі: %4$s)"
1279
1280#. %1$s is the torrent's total size,
1281#. %2$s is how much we've uploaded,
1282#. %3$s is our upload-to-download ratio
1283#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1284#, c-format
1285msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1286msgstr "%1$s, %2$s таратылғаМ (РейтОМгі: %3$s)"
1287
1288#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:136
1289msgid "Remaining time unknown"
1290msgstr "ҚалғаМ уақыты белгісіз"
1291
1292#. time remaining
1293#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:142
1294#, c-format
1295msgid "%s remaining"
1296msgstr "%s қалЎы"
1297
1298#. 1==down arrow, 2==down speed, 3==up arrow, 4==down speed
1299#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:167
1300#, c-format
1301msgid "%1$s %2$s, %3$s %4$s"
1302msgstr "%1$s %2$s, %3$s %4$s"
1303
1304#. bandwidth speed + unicode arrow
1305#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:172 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:176
1306#, c-format
1307msgid "%1$s %2$s"
1308msgstr "%1$s %2$s"
1309
1310#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:179
1311msgid "Stalled"
1312msgstr "ТПқтап қалЎы"
1313
1314#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:181 ../gtk/tr-icon.c:69
1315msgid "Idle"
1316msgstr "Іссіз"
1317
1318#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:211
1319#, c-format
1320msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1321msgstr "Жергілікті ЌәліЌеттерЎі тексеру (%.1f%% тексерілгеМ)"
1322
1323#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:222
1324#, c-format
1325msgid "Ratio %s"
1326msgstr "РейтОМгі %s"
1327
1328#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:244
1329#, c-format
1330msgid "Tracker gave a warning: \"%s\""
1331msgstr "Трекер ескерту жібергеМ: \"%s\""
1332
1333#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:245
1334#, c-format
1335msgid "Tracker gave an error: \"%s\""
1336msgstr "Трекер қате жібергеМ: \"%s\""
1337
1338#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:246
1339#, c-format
1340msgid "Error: %s"
1341msgstr "Қате: %s"
1342
1343#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:266
1344#, c-format
1345msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1346msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1347msgstr[0] "ҚабылЎау %1$'d тПраптаМ, барлығы %2$'d тПрап қПсулы"
1348
1349#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:275
1350#, c-format
1351msgid "Downloading metadata from %1$'d peer (%2$d%% done)"
1352msgid_plural "Downloading metadata from %1$'d peers (%2$d%% done)"
1353msgstr[0] "Метаақпаратты %1$'d пОрЎеМ алу (%2$d%% аяқталЎы)"
1354
1355#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:286
1356#, c-format
1357msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1358msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1359msgstr[0] "Тарату %1$'d тПрапқа, барлығы %2$'d тПрап қПсулы"
1360
1361#: ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:2
1362msgid "BitTorrent Client"
1363msgstr "BitTorrent қПлЎаМбасы"
1364
1365#: ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:3
1366msgid "Transmission BitTorrent Client"
1367msgstr "Transmission BitTorrent қПлЎаМбасы"
1368
1369#: ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:4
1370msgid "Download and share files over BitTorrent"
1371msgstr "BitTorrent желісіМЎе файлЎарЎы жүктеңіз жәМе бөлісіңіз"
1372
1373#: ../gtk/tr-core.c:1083
1374#, c-format
1375msgid "Couldn't read \"%s\": %s"
1376msgstr "\"%s\" Пқу ЌүЌкіМ еЌес: %s"
1377
1378#: ../gtk/tr-core.c:1175
1379#, c-format
1380msgid "Skipping unknown torrent \"%s\""
1381msgstr "Белгісіз \"%s\" тПрреМтіМ елеЌеу"
1382
1383#: ../gtk/tr-core.c:1411
1384msgid "Inhibiting desktop hibernation"
1385msgstr "ГОберМацОяға тыйыЌ салу"
1386
1387#: ../gtk/tr-core.c:1413
1388#, c-format
1389msgid "Couldn't inhibit desktop hibernation: %s"
1390msgstr "ГОберМацОяға тыйыЌ салу ЌүЌкіМ еЌес: %s"
1391
1392#: ../gtk/tr-core.c:1446
1393msgid "Allowing desktop hibernation"
1394msgstr "Ұйықтау режОЌіМе өтуге рұқсат беру"
1395
1396#: ../gtk/tr-icon.c:86 ../gtk/tr-icon.c:102
1397#, c-format
1398msgid "(Limit: %s)"
1399msgstr "(Кегі: %s)"
1400
1401#. %1$s: current upload speed
1402#. * %2$s: current upload limit, if any
1403#. * %3$s: current download speed
1404#. * %4$s: current download limit, if any
1405#: ../gtk/tr-icon.c:109
1406#, c-format
1407msgid ""
1408"Transmission\n"
1409"Up: %1$s %2$s\n"
1410"Down: %3$s %4$s"
1411msgstr ""
1412"Transmission\n"
1413"Тарату: %1$s %2$s\n"
1414"ҚабылЎау: %3$s %4$s"
1415
1416#: ../gtk/tr-prefs.c:272
1417msgid "Save to _Location:"
1418msgstr "Қай_Ўа сақтау:"
1419
1420#: ../gtk/tr-prefs.c:275
1421msgid "Queue"
1422msgstr "Кезек"
1423
1424#: ../gtk/tr-prefs.c:277
1425msgid "Maximum active _downloads:"
1426msgstr "МаксОЌалЎы белсе_МЎі жүктеЌелер:"
1427
1428#: ../gtk/tr-prefs.c:281
1429msgid "Downloads sharing data in the last N minutes are _active:"
1430msgstr "СПңғы N белсеМЎі ЌОМут ішіМЎегі т_арату ЌәліЌетіМ жүктеп алу:"
1431
1432#: ../gtk/tr-prefs.c:286 ../libtransmission/torrent.c:1903
1433msgid "Incomplete"
1434msgstr "АяқталЌаЎы"
1435
1436#: ../gtk/tr-prefs.c:288
1437msgid "Append \"._part\" to incomplete files' names"
1438msgstr "ТПлық еЌес файлЎар аттарыМа \"._part\" қПсып Птыру"
1439
1440#: ../gtk/tr-prefs.c:292
1441msgid "Keep _incomplete torrents in:"
1442msgstr "Аяқтал_ЌағаМ тПрреМттерЎі сақтау ПрМы:"
1443
1444#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1445msgid "Call _script when torrent is completed:"
1446msgstr "ТПрр_еМт аяқталғаМЎа, скрОптті ПрыМЎау:"
1447
1448#: ../gtk/tr-prefs.c:325
1449msgctxt "Gerund"
1450msgid "Adding"
1451msgstr "ҚПсылуЎа"
1452
1453#: ../gtk/tr-prefs.c:339
1454msgid "Automatically _add torrents from:"
1455msgstr "ТПрреМттерЎі а_втПқПсу буЌасы:"
1456
1457#: ../gtk/tr-prefs.c:347
1458msgctxt "Gerund"
1459msgid "Seeding"
1460msgstr "ТаратылуЎа"
1461
1462#: ../gtk/tr-prefs.c:349
1463msgid "Stop seeding at _ratio:"
1464msgstr "РейтОМг _ЌәМі келесіЎей бПлғаМЎа, таратуЎы тПқтату:"
1465
1466#: ../gtk/tr-prefs.c:356
1467msgid "Stop seeding if idle for _N minutes:"
1468msgstr "N _ЌОМ белсеМЎі еЌес бПлса, таратуЎы тПқтату:"
1469
1470#: ../gtk/tr-prefs.c:380 ../gtk/tr-prefs.c:1296
1471msgid "Desktop"
1472msgstr "ЖұЌыс үстелі"
1473
1474#: ../gtk/tr-prefs.c:382
1475msgid "_Inhibit hibernation when torrents are active"
1476msgstr "БелсеМЎі тПрреМтер бар бПлса, _гОберМацОяға тыйыЌ салу"
1477
1478#: ../gtk/tr-prefs.c:386
1479msgid "Show Transmission icon in the _notification area"
1480msgstr "Transmission таңбашас_Ñ‹Ðœ трейЎе көрсету"
1481
1482#: ../gtk/tr-prefs.c:391
1483msgid "Notification"
1484msgstr "Ескерту"
1485
1486#: ../gtk/tr-prefs.c:393
1487msgid "Show a notification when torrents are a_dded"
1488msgstr "ТПрреМт қПс_ылғаМЎа хабарлаЌаМы көрсету"
1489
1490#: ../gtk/tr-prefs.c:397
1491msgid "Show a notification when torrents _finish"
1492msgstr "ТПрреМт аяқталғаМЎа _хабарлаЌаМы көрсету"
1493
1494#: ../gtk/tr-prefs.c:401
1495msgid "Play a _sound when torrents finish"
1496msgstr "ТПрреМт аяқ_талғаМЎа Ўыбысты ПйМату"
1497
1498#: ../gtk/tr-prefs.c:430
1499#, c-format
1500msgid "Blocklist contains %'d rule"
1501msgid_plural "Blocklist contains %'d rules"
1502msgstr[0] "БлПктізіЌЎе %'d ереже бар"
1503
1504#: ../gtk/tr-prefs.c:463
1505#, c-format
1506msgid "Blocklist has %'d rule."
1507msgid_plural "Blocklist has %'d rules."
1508msgstr[0] "БлПктізіЌЎе %'d ереже бар."
1509
1510#: ../gtk/tr-prefs.c:467
1511msgid "<b>Update succeeded!</b>"
1512msgstr "<b>Жаңарту сәтті аяқталЎы!</b>"
1513
1514#: ../gtk/tr-prefs.c:467
1515msgid "<b>Unable to update.</b>"
1516msgstr "<b>Жаңарту ЌүЌкіМ еЌес.</b>"
1517
1518#: ../gtk/tr-prefs.c:482
1519msgid "Update Blocklist"
1520msgstr "БлПктізіЌЎі жаңарту"
1521
1522#: ../gtk/tr-prefs.c:484
1523msgid "Getting new blocklist
"
1524msgstr "Жаңа блПктізіЌіМ алу..."
1525
1526#: ../gtk/tr-prefs.c:512
1527msgid "Allow encryption"
1528msgstr "КОфрлеуге рұсқат беру"
1529
1530#: ../gtk/tr-prefs.c:513
1531msgid "Prefer encryption"
1532msgstr "КОфрлеуЎі таңЎау"
1533
1534#: ../gtk/tr-prefs.c:514
1535msgid "Require encryption"
1536msgstr "КОфрлеуЎі талап ету"
1537
1538#: ../gtk/tr-prefs.c:538
1539msgid "Blocklist"
1540msgstr "БлПктізіЌ"
1541
1542#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1543msgid "Enable _blocklist:"
1544msgstr "БлПк_тізіЌЎі іске қПсу:"
1545
1546#: ../gtk/tr-prefs.c:554
1547msgid "_Update"
1548msgstr "_Жаңарту"
1549
1550#: ../gtk/tr-prefs.c:564
1551msgid "Enable _automatic updates"
1552msgstr "_АвтПжаңартуға рұқсат беру"
1553
1554#: ../gtk/tr-prefs.c:572
1555msgid "_Encryption mode:"
1556msgstr "_КОфрлеу режОЌі:"
1557
1558#: ../gtk/tr-prefs.c:576
1559msgid "Use PE_X to find more peers"
1560msgstr "ТПраптарЎы ізЎеу үші_Ðœ PEX қПлЎаМу"
1561
1562#: ../gtk/tr-prefs.c:578
1563msgid ""
1564"PEX is a tool for exchanging peer lists with the peers you're connected to."
1565msgstr "PEX - бұл қПсылғаМ тПраптарЎаМ басқа тПраптар тізіЌЎеріМ алу құралы."
1566
1567#: ../gtk/tr-prefs.c:582
1568msgid "Use _DHT to find more peers"
1569msgstr "ТПраптарЎы і_зЎеу үшіМ DHT қПлЎаМу"
1570
1571#: ../gtk/tr-prefs.c:584
1572msgid "DHT is a tool for finding peers without a tracker."
1573msgstr "DHT - бұл трекерсіз-ақ тПраптарЎы ізЎеу құралы."
1574
1575#: ../gtk/tr-prefs.c:588
1576msgid "Use _Local Peer Discovery to find more peers"
1577msgstr "_ТПраптарЎы табу үшіМ LPD қПлЎаМу"
1578
1579#: ../gtk/tr-prefs.c:590
1580msgid "LPD is a tool for finding peers on your local network."
1581msgstr "LPD - жергілікті желіңізЎеМ пОрлерЎі табу құралы."
1582
1583#: ../gtk/tr-prefs.c:807
1584msgid "Web Client"
1585msgstr "Веб клОеМті"
1586
1587#. "enabled" checkbutton
1588#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1589msgid "_Enable web client"
1590msgstr "_Веб клОеМтті қПсу"
1591
1592#: ../gtk/tr-prefs.c:816
1593msgid "_Open web client"
1594msgstr "В_еб клОеМтті ашу"
1595
1596#: ../gtk/tr-prefs.c:825
1597msgid "HTTP _port:"
1598msgstr "HTTP _пПрты:"
1599
1600#. require authentication
1601#: ../gtk/tr-prefs.c:829
1602msgid "Use _authentication"
1603msgstr "_АутеМтОфОкацОяМы қПлЎаМу"
1604
1605#. username
1606#: ../gtk/tr-prefs.c:837
1607msgid "_Username:"
1608msgstr "_ПайЎалаМушы аты:"
1609
1610#. password
1611#: ../gtk/tr-prefs.c:844
1612msgid "Pass_word:"
1613msgstr "Па_рПль:"
1614
1615#. require authentication
1616#: ../gtk/tr-prefs.c:852
1617msgid "Only allow these IP a_ddresses to connect:"
1618msgstr "Тек келесі IP а_ЎрестерЎеМ қПсылуға рұқсат беру:"
1619
1620#: ../gtk/tr-prefs.c:877
1621msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1622msgstr "IP аЎрестің ПрМыМа шаблПМ жаза аласыз, Ќысалы 192.168.*.*"
1623
1624#: ../gtk/tr-prefs.c:899
1625msgid "Addresses:"
1626msgstr "АЎрестері:"
1627
1628#: ../gtk/tr-prefs.c:1017
1629msgid "Every Day"
1630msgstr "КүМЎе"
1631
1632#: ../gtk/tr-prefs.c:1018
1633msgid "Weekdays"
1634msgstr "ЖұЌыс күМЎері"
1635
1636#: ../gtk/tr-prefs.c:1019
1637msgid "Weekends"
1638msgstr "ДеЌалыс күМЎері"
1639
1640#: ../gtk/tr-prefs.c:1020
1641msgid "Sunday"
1642msgstr "ЖексеМбі"
1643
1644#: ../gtk/tr-prefs.c:1021
1645msgid "Monday"
1646msgstr "ДүйсеМбі"
1647
1648#: ../gtk/tr-prefs.c:1022
1649msgid "Tuesday"
1650msgstr "СейсеМбі"
1651
1652#: ../gtk/tr-prefs.c:1023
1653msgid "Wednesday"
1654msgstr "СәрсеМбі"
1655
1656#: ../gtk/tr-prefs.c:1024
1657msgid "Thursday"
1658msgstr "БейсеМбі"
1659
1660#: ../gtk/tr-prefs.c:1025
1661msgid "Friday"
1662msgstr "ЖұЌа"
1663
1664#: ../gtk/tr-prefs.c:1026
1665msgid "Saturday"
1666msgstr "СеМбі"
1667
1668#: ../gtk/tr-prefs.c:1057
1669msgid "Speed Limits"
1670msgstr "ЖылЎаЌЎықты шектеу"
1671
1672#: ../gtk/tr-prefs.c:1059
1673#, c-format
1674msgid "_Upload (%s):"
1675msgstr "_Тарату (%s):"
1676
1677#: ../gtk/tr-prefs.c:1066
1678#, c-format
1679msgid "_Download (%s):"
1680msgstr "Қ_абылЎау (%s):"
1681
1682#: ../gtk/tr-prefs.c:1077
1683msgid "Alternative Speed Limits"
1684msgstr "ЖылЎаЌЎықты альтерМатОвті шектеу"
1685
1686#: ../gtk/tr-prefs.c:1084
1687msgid "Override normal speed limits manually or at scheduled times"
1688msgstr ""
1689"Қалыпты жылЎаЌЎық шектеулеріМ қПлЌеМ Ме жПспарлаМғаМ уақытта сөМЎіреЎі"
1690
1691#: ../gtk/tr-prefs.c:1091
1692#, c-format
1693msgid "U_pload (%s):"
1694msgstr "Тара_ту (%s):"
1695
1696#: ../gtk/tr-prefs.c:1095
1697#, c-format
1698msgid "Do_wnload (%s):"
1699msgstr "Қа_былЎау (%s):"
1700
1701#: ../gtk/tr-prefs.c:1099
1702msgid "_Scheduled times:"
1703msgstr "_ЖПспарлаМғаМ уақыты:"
1704
1705#: ../gtk/tr-prefs.c:1104
1706msgid " _to "
1707msgstr " _to "
1708
1709#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
1710msgid "_On days:"
1711msgstr "Кү_МЎерЎе:"
1712
1713#: ../gtk/tr-prefs.c:1149 ../gtk/tr-prefs.c:1215
1714msgid "Status unknown"
1715msgstr "Қалып-күйі белгісіз"
1716
1717#: ../gtk/tr-prefs.c:1171
1718msgid "Port is <b>open</b>"
1719msgstr "ППрт <b>ашық</b>"
1720
1721#: ../gtk/tr-prefs.c:1171
1722msgid "Port is <b>closed</b>"
1723msgstr "ППрт <b>жабық</b>"
1724
1725#: ../gtk/tr-prefs.c:1185
1726msgid "<i>Testing TCP port
</i>"
1727msgstr "<i>TCP пПрты тексерілуЎе </i>"
1728
1729#: ../gtk/tr-prefs.c:1208
1730msgid "Listening Port"
1731msgstr "ППртты тыМЎау"
1732
1733#: ../gtk/tr-prefs.c:1210
1734msgid "_Port used for incoming connections:"
1735msgstr "_Кіріс байлаМыстары үшіМ қПлЎаМылатыМ пПрт:"
1736
1737#: ../gtk/tr-prefs.c:1218
1738msgid "Te_st Port"
1739msgstr "ППртт_ы тексеру"
1740
1741#: ../gtk/tr-prefs.c:1225
1742msgid "Pick a _random port every time Transmission is started"
1743msgstr "Әр р_ет Transmission қПсылғаМЎа, кезЎейсПқ пПртты таңЎау"
1744
1745#: ../gtk/tr-prefs.c:1229
1746msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1747msgstr "UPnP МеЌес NAT-PMP пПрттарЎы бағ_ЎарлауЎы қПлЎаМу"
1748
1749#: ../gtk/tr-prefs.c:1234
1750msgid "Peer Limits"
1751msgstr "ТПрап шектеулері"
1752
1753#: ../gtk/tr-prefs.c:1237
1754msgid "Maximum peers per _torrent:"
1755msgstr "ТПрреМт үшіМ ЌаксО_ЌалЎы тПраптар саМы:"
1756
1757#: ../gtk/tr-prefs.c:1239
1758msgid "Maximum peers _overall:"
1759msgstr "Жал_пы ЌаксОЌалЎы тПраптар саМы:"
1760
1761#: ../gtk/tr-prefs.c:1245
1762msgid "Enable _uTP for peer communication"
1763msgstr "Басқа қатысушыларЌеМ байлаМысу үшіМ _uTP қПлЎаМу"
1764
1765#: ../gtk/tr-prefs.c:1247
1766msgid "uTP is a tool for reducing network congestion."
1767msgstr "uTP - бұл желі жүктелуіМ төЌеМЎетуге арМалғаМ сайЌаМ."
1768
1769#: ../gtk/tr-prefs.c:1267
1770msgid "Transmission Preferences"
1771msgstr "Transmission баптаулары"
1772
1773#: ../gtk/tr-prefs.c:1281
1774msgid "Torrents"
1775msgstr "ТПрреМттер"
1776
1777#: ../gtk/tr-prefs.c:1284
1778msgctxt "Gerund"
1779msgid "Downloading"
1780msgstr "ЖүктелуЎе"
1781
1782#: ../gtk/tr-prefs.c:1293
1783msgid "Network"
1784msgstr "Желі"
1785
1786#: ../gtk/tr-prefs.c:1299
1787msgid "Web"
1788msgstr "Веб"
1789
1790#: ../gtk/tr-window.c:148
1791msgid "Torrent"
1792msgstr "ТПрреМт"
1793
1794#: ../gtk/tr-window.c:256
1795msgid "Total Ratio"
1796msgstr "Жалпы рейтОМг"
1797
1798#: ../gtk/tr-window.c:257
1799msgid "Session Ratio"
1800msgstr "СессОя рейтОМгі"
1801
1802#: ../gtk/tr-window.c:258
1803msgid "Total Transfer"
1804msgstr "Жалпы таратылғаМ"
1805
1806#: ../gtk/tr-window.c:259
1807msgid "Session Transfer"
1808msgstr "Осы сессОяЎа таратылғаМ"
1809
1810#: ../gtk/tr-window.c:288
1811#, c-format
1812msgid ""
1813"Click to disable Alternative Speed Limits\n"
1814"(%1$s down, %2$s up)"
1815msgstr ""
1816"ЖылЎаЌЎықты альтерМатОвті шектеуЎі сөМЎіру үшіМ шертіңіз\n"
1817"(%1$s қабылЎау, %2$s тарату)"
1818
1819#: ../gtk/tr-window.c:289
1820#, c-format
1821msgid ""
1822"Click to enable Alternative Speed Limits\n"
1823"(%1$s down, %2$s up)"
1824msgstr ""
1825"ЖылЎаЌЎықты альтерМатОвті шектеуЎі іске қПсу үшіМ шертіңіз\n"
1826"(%1$s қабылЎау, %2$s тарату)"
1827
1828#: ../gtk/tr-window.c:354
1829#, c-format
1830msgid "Tracker will allow requests in %s"
1831msgstr "Трекер сұраМыЌЎарЎы %s кейіМ рұсқат етеЎі"
1832
1833#: ../gtk/tr-window.c:423
1834msgid "Unlimited"
1835msgstr "КектелЌегеМ"
1836
1837#: ../gtk/tr-window.c:490
1838msgid "Seed Forever"
1839msgstr "Мәңгі тарату"
1840
1841#: ../gtk/tr-window.c:528
1842msgid "Limit Download Speed"
1843msgstr "ҚабылЎау жылЎаЌЎығыМ шектеу"
1844
1845#: ../gtk/tr-window.c:532
1846msgid "Limit Upload Speed"
1847msgstr "Тарату жылЎаЌЎығыМ шектеу"
1848
1849#: ../gtk/tr-window.c:539
1850msgid "Stop Seeding at Ratio"
1851msgstr "Келесі рейтОМгке жеткеМЎе таратуЎы тПқтату:"
1852
1853#: ../gtk/tr-window.c:573
1854#, c-format
1855msgid "Stop at Ratio (%s)"
1856msgstr "РейтОМгте тПқтату (%s)"
1857
1858#: ../gtk/tr-window.c:777
1859#, c-format
1860msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1861msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1862msgstr[0] "%d, барлығы %d тПрреМт"
1863
1864#: ../gtk/tr-window.c:783
1865#, c-format
1866msgid "%'d Torrent"
1867msgid_plural "%'d Torrents"
1868msgstr[0] "%'d тПрреМт"
1869
1870#: ../gtk/tr-window.c:803 ../gtk/tr-window.c:831
1871#, c-format
1872msgid "Ratio: %s"
1873msgstr "РейтОМгі: %s"
1874
1875#: ../gtk/tr-window.c:814
1876#, c-format
1877msgid "Down: %1$s, Up: %2$s"
1878msgstr "Алу: %1$s, Беру: %2$s"
1879
1880#: ../gtk/tr-window.c:825
1881#, c-format
1882msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1883msgstr "ҚабылЎаМғаМ: %1$s, ТаратылғаМ: %2$s"
1884
1885#: ../gtk/util.c:38
1886msgid "KiB"
1887msgstr "КОБ"
1888
1889#: ../gtk/util.c:39
1890msgid "MiB"
1891msgstr "МОБ"
1892
1893#: ../gtk/util.c:40
1894msgid "GiB"
1895msgstr "ГОБ"
1896
1897#: ../gtk/util.c:41
1898msgid "TiB"
1899msgstr "ТОБ"
1900
1901#: ../gtk/util.c:44
1902msgid "kB"
1903msgstr "КБ"
1904
1905#: ../gtk/util.c:45
1906msgid "MB"
1907msgstr "МБ"
1908
1909#: ../gtk/util.c:46
1910msgid "GB"
1911msgstr "ГБ"
1912
1913#: ../gtk/util.c:47
1914msgid "TB"
1915msgstr "ТБ"
1916
1917#: ../gtk/util.c:50
1918msgid "kB/s"
1919msgstr "КБ/сек"
1920
1921#: ../gtk/util.c:51
1922msgid "MB/s"
1923msgstr "МБ/с"
1924
1925#: ../gtk/util.c:52
1926msgid "GB/s"
1927msgstr "ГБ/с"
1928
1929#: ../gtk/util.c:53
1930msgid "TB/s"
1931msgstr "ТБ/с"
1932
1933#: ../gtk/util.c:87 ../libtransmission/utils.c:1485
1934msgid "None"
1935msgstr "ЕшМәрсе"
1936
1937#: ../gtk/util.c:108
1938#, c-format
1939msgid "%'d day"
1940msgid_plural "%'d days"
1941msgstr[0] "%'d күМ"
1942
1943#: ../gtk/util.c:109
1944#, c-format
1945msgid "%'d hour"
1946msgid_plural "%'d hours"
1947msgstr[0] "%'d сағат"
1948
1949#: ../gtk/util.c:110
1950#, c-format
1951msgid "%'d minute"
1952msgid_plural "%'d minutes"
1953msgstr[0] "%'d ЌОМут"
1954
1955#: ../gtk/util.c:111
1956#, c-format
1957msgid "%'d second"
1958msgid_plural "%'d seconds"
1959msgstr[0] "%'d секуМЎ"
1960
1961#: ../gtk/util.c:221
1962#, c-format
1963msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1964msgstr "«%s» тПрреМт файлыМЎа зақыЌЎалғаМ ЌәліЌеттер бар."
1965
1966#: ../gtk/util.c:222
1967#, c-format
1968msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1969msgstr "«%s» тПрреМт файлы қазір қПлЎаМуЎа."
1970
1971#: ../gtk/util.c:223
1972#, c-format
1973msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1974msgstr "«%s» тПрреМт файлыМЎа белгісіз қате бар."
1975
1976#: ../gtk/util.c:231
1977msgid "Error opening torrent"
1978msgstr "ТПрреМті ашу қатесі"
1979
1980#: ../gtk/util.c:554
1981#, c-format
1982msgid "Error opening \"%s\""
1983msgstr "\"%s\" ашу қатесі"
1984
1985#: ../gtk/util.c:557
1986#, c-format
1987msgid "Server returned \"%1$ld %2$s\""
1988msgstr "Сервер \"%1$ld %2$s\" қайтарЎы"
1989
1990#: ../gtk/util.c:577
1991msgid "Unrecognized URL"
1992msgstr "ТүсіМіксіз URL"
1993
1994#: ../gtk/util.c:579
1995#, c-format
1996msgid "Transmission doesn't know how to use \"%s\""
1997msgstr "Transmission \"%s\" қалай қПлЎаМуЎы білЌейЎі"
1998
1999#: ../gtk/util.c:584
2000#, c-format
2001msgid ""
2002"This magnet link appears to be intended for something other than BitTorrent. "
2003"BitTorrent magnet links have a section containing \"%s\"."
2004msgstr ""
2005"Бұл ЌагМет сілтеЌесі BitTorrent үшіМ еЌес, басқа МәрсеЎеМ сОяқты. BitTorrent "
2006"ЌагМет сілтеЌелеріМің ішіМЎе \"%s\" бПлуы керек."
2007
2008#. did caller give us an uninitialized val?
2009#: ../libtransmission/bencode.c:1117
2010msgid "Invalid metadata"
2011msgstr "Метаақпараты қате"
2012
2013#: ../libtransmission/bencode.c:1716 ../libtransmission/bencode.c:1744
2014#, c-format
2015msgid "Couldn't save temporary file \"%1$s\": %2$s"
2016msgstr "\"%1$s\" уақытша файлыМ сақтау ЌүЌкіМ еЌес: %2$s"
2017
2018#: ../libtransmission/bencode.c:1731
2019#, c-format
2020msgid "Saved \"%s\""
2021msgstr "СақталЎы \"%s\""
2022
2023#: ../libtransmission/bencode.c:1736 ../libtransmission/blocklist.c:417
2024#, c-format
2025msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
2026msgstr "«%1$s» файлыМ сақтау ЌүЌкіМ еЌес: %2$s"
2027
2028#: ../libtransmission/blocklist.c:86 ../libtransmission/blocklist.c:325
2029#: ../libtransmission/utils.c:436
2030#, c-format
2031msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
2032msgstr "«%1$s» Пқу ЌүЌкіМ еЌес: %2$s"
2033
2034#: ../libtransmission/blocklist.c:115
2035#, c-format
2036msgid "Blocklist \"%s\" contains %zu entries"
2037msgstr "\"%s\" блПктізіЌіМЎе %zu жазба бар"
2038
2039#. don't try to display the actual lines - it causes issues
2040#: ../libtransmission/blocklist.c:368
2041#, c-format
2042msgid "blocklist skipped invalid address at line %d"
2043msgstr "блПктізіЌМің %d жПлыМЎағы қате аЎресті аттап өтеЌіз"
2044
2045#: ../libtransmission/blocklist.c:420
2046#, c-format
2047msgid "Blocklist \"%s\" updated with %zu entries"
2048msgstr "\"%s\" блПктізіЌі %zu жазбаЌеМ жаңартылЎы"
2049
2050#: ../libtransmission/fdlimit.c:360 ../libtransmission/metainfo.c:112
2051#: ../libtransmission/utils.c:568 ../libtransmission/utils.c:579
2052#, c-format
2053msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
2054msgstr "«%1$s» жасау сәтсіз аяқталЎы: %2$s"
2055
2056#: ../libtransmission/fdlimit.c:381
2057#, c-format
2058msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
2059msgstr "«%1$s» ашу сәтсіз аяқталЎы: %2$s"
2060
2061#: ../libtransmission/fdlimit.c:396
2062#, c-format
2063msgid "Couldn't truncate \"%1$s\": %2$s"
2064msgstr "\"%1$s\" үзу ЌүЌкіМ еЌес: %2$s"
2065
2066#: ../libtransmission/fdlimit.c:682
2067#, c-format
2068msgid "Couldn't create socket: %s"
2069msgstr "СПкетті жасау ЌүЌкіМ еЌес: %s"
2070
2071#: ../libtransmission/makemeta.c:63
2072#, c-format
2073msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
2074msgstr "ТПрреМтті жасау кезіМЎе «%s» файлы аттап өтілгеМ: %s"
2075
2076#: ../libtransmission/metainfo.c:587
2077#, c-format
2078msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
2079msgstr "«%s» Ќетаақпараты қате"
2080
2081#: ../libtransmission/natpmp.c:32
2082msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
2083msgstr "ППрттарЎы бағЎарлау (NAT-PMP)"
2084
2085#: ../libtransmission/natpmp.c:72
2086#, c-format
2087msgid "%s succeeded (%d)"
2088msgstr "%s сәтті (%d)"
2089
2090#: ../libtransmission/natpmp.c:141
2091#, c-format
2092msgid "Found public address \"%s\""
2093msgstr "Сыртқы «%s» аЎресі табылЎы"
2094
2095#: ../libtransmission/natpmp.c:176
2096#, c-format
2097msgid "no longer forwarding port %d"
2098msgstr "%d пПрттың бағЎарлауы тПқтатылғаМ"
2099
2100#: ../libtransmission/natpmp.c:221
2101#, c-format
2102msgid "Port %d forwarded successfully"
2103msgstr "%d пПрты сәтті бағЎарлаМғаМ"
2104
2105#: ../libtransmission/net.c:266
2106#, c-format
2107msgid "Couldn't set source address %s on %d: %s"
2108msgstr "Бастапқы көз аЎресіМ %s жаңа %d ауыстыру қатесі: %s"
2109
2110#: ../libtransmission/net.c:282
2111#, c-format
2112msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
2113msgstr "%d  сПкетіМ %s-ке %d пПртыМа қПсу қатесі (қате кПЎы %d — %s)"
2114
2115#: ../libtransmission/net.c:354
2116msgid "Is another copy of Transmission already running?"
2117msgstr "Transmission басқа Мұсқасы қПсулы тұр Ќа?"
2118
2119#: ../libtransmission/net.c:359
2120#, c-format
2121msgid "Couldn't bind port %d on %s: %s"
2122msgstr "%d пПртыМ %s көзіМЎе ашу ЌүЌкіМ еЌес: %s"
2123
2124#: ../libtransmission/net.c:361
2125#, c-format
2126msgid "Couldn't bind port %d on %s: %s (%s)"
2127msgstr "%d пПртыМ, %s ішіМЎе ашу ЌүЌкіМ еЌес: %s (%s)"
2128
2129#: ../libtransmission/peer-msgs.c:1893
2130#, c-format
2131msgid "Please Verify Local Data! Piece #%zu is corrupt."
2132msgstr "Жергілікті ЌәліЌетті тексеріңіз! #%zu бөлігі зақыЌЎалғаМ."
2133
2134#: ../libtransmission/port-forwarding.c:31
2135msgid "Port Forwarding"
2136msgstr "ППрттарЎы бағЎарлау"
2137
2138#: ../libtransmission/port-forwarding.c:58
2139msgid "Starting"
2140msgstr "ҚПсылуЎа"
2141
2142#: ../libtransmission/port-forwarding.c:59
2143msgid "Forwarded"
2144msgstr "БағЎарлаМғаМ"
2145
2146#: ../libtransmission/port-forwarding.c:60
2147msgid "Stopping"
2148msgstr "ТПқтауЎа"
2149
2150#: ../libtransmission/port-forwarding.c:61
2151msgid "Not forwarded"
2152msgstr "БағЎарлаМғаМ жПқ"
2153
2154#: ../libtransmission/port-forwarding.c:91 ../libtransmission/torrent.c:2040
2155#, c-format
2156msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2157msgstr "Қалып күй ескі «%1$s» күйіМеМ жаңа «%2$s» күйіМе ауысты"
2158
2159#: ../libtransmission/port-forwarding.c:181
2160msgid "Stopped"
2161msgstr "ТПқтатылЎы"
2162
2163#. first %s is the application name
2164#. second %s is the version number
2165#: ../libtransmission/session.c:718
2166#, c-format
2167msgid "%s %s started"
2168msgstr "%s %s қПсылғаМ"
2169
2170#: ../libtransmission/session.c:1937
2171#, c-format
2172msgid "Loaded %d torrents"
2173msgstr "ЖүктелгеМ %d тПрреМт"
2174
2175#: ../libtransmission/torrent.c:524
2176#, c-format
2177msgid "Tracker warning: \"%s\""
2178msgstr "Трекер ескертуі: «%s»"
2179
2180#: ../libtransmission/torrent.c:531
2181#, c-format
2182msgid "Tracker error: \"%s\""
2183msgstr "Трекер қатесі: «%s»"
2184
2185#: ../libtransmission/torrent.c:778
2186msgid ""
2187"No data found! Ensure your drives are connected or use \"Set Location\". To "
2188"re-download, remove the torrent and re-add it."
2189msgstr ""
2190"МәліЌет табылЌаЎы! ДОскілеріңіз қПсулы тұрғаМыМа көз жеткізіңіз, Ме "
2191"\"ОрМаласуЎы ПрМату\" қПлЎаМыңыз. Қайта жүктеп алу үшіМ, тПрреМтті өшіріңіз "
2192"Ўе, ПМы қайта қПсыңыз."
2193
2194#: ../libtransmission/torrent.c:1661
2195msgid "Restarted manually -- disabling its seed ratio"
2196msgstr "ҚПлЌеМ қайта қПсылғаМ -- тарату рейтОМгі сөМЎірілгеМ"
2197
2198#: ../libtransmission/torrent.c:1813
2199msgid "Removing torrent"
2200msgstr "ТПрреМті өшіру"
2201
2202#: ../libtransmission/torrent.c:1897
2203msgid "Done"
2204msgstr "ДайыМ"
2205
2206#: ../libtransmission/torrent.c:1900
2207msgid "Complete"
2208msgstr "АяқталЎы"
2209
2210#: ../libtransmission/upnp.c:35
2211msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2212msgstr "ППрттарЎы бағЎарлау (UPnP)"
2213
2214#: ../libtransmission/upnp.c:201
2215#, c-format
2216msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2217msgstr "«%s» шлюзі табылЎы"
2218
2219#: ../libtransmission/upnp.c:204
2220#, c-format
2221msgid "Local Address is \"%s\""
2222msgstr "Жергілікті аЎрес: «%s»"
2223
2224#: ../libtransmission/upnp.c:233
2225#, c-format
2226msgid "Port %d isn't forwarded"
2227msgstr "%d пПрты бағЎарлаМғаМ жПқ"
2228
2229#: ../libtransmission/upnp.c:244
2230#, c-format
2231msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2232msgstr "«%s» арқылы пПрттарЎы бағЎарлауЎы тПқтату, «%s» қызЌеті"
2233
2234#: ../libtransmission/upnp.c:277
2235#, c-format
2236msgid ""
2237"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\". (local address: %s:%d)"
2238msgstr ""
2239"\"%s\" арқылы пПрттарЎы бағЎарлау, \"%s\" қызЌеті. (жергілікті аЎрес: %s:%d)"
2240
2241#: ../libtransmission/upnp.c:282
2242msgid "Port forwarding successful!"
2243msgstr "ППрттарЎы бағЎарлау сәтті!"
2244
2245#: ../libtransmission/utils.c:450
2246msgid "Not a regular file"
2247msgstr "КәЎіЌгі файл еЌес"
2248
2249#: ../libtransmission/utils.c:468
2250msgid "Memory allocation failed"
2251msgstr "ЖаЎы бөлу қатесі"
2252
2253#. Node exists but isn't a folder
2254#: ../libtransmission/utils.c:578
2255#, c-format
2256msgid "File \"%s\" is in the way"
2257msgstr "«%s» файлы жПл үстіМЎе"
2258
2259#: ../libtransmission/verify.c:218
2260msgid "Verifying torrent"
2261msgstr "ТПрреМтті тексеру"
2262
2263#~ msgid "Add a torrent"
2264#~ msgstr "ТПрреМт қПсу"
2265
2266#~ msgid "Sort by _Ratio"
2267#~ msgstr "_РейтОМг бПйыМша сұрыптау"
2268
2269#~ msgid "Sort by _Tracker"
2270#~ msgstr "_Трекер бПйыМша сұрыптау"
2271
2272#~ msgid "Temporary  Speed _Limits"
2273#~ msgstr "Жыл_ЎаЌЎықты уақытша шектеу"
2274
2275#~ msgid "_Main Window"
2276#~ msgstr "_Басты терезе"
2277
2278#~ msgid "_Minimal View"
2279#~ msgstr "_МОМОЌалЎы түрі"
2280
2281#~ msgid "_Add..."
2282#~ msgstr "Қ_Псу..."
2283
2284#~ msgid "Set _Location"
2285#~ msgstr "О_рМыМ ПрМату"
2286
2287#~ msgid "_Open Folder"
2288#~ msgstr "_БуЌаМы ашу"
2289
2290#~ msgid "_New..."
2291#~ msgstr "_Жасау..."
2292
2293#~ msgid "_Move source file to Trash"
2294#~ msgstr "_Бастапқы файлЎы қПқыс шелегіМе тастау"
2295
2296#~ msgid "Add a Torrent"
2297#~ msgstr "ТПрреМтті қПсу"
2298
2299#, c-format
2300#~ msgid "%s is already running."
2301#~ msgstr "%s қПсулы тұр."
2302
2303#~ msgid "Display _options dialog"
2304#~ msgstr "Бап_таулар терезесіМ ашу"
2305
2306#~ msgid "Use _global settings"
2307#~ msgstr "_ГлПбалЎа баптауларЎы қПлЎаМу"
2308
2309#~ msgid "_Seed torrent until its ratio reaches:"
2310#~ msgstr "Р_ейтОМгі келесі ЌәМге жеткеМше, тПрретті тарату:"
2311
2312#~ msgid "Limit _download speed (KB/s):"
2313#~ msgstr "ҚабылЎау жылЎа_ЌЎығыМ шектеу (КБ/с):"
2314
2315#~ msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
2316#~ msgstr "Тарату жылЎаЌЎ_Ñ‹Ò“Ñ‹Ðœ шектеу (КБ/с):"
2317
2318#~ msgid "Seed _regardless of ratio"
2319#~ msgstr "_РейтОМгке қараЌастаМ тарату"
2320
2321#~ msgid "Seed-Until Ratio"
2322#~ msgstr "Кеткі рейтОМг"
2323
2324#~ msgid "Waiting to verify local data"
2325#~ msgstr "Жергілікті ЌәліЌеттерЎі тексеру күтілуЎе"
2326
2327#~ msgid "Downloading"
2328#~ msgstr "ЖүктелуЎе"
2329
2330#~ msgid "Seeding"
2331#~ msgstr "ТаратылуЎа"
2332
2333#, c-format
2334#~ msgid "%1$s (%2$.1f%%); %3$s Unverified"
2335#~ msgstr "%1$s (%2$.1f%%); %3$s ТексерілЌегеМ"
2336
2337#, c-format
2338#~ msgid "%1$s (%2$.1f%%)"
2339#~ msgstr "%1$s (%2$.1f%%)"
2340
2341#~ msgid "Peer was discovered through DHT"
2342#~ msgstr "Осы тПрап DHT көЌегіЌеМ табылғаМ"
2343
2344#~ msgid "<b>Seeders:</b>"
2345#~ msgstr "<b>ТарататыМЎар:</b>"
2346
2347#~ msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
2348#~ msgstr "Осы тПрап тПраптарЌеМ алЌасу арқылы табылғаМ (PEX)"
2349
2350#~ msgid "<b>Times Completed:</b>"
2351#~ msgstr "<b>АяқталғаМ саМы:</b>"
2352
2353#~ msgid "<b>Leechers:</b>"
2354#~ msgstr "<b>ҚабылЎайтыМЎар:</b>"
2355
2356#~ msgid "Now"
2357#~ msgstr "Қазір"
2358
2359#~ msgid "In progress"
2360#~ msgstr "ЖұЌыс істеп тұр"
2361
2362#~ msgid "Tracker:"
2363#~ msgstr "Трекер:"
2364
2365#~ msgid "Scrape"
2366#~ msgstr "Scrape-сұраМыЌ"
2367
2368#~ msgid "Tracker responded:"
2369#~ msgstr "Трекер жауабы:"
2370
2371#~ msgid "Last scrape at:"
2372#~ msgstr "СПңғы сұраМыЌ:"
2373
2374#~ msgid "Announce"
2375#~ msgstr "БелсеМЎілік аМПМсы"
2376
2377#~ msgid "Next scrape in:"
2378#~ msgstr "Келесі сұраМыЌ:"
2379
2380#~ msgid "None sent"
2381#~ msgstr "ЕшМәрсе берілЌегеМ"
2382
2383#~ msgid "Next announce in:"
2384#~ msgstr "Келесі аМПМсқа ЎейіМ:"
2385
2386#~ msgid "Manual announce allowed in:"
2387#~ msgstr "ҚПсыЌша тПраптарЎы сұрауға қалғаМ уақыт:"
2388
2389#~ msgid "Last announce at:"
2390#~ msgstr "СПңғы аМПМс:"
2391
2392#~ msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
2393#~ msgstr "<big><b>Transmission-МаМ шығу керек пе?</b></big>"
2394
2395#~ msgid "_Don't ask me again"
2396#~ msgstr "К_елесіЎе сұраЌау"
2397
2398#~ msgid "File"
2399#~ msgstr "Ѐайл"
2400
2401#~ msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
2402#~ msgstr "АлыМғаМ/таратылғаМ ЌәліЌеттер статОстОкасыМ трекерге беру..."
2403
2404#~ msgid "Progress"
2405#~ msgstr "Барысы"
2406
2407#~ msgid "Start minimized in system tray"
2408#~ msgstr "ҚПсылғаМ кезЎе жүйелік сөреге таңбашасыМ ПрМаластырып, жасырылу"
2409
2410#~ msgid "[torrent files]"
2411#~ msgstr "[тПрреМт файлЎары]"
2412
2413#~ msgid "Copyright 2005-2009 The Transmission Project"
2414#~ msgstr "Copyright 2005-2009 Transmission ЖПбасы"
2415
2416#~ msgid "Torrent created!"
2417#~ msgstr "ТПрреМт жасалЎы!"
2418
2419#, c-format
2420#~ msgid "Torrent creation failed: %s"
2421#~ msgstr "ТПрреМті жасау қатеЌеМ аяқталЎы: %s"
2422
2423#~ msgid "Torrent creation cancelled"
2424#~ msgstr "ТПреМтті жасау тПқтатылЎы"
2425
2426#~ msgid "Invalid URL"
2427#~ msgstr "Дұрыс еЌес URL"
2428
2429#~ msgid "Choose File"
2430#~ msgstr "ЀайлЎы таңЎаңыз"
2431
2432#~ msgid "Choose Directory"
2433#~ msgstr "БуЌаМы таңЎаңыз"
2434
2435#, c-format
2436#~ msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
2437#~ msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
2438#~ msgstr[0] "<i>%1$s; %2$'d Ѐайл</i>"
2439
2440#, c-format
2441#~ msgid "%'d Piece"
2442#~ msgid_plural "%'d Pieces"
2443#~ msgstr[0] "%'d Бөлік"
2444
2445#, c-format
2446#~ msgid "%1$s @ %2$s"
2447#~ msgstr "%1$s @ %2$s"
2448
2449#~ msgid "Source"
2450#~ msgstr "ҚайЎаМ"
2451
2452#~ msgid "F_older"
2453#~ msgstr "Б_уЌа"
2454
2455#~ msgid "<b>E_xtras</b>"
2456#~ msgstr "<b>Қ_ПсыЌша</b>"
2457
2458#~ msgid "Commen_t:"
2459#~ msgstr "_КПЌЌеМтарОй:"
2460
2461#~ msgid "This may take a moment..."
2462#~ msgstr "Бұл біраз уақытты алуы ЌүЌкіМ..."
2463
2464#, c-format
2465#~ msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
2466#~ msgstr ""
2467#~ "%1$s ЎайыМ, барлығы %2$s (%3$.2f%%), %4$s таратылғаМ (РейтОМгі: %5$s)"
2468
2469#, c-format
2470#~ msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
2471#~ msgstr "%1$s ЎайыМ, барлығы %2$s (%3$.2f%%)"
2472
2473#, c-format
2474#~ msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
2475#~ msgstr "ҚабылЎау: %1$s, Тарату: %2$s"
2476
2477#, c-format
2478#~ msgid "Up: %s"
2479#~ msgstr "Тарату: %s"
2480
2481#, c-format
2482#~ msgid "Down: %s"
2483#~ msgstr "ҚабылЎау: %s"
2484
2485#~ msgid "Transmission Bittorrent Client"
2486#~ msgstr "Transmission BitTorrent қПлЎаМбасы"
2487
2488#~ msgid "Tier"
2489#~ msgstr "Деңгей"
2490
2491#~ msgid "Announce URL"
2492#~ msgstr "АМПМс URL-ы"
2493
2494#~ msgid "BitTorrent Activity"
2495#~ msgstr "BitTorrent белсеМЎілігі"
2496
2497#~ msgid "Limits"
2498#~ msgstr "Кектеулер"
2499
2500#~ msgid "Proxy"
2501#~ msgstr "ПрПксО"
2502
2503#, c-format
2504#~ msgid "%1$s remaining"
2505#~ msgstr "%1$s қалғаМ"
2506
2507#, c-format
2508#~ msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
2509#~ msgstr "Ұйықтау режОЌіМе өтуЎі сөМЎіру сәтсіз: %s"
2510
2511#~ msgid "Disallowing desktop hibernation"
2512#~ msgstr "Ұйықтау режОЌіМе өтуге тыйыЌ салу"
2513
2514#~ msgid "Inhibit _hibernation when torrents are active"
2515#~ msgstr "ТПрреМтер белсеМЎі бПлса,  _гОберМацОяғы жПл берЌеу"
2516
2517#~ msgid "Show Transmission in the system _tray"
2518#~ msgstr "Transmission-ÐŽÑ‹ жүйелік сөреЎе көрсету"
2519
2520#~ msgid "Show popup _notifications"
2521#~ msgstr "Қалқы_Ќалы хабарлаЌаларЎы көрсету"
2522
2523#, c-format
2524#~ msgid "Enable _blocklist (contains %'d rule)"
2525#~ msgid_plural "Enable _blocklist (contains %'d rules)"
2526#~ msgstr[0] "_БлПктізіЌЎі іске қПсу (құраЌыМЎа %'d ереже бар)"
2527
2528#, c-format
2529#~ msgid "Blocklist now has %'d rule."
2530#~ msgid_plural "Blocklist now has %'d rules."
2531#~ msgstr[0] "БлПктізіЌЎе қазір %'d ереже бар."
2532
2533#~ msgid "Mo_ve source files to Trash"
2534#~ msgstr "ҚПсқаМ сПң, фа_йлЎарЎы қПқыс шелегіМе тастау"
2535
2536#~ msgid "Getting new blocklist..."
2537#~ msgstr "Жаңа блПктізіЌЎі алу..."
2538
2539#~ msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
2540#~ msgstr "Трекерге _прПксО арқылы қПсылу"
2541
2542#~ msgid "Proxy _server:"
2543#~ msgstr "ПрПксО _сервері:"
2544
2545#~ msgid "Listening _port:"
2546#~ msgstr "Кіріс _пПрты:"
2547
2548#~ msgid "Proxy _port:"
2549#~ msgstr "ПрПкс_О пПрты:"
2550
2551#~ msgid "Proxy _type:"
2552#~ msgstr "ПрП_ксО түрі:"
2553
2554#~ msgid "Limit u_pload speed (KB/s):"
2555#~ msgstr "Тара_ту жылЎаЌЎығыМ шектеу (Кб/с):"
2556
2557#~ msgid "Limit do_wnload speed (KB/s):"
2558#~ msgstr "ҚабылЎа_у жылЎаЌЎығыМ шектеу (Кб/с):"
2559
2560#~ msgid "Temporary Speed Limits"
2561#~ msgstr "ЖылЎаЌЎықты уақытша шектеу"
2562
2563#~ msgid "Incoming Peers"
2564#~ msgstr "Кіріс байлаМыстар"
2565
2566#~ msgid "_Port for incoming connections:"
2567#~ msgstr "Кіріс байлаМыстар _пПрты:"
2568
2569#~ msgid "<i>Testing...</i>"
2570#~ msgstr "<i>Тексеру...</i>"
2571
2572#, c-format
2573#~ msgid ""
2574#~ "Click to disable Temporary Speed Limits\n"
2575#~ "(%1$s down, %2$s up)"
2576#~ msgstr ""
2577#~ "Уақытша жылЎаЌЎықты шектеуЎі сөМЎіру үшіМ шертіңіз\n"
2578#~ "(%1$s алу, %2$s тарату)"
2579
2580#, c-format
2581#~ msgid ""
2582#~ "Click to enable Temporary Speed Limits\n"
2583#~ "(%1$s down, %2$s up)"
2584#~ msgstr ""
2585#~ "Уақытша жылЎаЌЎықты шектеуЎі іске қПсу үшіМ шертіңіз\n"
2586#~ "(%1$s алу, %2$s тарату)"
2587
2588#, c-format
2589#~ msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
2590#~ msgstr "Жергілікті ЌәліЌеттер тексерілуЎе (%.1f%% тексерілЎі)"
2591
2592#~ msgid "_Paused"
2593#~ msgstr "АялЎаты_лғаМ"
2594
2595#~ msgid "A_ll"
2596#~ msgstr "Ба_рлығы"
2597
2598#~ msgid "_Active"
2599#~ msgstr "Бел_сеМЎі"
2600
2601#~ msgid "_Seeding"
2602#~ msgstr "Та_ратуЎағы"
2603
2604#~ msgid "_Downloading"
2605#~ msgstr "Қаб_ылЎауЎағы"
2606
2607#, c-format
2608#~ msgid "%'u byte"
2609#~ msgid_plural "%'u bytes"
2610#~ msgstr[0] "%'u байт"
2611
2612#, c-format
2613#~ msgid "%'.1f KB/s"
2614#~ msgstr "%'.1f КБ/с"
2615
2616#, c-format
2617#~ msgid "%'.1f GB"
2618#~ msgstr "%'.1f ГБ"
2619
2620#, c-format
2621#~ msgid "%'.1f MB"
2622#~ msgstr "%'.1f МБ"
2623
2624#, c-format
2625#~ msgid "%'.1f KB"
2626#~ msgstr "%'.1f КБ"
2627
2628#, c-format
2629#~ msgid "%'.2f MB/s"
2630#~ msgstr "%'.2f МБ/с"
2631
2632#, c-format
2633#~ msgid "%'.1f MB/s"
2634#~ msgstr "%'.1f МБ/с"
2635
2636#, c-format
2637#~ msgid "%'.2f GB/s"
2638#~ msgstr "%'.2f ГБ/с"
2639
2640#, c-format
2641#~ msgid "Blocklist \"%s\" contains %'zu entries"
2642#~ msgstr "«%s» блПктізіЌМЎе %'zu жазба бар"
2643
2644#, c-format
2645#~ msgid "Couldn't create \"%1$s\": \"%2$s\" is not a folder"
2646#~ msgstr "\"%1$s\" жасау ЌүЌкіМ еЌес: \"%2$s\"буЌа еЌес"
2647
2648#, c-format
2649#~ msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
2650#~ msgstr "«%1$s» блПктізіЌіМе %2$'d жазба қПсылғаМ"
2651
2652#, c-format
2653#~ msgid "Preallocated file \"%s\""
2654#~ msgstr "ЕрекшелеМгеМ файл \"%s\""
2655
2656#~ msgid "Couldn't read resume file"
2657#~ msgstr "СессОя файлыМ Пқу ЌүЌкіМ еЌес"
2658
2659#, c-format
2660#~ msgid "Got %d peers from tracker"
2661#~ msgstr "ТрекерЎеМ %d тПрап алыМЎы"
2662
2663#, c-format
2664#~ msgid ""
2665#~ "Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
2666#~ msgstr ""
2667#~ "«%s» арқылы пПрттарЎы бағЎарлау, «%s» қызЌеті. (жергілікті аЎрес: %s:%d)"
2668
2669#~ msgid "_Add File..."
2670#~ msgstr "_ЀайлЎы қПсу..."
2671
2672#~ msgid "Add URL..."
2673#~ msgstr "СілтеЌеМі қПсу..."
2674
2675#~ msgid "Add _URL..."
2676#~ msgstr "_СілтеЌеМі қПсу..."
2677
2678#~ msgid "Add URL"
2679#~ msgstr "URL қПсу"
2680
2681#~ msgid "Add torrent from URL"
2682#~ msgstr "ТПрреМтті URL сілтеЌеЎеМ қПсу"
2683
2684#~ msgid "Availability:"
2685#~ msgstr "ҚПл жетерлігі:"
2686
2687#, c-format
2688#~ msgid "%1$.1f%%"
2689#~ msgstr "%1$.1f%%"
2690
2691#~ msgid "Edit Trackers"
2692#~ msgstr "ТрекерлерЎі түзету"
2693
2694#~ msgid "Transmission cannot be started."
2695#~ msgstr "Transmission жұЌысты бастай алЌай жатыр."
2696
2697#~ msgid ""
2698#~ "Transmission is already running, but is not responding.  To start a new "
2699#~ "session, you must first close the existing Transmission process."
2700#~ msgstr ""
2701#~ "Transmission жұЌыс істеп жатыр, бірақ жауап берЌейЎі. Жаңа сеаМспеМ жұЌыс "
2702#~ "істеу үшіМ, бар үрЎісті жабуыңыз қажет."
2703
2704#~ msgid "_Edit Trackers"
2705#~ msgstr "Трекерле_рЎі түзету"
2706
2707#~ msgid "Status"
2708#~ msgstr "Қалып-күйі"
2709
2710#~ msgid "Sort by T_racker"
2711#~ msgstr "Т_рекер бПйыМша сұрыптау"
2712
2713#~ msgid "Limit _download speed (KiB/s):"
2714#~ msgstr "А_лу жылЎаЌЎығыМ шектеу (КОБ/с):"
2715
2716#~ msgid "Limit _upload speed (KiB/s):"
2717#~ msgstr "_Тарату жылЎаЌЎығыМ шектеу (КОБ/с):"
2718
2719#, c-format
2720#~ msgid "Asking for more peers now... <small>%s</small>"
2721#~ msgstr "Қазір көбірек пОр сұралуЎа... <small>%s</small>"
2722
2723#, c-format
2724#~ msgid "Asking for peer counts now... <small>%s</small>"
2725#~ msgstr "ПОрлер саМы қазір сұралуЎа... <small>%s</small>"
2726
2727#~ msgid "Queued"
2728#~ msgstr "Кезекте"
2729
2730#~ msgid "Verifying"
2731#~ msgstr "ТексерілуЎе"
2732
2733#, c-format
2734#~ msgid ""
2735#~ "Got signal %d; trying to shut down cleanly.  Do it again if it gets stuck."
2736#~ msgstr ""
2737#~ "%d сОгМалы алыМЎы; ұқыпты сөМЎіріп көреЌіз. Тұрып қалса, қайталап көріңіз."
2738
2739#~ msgid ""
2740#~ "Transmission is a file-sharing program.  When you run a torrent, its data "
2741#~ "will be made available to others by means of upload.  You and you alone are "
2742#~ "fully responsible for exercising proper judgement and abiding by your local "
2743#~ "laws."
2744#~ msgstr ""
2745#~ "Transmission - файлЎарЌеМ алЌасу бағЎарлаЌасы. ТПрреМті қПсқаМ кезЎе, ПМың "
2746#~ "ақпараты басқаларға тарату арқылы қПлжетерлік бПлаЎы. Сіз жәМе тек сіз Псы "
2747#~ "әрекеттің заңЎылығы үшіМ жауап бересіз."
2748
2749#~ msgid "Creating torrent..."
2750#~ msgstr "ТПрреМт жасалуЎа..."
2751
2752#~ msgid "Download complete"
2753#~ msgstr "Жүктеп алу аяқталЎы"
2754
2755#~ msgid ""
2756#~ "These statistics are for your information only.  Resetting them doesn't "
2757#~ "affect the statistics logged by your BitTorrent trackers."
2758#~ msgstr ""
2759#~ "Бұл статОстОка жергілікті ғаМа, ПМы өшіру сізЎің BitTorrent трекерлеріМЎегі "
2760#~ "статОстОкаға ЌүлЎеЌ әсер етпейЎі."
2761
2762#, c-format
2763#~ msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s Goal: %6$s)"
2764#~ msgstr ""
2765#~ "%1$s, барлығы %2$s (%3$.2f%%), таратылғаМ %4$s (РейтОМгі: %5$s Мақсат: %6$s)"
2766
2767#~ msgid "Adding Torrents"
2768#~ msgstr "ТПрреМттерЎі қПсу"
2769
2770#~ msgid "Call scrip_t when torrent is completed:"
2771#~ msgstr "ТПрреМт аяқталғаМ кезЎе скрОпт_ті ПрыМЎау:"
2772
2773#~ msgid "Show _popup notifications"
2774#~ msgstr "ҚалқыЌалы _хабарлаЌаларЎы көрсету"
2775
2776#~ msgid "Play _sound when downloads are complete"
2777#~ msgstr "Жүкт_еЌелер аяқталғаМ кезЎе Ўыбысты ПйМату"
2778
2779#~ msgid "Use Local Peer Discovery to find more peers"
2780#~ msgstr "Көбірек пОрлерЎі үшіМ Жергілікті пОрлерЎі табуЎы қПлЎаМу"
2781
2782#~ msgid "Limit do_wnload speed (KiB/s):"
2783#~ msgstr "А_лу жылЎаЌЎығыМ шектеу (КОБ/с):"
2784
2785#~ msgid "Limit u_pload speed (KiB/s):"
2786#~ msgstr "Т_арату жылЎаЌЎығыМ шектеу (КОБ/с):"
2787
2788#~ msgid "Pick a _random port on startup"
2789#~ msgstr "ҚПсылғаМЎа к_езЎейсПқ пПртты қПлЎаМу"
2790
2791#~ msgid "999.9 KiB/s"
2792#~ msgstr "999.9 КОБ/с"
2793
2794#, c-format
2795#~ msgid "%'.1f KiB"
2796#~ msgstr "%'.1f КОБ"
2797
2798#, c-format
2799#~ msgid "%'.1f MiB"
2800#~ msgstr "%'.1f МОБ"
2801
2802#, c-format
2803#~ msgid "%'.1f GiB"
2804#~ msgstr "%'.1f ГОБ"
2805
2806#, c-format
2807#~ msgid "%'.1f KiB/s"
2808#~ msgstr "%'.1f КОБ/с"
2809
2810#, c-format
2811#~ msgid "%'.2f MiB/s"
2812#~ msgstr "%'.2f МОБ/с"
2813
2814#, c-format
2815#~ msgid "%'.1f MiB/s"
2816#~ msgstr "%'.1f МОБ/с"
2817
2818#, c-format
2819#~ msgid "%'.2f GiB/s"
2820#~ msgstr "%'.2f ГОБ/с"
2821
2822#, c-format
2823#~ msgid ""
2824#~ "This magnet link appears to be intended for something other than BitTorrent. "
2825#~ " BitTorrent magnet links have a section containing \"%s\"."
2826#~ msgstr ""
2827#~ "Бұл magnet сілтеЌесі BitTorrent үшіМ еЌес арМалғаМ сОяқты. BitTorrent-ке "
2828#~ "қатысты magnet сілтеЌелерЎің \"%s\" бар секцОясы бар."
2829
2830#~ msgid ""
2831#~ "No data found!  Reconnect any disconnected drives, use \"Set Location\", or "
2832#~ "restart the torrent to re-download."
2833#~ msgstr ""
2834#~ "МәліЌеттер табылЌаЎы!  АлыМғаМ ЎОскілерЎі қПсып, \"ОрМаласуЎы ПрМату\" "
2835#~ "МұсқасыМ қПлЎаМыңыз, Ме тПрреМтті қайта қПсыңыз."
2836
2837#~ msgid ""
2838#~ "Can't find local data.  Try \"Set Location\" to find it, or restart the "
2839#~ "torrent to re-download."
2840#~ msgstr ""
2841#~ "Жергілікті ЌәліЌеттер табылЌаЎы!  Табу үшіМ \"ОрМаласуЎы ПрМату\" МұсқасыМ "
2842#~ "қПлЎаМыңыз, Ме тПрреМтті қайта қПсыңыз."
2843
2844#~ msgid "Set _Location..."
2845#~ msgstr "_ОрМаласуыМ көрсету..."
2846
2847#, c-format
2848#~ msgid "%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available) + %4$s Unverified"
2849#~ msgstr "%1$s (%2$s%% қПлжетерлік, барлығы %3$s%%) + %4$s расталЌағаМ"
2850
2851#, c-format
2852#~ msgid "Limit do_wnload speed (%s):"
2853#~ msgstr "Қа_былЎау жылЎаЌЎығыМ шектеу (%s):"
2854
2855#, c-format
2856#~ msgid "Limit u_pload speed (%s):"
2857#~ msgstr "_Тарату жылЎаЌЎығыМ шектеу (%s):"
2858
2859#~ msgid "Adding"
2860#~ msgstr "ҚПсу"
2861
2862#~ msgid "MiB/s"
2863#~ msgstr "МОБ/с"
2864
2865#~ msgid "size|None"
2866#~ msgstr "өлшеЌу|таңЎалЌаЎы"
2867
2868#~ msgid "TiB/s"
2869#~ msgstr "ТОБ/с"
2870
2871#~ msgid "KiB/s"
2872#~ msgstr "КОБ/с"
2873
2874#~ msgid "GiB/s"
2875#~ msgstr "ГОБ/с"
2876
2877#~ msgid "Enable Temporary Speed _Limits"
2878#~ msgstr "Уақытша жылЎаЌЎ_ық шектеуіМ іске қПсу"
2879
2880#~ msgid "Open _URL..."
2881#~ msgstr "URL _ашу..."
2882
2883#~ msgid "Open URL..."
2884#~ msgstr "URL ашу..."
2885
2886#~ msgid ""
2887#~ "Transmission is already running, but is not responding. To start a new "
2888#~ "session, you must first close the existing Transmission process."
2889#~ msgstr ""
2890#~ "Transmission іске қПсулы тұр, бірақ жауап қайтарЌайЎы. Жаңа сессОяМы бастау "
2891#~ "үшіМ, бар бПлып тұрғаМ Transmission үрЎісіМің жұЌысыМ аяқтауыңыз керек."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.