source: trunk/po/vi.po @ 13224

Last change on this file since 13224 was 13224, checked in by jordan, 10 years ago

sync transmission-gtk translations from launchpad. Five new localizations: Tibetan, Uzbek, Armenian, Valencian Catalan, Interlingua

File size: 64.2 KB
Line 
1# Vietnamese translation for transmission
2# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: transmission\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2012-02-03 15:22-0600\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-08-14 08:03+0000\n"
12"Last-Translator: NgÃŽ Chin <ndtrung4419@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Vietnamese <vi@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18"X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-13 20:41+0000\n"
19"X-Generator: Launchpad (build 14781)\n"
20
21#: ../gtk/actions.c:45
22msgid "Sort by _Activity"
23msgstr "Xếp theo _Hoạt động"
24
25#: ../gtk/actions.c:46
26msgid "Sort by _Name"
27msgstr "Xếp theo _Tên"
28
29#: ../gtk/actions.c:47
30msgid "Sort by _Progress"
31msgstr "Xếp theo Tiến t_rình"
32
33#: ../gtk/actions.c:48
34msgid "Sort by _Queue"
35msgstr ""
36
37#: ../gtk/actions.c:49
38msgid "Sort by Rati_o"
39msgstr "Xếp theo T_ỉ lệ"
40
41#: ../gtk/actions.c:50
42msgid "Sort by Stat_e"
43msgstr "Xếp theo Tì_nh trạng"
44
45#: ../gtk/actions.c:51
46msgid "Sort by A_ge"
47msgstr "Xếp theo Thời _gian"
48
49#: ../gtk/actions.c:52
50msgid "Sort by Time _Left"
51msgstr "Xếp theo Thời gian _còn lại"
52
53#: ../gtk/actions.c:53
54msgid "Sort by Si_ze"
55msgstr "Xếp theo _Kích thước"
56
57#: ../gtk/actions.c:70
58msgid "_Show Transmission"
59msgstr "_Hiện Transmission"
60
61#: ../gtk/actions.c:71
62msgid "Message _Log"
63msgstr "_Nhật kí"
64
65#: ../gtk/actions.c:86
66msgid "Enable Alternative Speed _Limits"
67msgstr "Bật chế độ Giới hạn tốc độ thủ cÃŽng"
68
69#: ../gtk/actions.c:87
70msgid "_Compact View"
71msgstr "Chế độ thu _gọn"
72
73#: ../gtk/actions.c:88
74msgid "Re_verse Sort Order"
75msgstr "Đảo ngược thứ tá»± sắp xếp"
76
77#: ../gtk/actions.c:89
78msgid "_Filterbar"
79msgstr "T_hanh lọc"
80
81#: ../gtk/actions.c:90
82msgid "_Statusbar"
83msgstr "Thanh _trạng thái"
84
85#: ../gtk/actions.c:91
86msgid "_Toolbar"
87msgstr "Thanh _cÃŽng cụ"
88
89#: ../gtk/actions.c:96
90msgid "_File"
91msgstr "_Tập tin"
92
93#: ../gtk/actions.c:97
94msgid "_Torrent"
95msgstr "_Torrent"
96
97#: ../gtk/actions.c:98
98msgid "_View"
99msgstr "_Hiển thị"
100
101#: ../gtk/actions.c:99
102msgid "_Sort Torrents By"
103msgstr "_Xếp Torrent theo"
104
105#: ../gtk/actions.c:100
106msgid "_Queue"
107msgstr ""
108
109#: ../gtk/actions.c:101 ../gtk/details.c:2436
110msgid "_Edit"
111msgstr "Chỉnh _sá»­a"
112
113#: ../gtk/actions.c:102
114msgid "_Help"
115msgstr "_Trợ giúp"
116
117#: ../gtk/actions.c:103
118msgid "Copy _Magnet Link to Clipboard"
119msgstr "Chép liên kết _magnet vào clipboard"
120
121#: ../gtk/actions.c:104
122msgid "Open _URL
"
123msgstr ""
124
125#: ../gtk/actions.c:104
126msgid "Open URL
"
127msgstr ""
128
129#: ../gtk/actions.c:105 ../gtk/actions.c:106
130msgid "Open a torrent"
131msgstr "Mở một torrent"
132
133#: ../gtk/actions.c:107
134msgid "_Start"
135msgstr "_Bắt đầu"
136
137#: ../gtk/actions.c:107
138msgid "Start torrent"
139msgstr "Bắt đầu torrent"
140
141#: ../gtk/actions.c:108
142msgid "Start _Now"
143msgstr ""
144
145#: ../gtk/actions.c:108
146msgid "Start torrent now"
147msgstr ""
148
149#: ../gtk/actions.c:109
150msgid "_Statistics"
151msgstr "_Thống kê"
152
153#: ../gtk/actions.c:110
154msgid "_Donate"
155msgstr "Ịng _hộ"
156
157#: ../gtk/actions.c:111
158msgid "_Verify Local Data"
159msgstr "_Kiểm tra dữ liệu đã tải"
160
161#: ../gtk/actions.c:112
162msgid "_Pause"
163msgstr "_Tạm dừng"
164
165#: ../gtk/actions.c:112
166msgid "Pause torrent"
167msgstr "Tạm dừng torrent"
168
169#: ../gtk/actions.c:113
170msgid "_Pause All"
171msgstr "Tạm _dừng tất cả"
172
173#: ../gtk/actions.c:113
174msgid "Pause all torrents"
175msgstr "Dừng tất cả torrent"
176
177#: ../gtk/actions.c:114
178msgid "_Start All"
179msgstr "_Bắt đầu tất cả"
180
181#: ../gtk/actions.c:114
182msgid "Start all torrents"
183msgstr "Bắt đầu tất cả torrent"
184
185#: ../gtk/actions.c:115
186msgid "Set _Location
"
187msgstr ""
188
189#: ../gtk/actions.c:116
190msgid "Remove torrent"
191msgstr "Gỡ bỏ torrent"
192
193#: ../gtk/actions.c:117
194msgid "_Delete Files and Remove"
195msgstr "_Gỡ bỏ và xóa các tập tin"
196
197#: ../gtk/actions.c:118
198msgid "_New
"
199msgstr ""
200
201#: ../gtk/actions.c:118
202msgid "Create a torrent"
203msgstr "Tạo một torrent"
204
205#: ../gtk/actions.c:119
206msgid "_Quit"
207msgstr "_Thoát"
208
209#: ../gtk/actions.c:120
210msgid "Select _All"
211msgstr "Chọn tất _cả"
212
213#: ../gtk/actions.c:121
214msgid "Dese_lect All"
215msgstr "_Bỏ chọn tất cả"
216
217#: ../gtk/actions.c:123
218msgid "Torrent properties"
219msgstr "Thuộc tính torrent"
220
221#: ../gtk/actions.c:124
222msgid "Open Fold_er"
223msgstr "_Mở thÆ° mục"
224
225#: ../gtk/actions.c:126
226msgid "_Contents"
227msgstr "_Nội dung"
228
229#: ../gtk/actions.c:127
230msgid "Ask Tracker for _More Peers"
231msgstr "Hỏi Tracker để thê_m Peer"
232
233#: ../gtk/actions.c:128
234msgid "Move to _Top"
235msgstr ""
236
237#: ../gtk/actions.c:129
238msgid "Move _Up"
239msgstr ""
240
241#: ../gtk/actions.c:130
242msgid "Move _Down"
243msgstr ""
244
245#: ../gtk/actions.c:131
246msgid "Move to _Bottom"
247msgstr ""
248
249#: ../gtk/actions.c:132
250msgid "Present Main Window"
251msgstr ""
252
253#: ../gtk/conf.c:317 ../gtk/conf.c:322
254#, c-format
255msgid "Importing \"%s\""
256msgstr "Đang nhập \"%s\""
257
258#: ../gtk/details.c:448 ../gtk/details.c:460
259msgid "Use global settings"
260msgstr "Dùng các thiết lập toàn cục"
261
262#: ../gtk/details.c:449
263msgid "Seed regardless of ratio"
264msgstr "Chia sẻ khÃŽng kể tỉ lệ"
265
266#: ../gtk/details.c:450
267msgid "Stop seeding at ratio:"
268msgstr "Ngừng chia sẻ khi đạt tỉ lệ:"
269
270#: ../gtk/details.c:461
271msgid "Seed regardless of activity"
272msgstr "Chia sẻ khÃŽng kể tình trạng hoạt động"
273
274#: ../gtk/details.c:462
275msgid "Stop seeding if idle for N minutes:"
276msgstr "Ngừng chia sẻ nếu khÃŽng có hoạt động trong N phút:"
277
278#: ../gtk/details.c:478 ../gtk/tr-prefs.c:1287
279msgid "Speed"
280msgstr "Tốc độ"
281
282#: ../gtk/details.c:480
283msgid "Honor global _limits"
284msgstr "_Chấp hành giới hạn chung"
285
286#: ../gtk/details.c:485
287#, c-format
288msgid "Limit _download speed (%s):"
289msgstr "_Giới hạn tốc độ tải xuống (%s):"
290
291#: ../gtk/details.c:498
292#, c-format
293msgid "Limit _upload speed (%s):"
294msgstr "Giới hạn tốc độ tải lên (%s):"
295
296#: ../gtk/details.c:511 ../gtk/open-dialog.c:351
297msgid "Torrent _priority:"
298msgstr "Ưu tiên Torrent"
299
300#: ../gtk/details.c:515
301msgid "Seeding Limits"
302msgstr "Giới hạn chia sẻ"
303
304#: ../gtk/details.c:525
305msgid "_Ratio:"
306msgstr "Theo _tỉ lệ:"
307
308#: ../gtk/details.c:534
309msgid "_Idle:"
310msgstr "Theo thời _gian chết:"
311
312#: ../gtk/details.c:537
313msgid "Peer Connections"
314msgstr "Kết nối Peer"
315
316#: ../gtk/details.c:540
317msgid "_Maximum peers:"
318msgstr "_Số peer tối đa:"
319
320#: ../gtk/details.c:560 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:201
321#: ../libtransmission/verify.c:260
322msgid "Queued for verification"
323msgstr "Đang đợi kiểm tra"
324
325#: ../gtk/details.c:561
326msgid "Verifying local data"
327msgstr "Kiểm tra lại dữ liệu"
328
329#: ../gtk/details.c:562 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:204
330msgid "Queued for download"
331msgstr ""
332
333#: ../gtk/details.c:563 ../gtk/filter.c:698
334msgctxt "Verb"
335msgid "Downloading"
336msgstr ""
337
338#: ../gtk/details.c:564 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:207
339msgid "Queued for seeding"
340msgstr ""
341
342#: ../gtk/details.c:565 ../gtk/filter.c:699
343msgctxt "Verb"
344msgid "Seeding"
345msgstr ""
346
347#: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:701 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
348msgid "Finished"
349msgstr "Đã xong"
350
351#: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:700 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
352msgid "Paused"
353msgstr "Tạm dừng"
354
355#: ../gtk/details.c:599
356msgid "N/A"
357msgstr "N/A"
358
359#: ../gtk/details.c:611 ../gtk/file-list.c:605
360msgid "Mixed"
361msgstr "Đa mức"
362
363#: ../gtk/details.c:612
364msgid "No Torrents Selected"
365msgstr "KhÃŽng chọn torrent nào"
366
367#: ../gtk/details.c:634
368msgid "Private to this tracker -- DHT and PEX disabled"
369msgstr "Chỉ có riêng ở tracker này -- Tắt DHT và PEX"
370
371#: ../gtk/details.c:636
372msgid "Public torrent"
373msgstr "Torrent cÃŽng khai"
374
375#: ../gtk/details.c:659
376#, c-format
377msgid "Created by %1$s"
378msgstr "Được tạo bởi %1$s"
379
380#: ../gtk/details.c:661
381#, c-format
382msgid "Created on %1$s"
383msgstr "Được tạo lúc %1$s"
384
385#: ../gtk/details.c:663
386#, c-format
387msgid "Created by %1$s on %2$s"
388msgstr "Được tạo bởi %1$s vào ngày %2$s"
389
390#: ../gtk/details.c:749
391msgid "Unknown"
392msgstr "KhÃŽng biết"
393
394#: ../gtk/details.c:777
395#, c-format
396msgid "%1$s (%2$'d piece @ %3$s)"
397msgid_plural "%1$s (%2$'d pieces @ %3$s)"
398msgstr[0] "%1$s (%2$'d mảnh, mỗi mảnh %3$s)"
399
400#: ../gtk/details.c:783
401#, c-format
402msgid "%1$s (%2$'d piece)"
403msgid_plural "%1$s (%2$'d pieces)"
404msgstr[0] "%1$s (%2$'d mảnh)"
405
406#: ../gtk/details.c:817
407#, c-format
408msgid "%1$s (%2$s%%)"
409msgstr "%1$s (%2$s%%)"
410
411#: ../gtk/details.c:819
412#, c-format
413msgid "%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available)"
414msgstr "%1$s (%2$s%% trên %3$s%% sẵn có)"
415
416#: ../gtk/details.c:821
417#, c-format
418msgid "%1$s (%2$s%% of %3$s%% Available); %4$s Unverified"
419msgstr "%1$s (%2$s%% trên %3$s%% sẵn có); %4$s ChÆ°a kiểm tra"
420
421#: ../gtk/details.c:840
422#, c-format
423msgid "%1$s (+%2$s corrupt)"
424msgstr "%1$s (+%2$s hỏng)"
425
426#: ../gtk/details.c:862
427#, c-format
428msgid "%s (Ratio: %s)"
429msgstr "%s (Tỉ lệ: %s)"
430
431#: ../gtk/details.c:890
432msgid "No errors"
433msgstr "KhÃŽng có lỗi"
434
435#: ../gtk/details.c:903
436msgid "Never"
437msgstr "KhÃŽng bao giờ"
438
439#: ../gtk/details.c:907
440msgid "Active now"
441msgstr "Đang hoạt động"
442
443#: ../gtk/details.c:911
444#, c-format
445msgid "%1$s ago"
446msgstr "%1$s trước"
447
448#: ../gtk/details.c:930
449msgid "Activity"
450msgstr "Hoạt động"
451
452#: ../gtk/details.c:935
453msgid "Torrent size:"
454msgstr "Kích thước:"
455
456#: ../gtk/details.c:940
457msgid "Have:"
458msgstr "Đã có:"
459
460#: ../gtk/details.c:945 ../gtk/stats.c:155 ../gtk/stats.c:172
461msgid "Downloaded:"
462msgstr "Đã tải xuống:"
463
464#: ../gtk/details.c:950 ../gtk/stats.c:152 ../gtk/stats.c:169
465msgid "Uploaded:"
466msgstr "Đã tải lên:"
467
468#: ../gtk/details.c:955
469msgid "State:"
470msgstr "Tình trạng:"
471
472#: ../gtk/details.c:960
473msgid "Running time:"
474msgstr "Thời gian chạy:"
475
476#: ../gtk/details.c:965
477msgid "Remaining time:"
478msgstr "Thời gian còn lại:"
479
480#: ../gtk/details.c:970
481msgid "Last activity:"
482msgstr "Hoạt động cuối:"
483
484#: ../gtk/details.c:976
485msgid "Error:"
486msgstr "Lỗi:"
487
488#: ../gtk/details.c:981
489msgid "Details"
490msgstr "Chi tiết"
491
492#: ../gtk/details.c:987
493msgid "Location:"
494msgstr "Vị trí trên máy:"
495
496#: ../gtk/details.c:994
497msgid "Hash:"
498msgstr "Hash:"
499
500#: ../gtk/details.c:1000
501msgid "Privacy:"
502msgstr "Riêng tÆ°:"
503
504#: ../gtk/details.c:1007
505msgid "Origin:"
506msgstr "Nguồn gốc:"
507
508#: ../gtk/details.c:1024
509msgid "Comment:"
510msgstr "Ghi chú :"
511
512#: ../gtk/details.c:1056
513msgid "Webseeds"
514msgstr "Webseeds"
515
516#: ../gtk/details.c:1058 ../gtk/details.c:1111
517msgid "Down"
518msgstr "Xuống"
519
520#: ../gtk/details.c:1109
521msgid "Address"
522msgstr "Địa chỉ"
523
524#: ../gtk/details.c:1113
525msgid "Up"
526msgstr "Lên"
527
528#: ../gtk/details.c:1114
529msgid "Client"
530msgstr "Trình khách"
531
532#: ../gtk/details.c:1115
533msgid "%"
534msgstr "%"
535
536#: ../gtk/details.c:1117
537msgid "Up Reqs"
538msgstr "Ycầu t.lên"
539
540#: ../gtk/details.c:1119
541msgid "Dn Reqs"
542msgstr "Ycầu t.xg"
543
544#: ../gtk/details.c:1121
545msgid "Dn Blocks"
546msgstr "SMảnh t.xg"
547
548#: ../gtk/details.c:1123
549msgid "Up Blocks"
550msgstr "SMảnh t.lên"
551
552#: ../gtk/details.c:1125
553msgid "We Cancelled"
554msgstr "C.ta bỏ"
555
556#: ../gtk/details.c:1127
557msgid "They Cancelled"
558msgstr "Họ bỏ"
559
560#: ../gtk/details.c:1128
561msgid "Flags"
562msgstr "Cờ"
563
564#: ../gtk/details.c:1483
565msgid "Optimistic unchoke"
566msgstr "Optimistic unchoke"
567
568#: ../gtk/details.c:1484
569msgid "Downloading from this peer"
570msgstr "Đang tải từ peer này"
571
572#: ../gtk/details.c:1485
573msgid "We would download from this peer if they would let us"
574msgstr "Chúng ta sẜ tải về từ peer này nếu họ cho phép"
575
576#: ../gtk/details.c:1486
577msgid "Uploading to peer"
578msgstr "Đang tải lên tới peer"
579
580#: ../gtk/details.c:1487
581msgid "We would upload to this peer if they asked"
582msgstr "Chúng ta sẜ tải lên tới peer nếu họ yêu cầu"
583
584#: ../gtk/details.c:1488
585msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
586msgstr "Peer đã mở cho chúng ta, nhÆ°ng chúng ta khÃŽng quan tâm"
587
588#: ../gtk/details.c:1489
589msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
590msgstr "Chúng ta đã mở cho peer, nhÆ°ng họ khÃŽng quan tâm"
591
592#: ../gtk/details.c:1490
593msgid "Encrypted connection"
594msgstr "Kết nối đã mã hóa"
595
596#: ../gtk/details.c:1491
597msgid "Peer was found through Peer Exchange (PEX)"
598msgstr "Peer được tìm thấy thÃŽng qua dịch vụ trao đổi peer (PEX)"
599
600#: ../gtk/details.c:1492
601msgid "Peer was found through DHT"
602msgstr "Peer được tìm thấy thÃŽng qua DHT"
603
604#: ../gtk/details.c:1493
605msgid "Peer is an incoming connection"
606msgstr "Peer là một kết nối vào"
607
608#: ../gtk/details.c:1494
609msgid "Peer is connected over µTP"
610msgstr "Peer kết nối bằng µTP"
611
612#: ../gtk/details.c:1743 ../gtk/details.c:2451
613msgid "Show _more details"
614msgstr "Xem chi tiết _hÆ¡n"
615
616#: ../gtk/details.c:1814
617#, c-format
618msgid "Got a list of %1$s%2$'d peers%3$s %4$s ago"
619msgstr "Đã nhận danh sách %1$s%2$'d peers%3$s %4$s trước"
620
621#: ../gtk/details.c:1818
622#, c-format
623msgid "Peer list request %1$stimed out%2$s %3$s ago; will retry"
624msgstr ""
625"Yêu cầu danh sách peer %1$sđã hết thời gian chờ%2$s %3$s trước; sẜ thá»­ lại"
626
627#: ../gtk/details.c:1821
628#, c-format
629msgid "Got an error %1$s\"%2$s\"%3$s %4$s ago"
630msgstr "Đã gặp lỗi %1$s\"%2$s\"%3$s %4$s trước"
631
632#: ../gtk/details.c:1829
633msgid "No updates scheduled"
634msgstr "KhÃŽng có cập nhật"
635
636#: ../gtk/details.c:1834
637#, c-format
638msgid "Asking for more peers in %s"
639msgstr "Sẜ xin thêm peer sau %s nữa"
640
641#: ../gtk/details.c:1838
642msgid "Queued to ask for more peers"
643msgstr "Đã xếp hàng để xin thêm peers"
644
645#: ../gtk/details.c:1843
646#, c-format
647msgid "Asking for more peers now
 <small>%s</small>"
648msgstr ""
649
650#: ../gtk/details.c:1853
651#, c-format
652msgid "Tracker had %s%'d seeders and %'d leechers%s %s ago"
653msgstr "Tracker có %s%'d seeder và %'d leecher cách đây %s %s."
654
655#: ../gtk/details.c:1857
656#, c-format
657msgid "Got a scrape error \"%s%s%s\" %s ago"
658msgstr "Gặp lỗi giao tiếp với tracker (scrape) \"%s%s%s\" %s trước"
659
660#: ../gtk/details.c:1867
661#, c-format
662msgid "Asking for peer counts in %s"
663msgstr "Sẜ xin số lượng peer sau %s nữa"
664
665#: ../gtk/details.c:1871
666msgid "Queued to ask for peer counts"
667msgstr "Đã xếp hàng để xin số lượng peer"
668
669#: ../gtk/details.c:1876
670#, c-format
671msgid "Asking for peer counts now
 <small>%s</small>"
672msgstr ""
673
674#: ../gtk/details.c:2146
675msgid "List contains invalid URLs"
676msgstr "Danh sách có chứa URL khÃŽng hợp lệ"
677
678#: ../gtk/details.c:2151
679msgid "Please correct the errors and try again."
680msgstr "Xin hãy sá»­a những lỗi này và thá»­ lại lần nữa."
681
682#: ../gtk/details.c:2201
683#, c-format
684msgid "%s - Edit Trackers"
685msgstr "%s - Chỉnh sá»­a tracker"
686
687#: ../gtk/details.c:2211
688msgid "Tracker Announce URLs"
689msgstr "Announce URLs của tracker"
690
691#: ../gtk/details.c:2214 ../gtk/makemeta-ui.c:490
692msgid ""
693"To add a backup URL, add it on the line after the primary URL.\n"
694"To add another primary URL, add it after a blank line."
695msgstr ""
696"Để thêm một URL phụ, bổ sung nó ở dòng ngay sau dòng URL chính.\n"
697"Để thêm một URL chính, bổ sung nó sau một dòng trống."
698
699#: ../gtk/details.c:2312
700#, c-format
701msgid "%s - Add Tracker"
702msgstr "%s - Thêm tracker"
703
704#: ../gtk/details.c:2326
705msgid "Tracker"
706msgstr "Tracker"
707
708#: ../gtk/details.c:2332
709msgid "_Announce URL:"
710msgstr "_Announce URL:"
711
712#: ../gtk/details.c:2407 ../gtk/details.c:2551 ../gtk/filter.c:322
713msgid "Trackers"
714msgstr "Các tracker"
715
716#: ../gtk/details.c:2431
717msgid "_Add"
718msgstr "T_hêm"
719
720#: ../gtk/details.c:2442
721msgid "_Remove"
722msgstr "_Xóa bỏ"
723
724#: ../gtk/details.c:2458
725msgid "Show _backup trackers"
726msgstr "Hiện tracker _dá»± phòng"
727
728#: ../gtk/details.c:2543 ../gtk/msgwin.c:418
729msgid "Information"
730msgstr "ThÃŽng tin"
731
732#: ../gtk/details.c:2547
733msgid "Peers"
734msgstr "Các peer"
735
736#: ../gtk/details.c:2556
737msgid "File listing not available for combined torrent properties"
738msgstr ""
739"KhÃŽng cho phép hiển thị danh sách các tập tin khi bạn chọn nhiều torrent"
740
741#: ../gtk/details.c:2560 ../gtk/makemeta-ui.c:437
742msgid "Files"
743msgstr "Các tập tin"
744
745#: ../gtk/details.c:2564 ../gtk/tr-prefs.c:1242 ../gtk/tr-window.c:664
746msgid "Options"
747msgstr "Tùy chọn"
748
749#: ../gtk/details.c:2588
750#, c-format
751msgid "%s Properties"
752msgstr "Thuộc tính %s"
753
754#: ../gtk/details.c:2599
755#, c-format
756msgid "%'d Torrent Properties"
757msgstr "%'d Thuộc tính torrent"
758
759#: ../gtk/dialogs.c:95
760#, c-format
761msgid "Remove torrent?"
762msgid_plural "Remove %d torrents?"
763msgstr[0] "Gỡ bỏ %d torrent?"
764
765#: ../gtk/dialogs.c:101
766#, c-format
767msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
768msgid_plural "Delete these %d torrents' downloaded files?"
769msgstr[0] "Xóa các tập tin đã tải về của %d torrent này?"
770
771#: ../gtk/dialogs.c:111
772msgid ""
773"Once removed, continuing the transfer will require the torrent file or "
774"magnet link."
775msgid_plural ""
776"Once removed, continuing the transfers will require the torrent files or "
777"magnet links."
778msgstr[0] ""
779"Một khi đã xóa, bạn sẜ cần tập tin torrent hoặc địa chỉ magnet để tiếp tục "
780"truyền dữ liệu"
781
782#: ../gtk/dialogs.c:117
783msgid "This torrent has not finished downloading."
784msgid_plural "These torrents have not finished downloading."
785msgstr[0] "Torrent này chÆ°a kết thúc quá trình tải về."
786
787#: ../gtk/dialogs.c:123
788msgid "This torrent is connected to peers."
789msgid_plural "These torrents are connected to peers."
790msgstr[0] "Torrent này đã được kết nối tới các peer."
791
792#: ../gtk/dialogs.c:130
793msgid "One of these torrents is connected to peers."
794msgid_plural "Some of these torrents are connected to peers."
795msgstr[0] "Một trong những torrent này đã kết nối tới các peer."
796
797#: ../gtk/dialogs.c:137
798msgid "One of these torrents has not finished downloading."
799msgid_plural "Some of these torrents have not finished downloading."
800msgstr[0] "Một trong những torrent này chÆ°a kết thúc việc tải về."
801
802#: ../gtk/file-list.c:602 ../gtk/filter.c:347 ../gtk/util.c:465
803msgid "High"
804msgstr "Cao"
805
806#: ../gtk/file-list.c:603 ../gtk/filter.c:351 ../gtk/util.c:466
807msgid "Normal"
808msgstr "Bình thường"
809
810#: ../gtk/file-list.c:604 ../gtk/filter.c:355 ../gtk/util.c:467
811msgid "Low"
812msgstr "Thấp"
813
814#: ../gtk/file-list.c:822 ../gtk/msgwin.c:295
815msgid "Name"
816msgstr "Tên"
817
818#. add "size" column
819#: ../gtk/file-list.c:837
820msgid "Size"
821msgstr "Kích thước"
822
823#. add "progress" column
824#: ../gtk/file-list.c:852
825msgid "Have"
826msgstr "Đã có"
827
828#. add "enabled" column
829#: ../gtk/file-list.c:865
830msgid "Download"
831msgstr "Tải xuống"
832
833#. add priority column
834#: ../gtk/file-list.c:881 ../gtk/filter.c:342
835msgid "Priority"
836msgstr "Độ Æ°u tiên"
837
838#: ../gtk/filter.c:314 ../gtk/filter.c:695
839msgid "All"
840msgstr "Tất cả"
841
842#: ../gtk/filter.c:328 ../gtk/tr-prefs.c:570 ../gtk/tr-prefs.c:1290
843msgid "Privacy"
844msgstr "Riêng tÆ°"
845
846#: ../gtk/filter.c:333
847msgid "Public"
848msgstr "CÃŽng khai"
849
850#: ../gtk/filter.c:337
851msgid "Private"
852msgstr "Riêng"
853
854#: ../gtk/filter.c:697
855msgid "Active"
856msgstr "Đang hoạt động"
857
858#: ../gtk/filter.c:702
859msgctxt "Verb"
860msgid "Verifying"
861msgstr ""
862
863#: ../gtk/filter.c:703 ../gtk/msgwin.c:417
864msgid "Error"
865msgstr "Lỗi"
866
867#. add the activity combobox
868#: ../gtk/filter.c:990
869msgid "_Show:"
870msgstr "_Hiện:"
871
872#: ../gtk/main.c:303
873#, c-format
874msgid "Error registering Transmission as x-scheme-handler/magnet handler: %s"
875msgstr ""
876
877#: ../gtk/main.c:468
878#, c-format
879msgid ""
880"Got signal %d; trying to shut down cleanly. Do it again if it gets stuck."
881msgstr ""
882"Nhận tín hiệu %d; sẜ cố gắng tắt một cách an toàn nhất. Làm lại nếu bị kẹt."
883
884#: ../gtk/main.c:596
885msgid "Where to look for configuration files"
886msgstr "Vị trí tìm các tập tin cấu hình"
887
888#: ../gtk/main.c:597
889msgid "Start with all torrents paused"
890msgstr "Bắt đầu với tất cả torrent đã tạm dừng"
891
892#: ../gtk/main.c:598
893msgid "Start minimized in notification area"
894msgstr "Chạy thu nhỏ ở khu vá»±c thÃŽng báo"
895
896#: ../gtk/main.c:599
897msgid "Show version number and exit"
898msgstr "Hiển thị số phiên bản và thoát"
899
900#: ../gtk/main.c:617 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
901msgid "Transmission"
902msgstr "Transmission"
903
904#. parse the command line
905#: ../gtk/main.c:621
906msgid "[torrent files or urls]"
907msgstr "[tập tin torrent hoặc url]"
908
909#: ../gtk/main.c:625
910#, c-format
911msgid ""
912"%s\n"
913"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
914msgstr ""
915
916#: ../gtk/main.c:722
917msgid ""
918"Transmission is a file-sharing program. When you run a torrent, its data "
919"will be made available to others by means of upload. You and you alone are "
920"fully responsible for exercising proper judgement and abiding by your local "
921"laws."
922msgstr ""
923"Transmission là một phần mềm chia sẻ tập tin. Khi bạn khởi chạy một torrent, "
924"dữ liệu của nó có thể được tải về bởi nhiều người khác. Bạn và chỉ mình bạn "
925"chịu hoàn toàn trách nhiệm tuân thủ luật pháp sở tại."
926
927#: ../gtk/main.c:724
928msgid "I _Accept"
929msgstr "TÃŽ_i Đồng Ãœ"
930
931#: ../gtk/main.c:933
932msgid "<b>Closing Connections</b>"
933msgstr "<b>Đang ngắt các kết nối</b>"
934
935#: ../gtk/main.c:937
936msgid "Sending upload/download totals to tracker
"
937msgstr ""
938
939#: ../gtk/main.c:942
940msgid "_Quit Now"
941msgstr "_Thoát bây giờ"
942
943#: ../gtk/main.c:1000
944msgid "Couldn't add corrupt torrent"
945msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
946msgstr[0] "KhÃŽng thể thêm torrent lỗi"
947
948#: ../gtk/main.c:1007
949msgid "Couldn't add duplicate torrent"
950msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
951msgstr[0] "KhÃŽng thể thêm torrent giống hệt nhau"
952
953#: ../gtk/main.c:1308
954msgid "A fast and easy BitTorrent client"
955msgstr "Trình khách BitTorrent nhanh và dễ sá»­ dụng"
956
957#: ../gtk/main.c:1309
958msgid "Copyright (c) The Transmission Project"
959msgstr "Bản quyền (c) thuộc The Transmission Project"
960
961#. Translators: translate "translator-credits" as your name
962#. to have it appear in the credits in the "About"
963#. dialog
964#: ../gtk/main.c:1315
965msgid "translator-credits"
966msgstr ""
967"Launchpad Contributions:\n"
968"  Lê Trường An https://launchpad.net/~truongan\n"
969"  Nguyen Anh Minh https://launchpad.net/~minhna\n"
970"  Nguyễn Hào KhÃŽi https://launchpad.net/~nhkhoi\n"
971"  Nguyễn Việt HÆ°ng https://launchpad.net/~famihug\n"
972"  NgÃŽ Chin https://launchpad.net/~ndtrung4419\n"
973"  Vu Do Quynh https://launchpad.net/~vu-do-quynh\n"
974"  Võ Văn Hồng Ngọc https://launchpad.net/~vhngoc\n"
975"  lusiads https://launchpad.net/~lusiads\n"
976"  x5254725 https://launchpad.net/~peonimusha"
977
978#: ../gtk/makemeta-ui.c:75
979#, c-format
980msgid "Creating \"%s\""
981msgstr "Đang tạo \"%s\""
982
983#: ../gtk/makemeta-ui.c:77
984#, c-format
985msgid "Created \"%s\"!"
986msgstr "Đã tạo \"%s\"!"
987
988#: ../gtk/makemeta-ui.c:79
989#, c-format
990msgid "Error: invalid announce URL \"%s\""
991msgstr "Lỗi: announce URL \"%s\" khÃŽng hợp lệ"
992
993#: ../gtk/makemeta-ui.c:81
994#, c-format
995msgid "Cancelled"
996msgstr "Đã hủy bỏ"
997
998#: ../gtk/makemeta-ui.c:83
999#, c-format
1000msgid "Error reading \"%s\": %s"
1001msgstr "Lỗi khi đọc \"%s\": %s"
1002
1003#: ../gtk/makemeta-ui.c:85
1004#, c-format
1005msgid "Error writing \"%s\": %s"
1006msgstr "Lỗi khi ghi \"%s\": %s"
1007
1008#. how much data we've scanned through to generate checksums
1009#: ../gtk/makemeta-ui.c:102
1010#, c-format
1011msgid "Scanned %s"
1012msgstr "Đã quét %s"
1013
1014#: ../gtk/makemeta-ui.c:167 ../gtk/makemeta-ui.c:425
1015msgid "New Torrent"
1016msgstr "Torrent mới"
1017
1018#: ../gtk/makemeta-ui.c:183
1019msgid "Creating torrent
"
1020msgstr ""
1021
1022#: ../gtk/makemeta-ui.c:292
1023msgid "No source selected"
1024msgstr "KhÃŽng có nguồn nào được chọn"
1025
1026#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1027#, c-format
1028msgid "%1$s; %2$'d File"
1029msgid_plural "%1$s; %2$'d Files"
1030msgstr[0] "%1$s; %2$'d tập tin"
1031
1032#: ../gtk/makemeta-ui.c:305
1033#, c-format
1034msgid "%1$'d Piece @ %2$s"
1035msgid_plural "%1$'d Pieces @ %2$s"
1036msgstr[0] "%1$'d mảnh, mỗi mảnh %2$s"
1037
1038#: ../gtk/makemeta-ui.c:439
1039msgid "Sa_ve to:"
1040msgstr "_LÆ°u vào:"
1041
1042#: ../gtk/makemeta-ui.c:445
1043msgid "Source F_older:"
1044msgstr "ThÆ° _mục nguồn:"
1045
1046#: ../gtk/makemeta-ui.c:457
1047msgid "Source _File:"
1048msgstr "_Tập tin Nguồn:"
1049
1050#: ../gtk/makemeta-ui.c:469
1051msgid "<i>No source selected</i>"
1052msgstr "<i>KhÃŽng có nguồn nào được chọn</i>"
1053
1054#: ../gtk/makemeta-ui.c:473
1055msgid "Properties"
1056msgstr "Thuộc tính"
1057
1058#: ../gtk/makemeta-ui.c:475
1059msgid "_Trackers:"
1060msgstr "_Tracker:"
1061
1062#: ../gtk/makemeta-ui.c:497
1063msgid "Co_mment:"
1064msgstr "_Ghi chú:"
1065
1066#: ../gtk/makemeta-ui.c:506
1067msgid "_Private torrent"
1068msgstr "Torrent _riêng tÆ°"
1069
1070#: ../gtk/msgwin.c:144
1071#, c-format
1072msgid "Couldn't save \"%s\""
1073msgstr "KhÃŽng thể lÆ°u \"%s\""
1074
1075#: ../gtk/msgwin.c:195
1076msgid "Save Log"
1077msgstr "LÆ°u Nhật kÃœ"
1078
1079#: ../gtk/msgwin.c:291
1080msgid "Time"
1081msgstr "Thời gian"
1082
1083#: ../gtk/msgwin.c:299
1084msgid "Message"
1085msgstr "ThÃŽng điệp"
1086
1087#: ../gtk/msgwin.c:419
1088msgid "Debug"
1089msgstr "Gỡ lỗi"
1090
1091#: ../gtk/msgwin.c:445
1092msgid "Message Log"
1093msgstr "Nhật kÃœ"
1094
1095#: ../gtk/msgwin.c:482
1096msgid "Level"
1097msgstr "Mức"
1098
1099#: ../gtk/notify.c:213
1100msgid "Open File"
1101msgstr "Mở Tập tin"
1102
1103#: ../gtk/notify.c:218
1104msgid "Open Folder"
1105msgstr "Mở thÆ° mục"
1106
1107#: ../gtk/notify.c:226
1108msgid "Torrent Complete"
1109msgstr "Hoàn thành Torrent"
1110
1111#: ../gtk/notify.c:248
1112msgid "Torrent Added"
1113msgstr "Đã thêm vào torrent."
1114
1115#: ../gtk/open-dialog.c:240
1116msgid "Torrent files"
1117msgstr "Tập tin Torrent"
1118
1119#: ../gtk/open-dialog.c:245
1120msgid "All files"
1121msgstr "Mọi tập tin"
1122
1123#. make the dialog
1124#: ../gtk/open-dialog.c:271
1125msgid "Torrent Options"
1126msgstr "Tùy chọn torrent"
1127
1128#: ../gtk/open-dialog.c:293 ../gtk/tr-prefs.c:335
1129msgid "Mo_ve .torrent file to the trash"
1130msgstr "Ch_uyển tập tin .torrent vào sọt rác"
1131
1132#: ../gtk/open-dialog.c:295 ../gtk/tr-prefs.c:327
1133msgid "_Start when added"
1134msgstr "_Bắt đầu ngay khi được thêm"
1135
1136#: ../gtk/open-dialog.c:310
1137msgid "_Torrent file:"
1138msgstr "_Tập tin torrent:"
1139
1140#: ../gtk/open-dialog.c:314
1141msgid "Select Source File"
1142msgstr "Chọn tập tin nguồn"
1143
1144#: ../gtk/open-dialog.c:325
1145msgid "_Destination folder:"
1146msgstr "_ThÆ° mục lÆ°u:"
1147
1148#: ../gtk/open-dialog.c:329
1149msgid "Select Destination Folder"
1150msgstr "Chọn thÆ° mục lÆ°u"
1151
1152#: ../gtk/open-dialog.c:427
1153msgid "Open a Torrent"
1154msgstr "Mở một torrent"
1155
1156#: ../gtk/open-dialog.c:443 ../gtk/tr-prefs.c:331
1157msgid "Show _options dialog"
1158msgstr "Hiện hộp thoại tuỳ chọ_n"
1159
1160#: ../gtk/open-dialog.c:487
1161msgid "Open URL"
1162msgstr "Mở URL"
1163
1164#: ../gtk/open-dialog.c:500
1165msgid "Open torrent from URL"
1166msgstr "Mở torrent từ URL"
1167
1168#: ../gtk/open-dialog.c:505
1169msgid "_URL"
1170msgstr "_URL"
1171
1172#: ../gtk/relocate.c:62
1173#, c-format
1174msgid "Moving \"%s\""
1175msgstr "Đang di chuyển \"%s\""
1176
1177#: ../gtk/relocate.c:84
1178msgid "Couldn't move torrent"
1179msgstr "KhÃŽng di chuyển được torrent"
1180
1181#: ../gtk/relocate.c:125
1182msgid "This may take a moment
"
1183msgstr ""
1184
1185#: ../gtk/relocate.c:156 ../gtk/relocate.c:176
1186msgid "Set Torrent Location"
1187msgstr "Đặt lại vị trí Torrent trên máy"
1188
1189#: ../gtk/relocate.c:172 ../gtk/tr-prefs.c:269
1190msgid "Location"
1191msgstr "Vị trí"
1192
1193#: ../gtk/relocate.c:179
1194msgid "Torrent _location:"
1195msgstr "_Vị trí torrent:"
1196
1197#: ../gtk/relocate.c:180
1198msgid "_Move from the current folder"
1199msgstr "_Di chuyển từ thÆ° mục hiện tại"
1200
1201#: ../gtk/relocate.c:183
1202msgid "Local data is _already there"
1203msgstr "Đã _có dữ liệu ở đó"
1204
1205#: ../gtk/stats.c:72 ../gtk/stats.c:164
1206#, c-format
1207msgid "Started %'d time"
1208msgid_plural "Started %'d times"
1209msgstr[0] "Đã chạy %'d lần"
1210
1211#: ../gtk/stats.c:97
1212msgid "Reset your statistics?"
1213msgstr "Đặt lại số liệu thống kê?"
1214
1215#: ../gtk/stats.c:98
1216msgid ""
1217"These statistics are for your information only. Resetting them doesn't "
1218"affect the statistics logged by your BitTorrent trackers."
1219msgstr ""
1220"Những con số thống kê này chỉ mang tính thÃŽng báo. Nếu bạn có thiết lập lại "
1221"thì cÅ©ng khÃŽng ảnh hưởng tới bản thống kê được lÆ°u bởi các tracker "
1222"Bittorrent của bạn."
1223
1224#: ../gtk/stats.c:109 ../gtk/stats.c:137
1225msgid "_Reset"
1226msgstr "Đặt _lại"
1227
1228#: ../gtk/stats.c:134 ../gtk/tr-window.c:705
1229msgid "Statistics"
1230msgstr "Thống kê"
1231
1232#: ../gtk/stats.c:149
1233msgid "Current Session"
1234msgstr "Phiên chạy hiện tại"
1235
1236#: ../gtk/stats.c:158 ../gtk/stats.c:175
1237msgid "Ratio:"
1238msgstr "Tỉ lệ:"
1239
1240#: ../gtk/stats.c:161 ../gtk/stats.c:178
1241msgid "Duration:"
1242msgstr "Thời lượng:"
1243
1244#: ../gtk/stats.c:163
1245msgid "Total"
1246msgstr "Tổng"
1247
1248#. %1$s is how much we've got,
1249#. %2$s is how much we'll have when done,
1250#. %3$s%% is a percentage of the two
1251#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:61
1252#, c-format
1253msgid "%1$s of %2$s (%3$s%%)"
1254msgstr "%1$s trên %2$s (%3$s%%)"
1255
1256#. %1$s is how much we've got,
1257#. %2$s is the torrent's total size,
1258#. %3$s%% is a percentage of the two,
1259#. %4$s is how much we've uploaded,
1260#. %5$s is our upload-to-download ratio,
1261#. %6$s is the ratio we want to reach before we stop uploading
1262#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:77
1263#, c-format
1264msgid "%1$s of %2$s (%3$s%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s Goal: %6$s)"
1265msgstr ""
1266"%1$s trên %2$s (%3$s%%), đã tải lên %4$s (Tỉ lệ: %5$s Mục tiêu: %6$s)"
1267
1268#. %1$s is how much we've got,
1269#. %2$s is the torrent's total size,
1270#. %3$s%% is a percentage of the two,
1271#. %4$s is how much we've uploaded,
1272#. %5$s is our upload-to-download ratio
1273#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:93
1274#, c-format
1275msgid "%1$s of %2$s (%3$s%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1276msgstr "%1$s trên %2$s (%3$s%%), đã tải lên %4$s (Tỉ lệ: %5$s)"
1277
1278#. %1$s is the torrent's total size,
1279#. %2$s is how much we've uploaded,
1280#. %3$s is our upload-to-download ratio,
1281#. %4$s is the ratio we want to reach before we stop uploading
1282#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:110
1283#, c-format
1284msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s Goal: %4$s)"
1285msgstr "%1$s, đã tải lên %2$s (Tỉ lệ: %3$s Mục tiêu: %4$s)"
1286
1287#. %1$s is the torrent's total size,
1288#. %2$s is how much we've uploaded,
1289#. %3$s is our upload-to-download ratio
1290#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1291#, c-format
1292msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1293msgstr "%1$s, đã tải lên %2$s (Tỉ lệ: %3$s)"
1294
1295#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:136
1296msgid "Remaining time unknown"
1297msgstr "KhÃŽng xác định được thời gian còn lại"
1298
1299#. time remaining
1300#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:142
1301#, c-format
1302msgid "%s remaining"
1303msgstr "còn %s nữa"
1304
1305#. 1==down arrow, 2==down speed, 3==up arrow, 4==down speed
1306#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:167
1307#, c-format
1308msgid "%1$s %2$s, %3$s %4$s"
1309msgstr "%1$s %2$s, %3$s %4$s"
1310
1311#. bandwidth speed + unicode arrow
1312#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:172 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:176
1313#, c-format
1314msgid "%1$s %2$s"
1315msgstr "%1$s %2$s"
1316
1317#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:179
1318msgid "Stalled"
1319msgstr ""
1320
1321#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:181 ../gtk/tr-icon.c:69
1322msgid "Idle"
1323msgstr "Nghỉ"
1324
1325#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:211
1326#, c-format
1327msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1328msgstr "Đang kiểm tra dữ liệu đã tải (%.1f%% đã kiểm tra)"
1329
1330#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:222
1331#, c-format
1332msgid "Ratio %s"
1333msgstr "Tỉ lệ %s"
1334
1335#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:244
1336#, c-format
1337msgid "Tracker gave a warning: \"%s\""
1338msgstr "Tracker đưa ra một cảnh báo: \"%s\""
1339
1340#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:245
1341#, c-format
1342msgid "Tracker gave an error: \"%s\""
1343msgstr "Tracker đưa ra một lỗi: \"%s\""
1344
1345#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:246
1346#, c-format
1347msgid "Error: %s"
1348msgstr "Lỗi: %s"
1349
1350#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:266
1351#, c-format
1352msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1353msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1354msgstr[0] "Đang tải về từ %1$'d of %2$'d peer đã kết nối"
1355
1356#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:275
1357#, c-format
1358msgid "Downloading metadata from %1$'d peer (%2$d%% done)"
1359msgid_plural "Downloading metadata from %1$'d peers (%2$d%% done)"
1360msgstr[0] "Đang tải siêu dữ liệu từ %1$'d peer (%2$d%% đã xong)"
1361
1362#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:286
1363#, c-format
1364msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1365msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1366msgstr[0] "Đang chia sẻ cho %1$'d trên %2$'d peer đã kết nối"
1367
1368#: ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:2
1369msgid "BitTorrent Client"
1370msgstr "Trình khách BitTorrent"
1371
1372#: ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:3
1373msgid "Transmission BitTorrent Client"
1374msgstr "Trình khách BitTorrent Transmission"
1375
1376#: ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:4
1377msgid "Download and share files over BitTorrent"
1378msgstr "Tải và chia sẻ tập tin qua BitTorrent"
1379
1380#: ../gtk/tr-core.c:1083
1381#, c-format
1382msgid "Couldn't read \"%s\": %s"
1383msgstr ""
1384
1385#: ../gtk/tr-core.c:1175
1386#, c-format
1387msgid "Skipping unknown torrent \"%s\""
1388msgstr ""
1389
1390#: ../gtk/tr-core.c:1411
1391msgid "Inhibiting desktop hibernation"
1392msgstr ""
1393
1394#: ../gtk/tr-core.c:1413
1395#, c-format
1396msgid "Couldn't inhibit desktop hibernation: %s"
1397msgstr ""
1398
1399#: ../gtk/tr-core.c:1446
1400msgid "Allowing desktop hibernation"
1401msgstr "Cho phép máy tính ngủ Ä‘ÃŽng"
1402
1403#: ../gtk/tr-icon.c:86 ../gtk/tr-icon.c:102
1404#, c-format
1405msgid "(Limit: %s)"
1406msgstr "(Giới hạn: %s)"
1407
1408#. %1$s: current upload speed
1409#. * %2$s: current upload limit, if any
1410#. * %3$s: current download speed
1411#. * %4$s: current download limit, if any
1412#: ../gtk/tr-icon.c:109
1413#, c-format
1414msgid ""
1415"Transmission\n"
1416"Up: %1$s %2$s\n"
1417"Down: %3$s %4$s"
1418msgstr ""
1419"Transmission\n"
1420"Tải lên: %1$s %2$s\n"
1421"Tải xuống: %3$s %4$s"
1422
1423#: ../gtk/tr-prefs.c:272
1424msgid "Save to _Location:"
1425msgstr "_Vị trí lÆ°u mặc định:"
1426
1427#: ../gtk/tr-prefs.c:275
1428msgid "Queue"
1429msgstr ""
1430
1431#: ../gtk/tr-prefs.c:277
1432msgid "Maximum active _downloads:"
1433msgstr ""
1434
1435#: ../gtk/tr-prefs.c:281
1436msgid "Downloads sharing data in the last N minutes are _active:"
1437msgstr ""
1438
1439#: ../gtk/tr-prefs.c:286 ../libtransmission/torrent.c:1903
1440msgid "Incomplete"
1441msgstr "ChÆ°a hoàn thành"
1442
1443#: ../gtk/tr-prefs.c:288
1444msgid "Append \"._part\" to incomplete files' names"
1445msgstr "Thêm \"._part\" vào tên các tập tin chÆ°a tải xong"
1446
1447#: ../gtk/tr-prefs.c:292
1448msgid "Keep _incomplete torrents in:"
1449msgstr "Giữ các torrent _chÆ°a hoàn thành ở thÆ° mục:"
1450
1451#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1452msgid "Call _script when torrent is completed:"
1453msgstr ""
1454
1455#: ../gtk/tr-prefs.c:325
1456msgctxt "Gerund"
1457msgid "Adding"
1458msgstr ""
1459
1460#: ../gtk/tr-prefs.c:339
1461msgid "Automatically _add torrents from:"
1462msgstr "Tá»± độn_g thêm các torrent từ thÆ° mục:"
1463
1464#: ../gtk/tr-prefs.c:347
1465msgctxt "Gerund"
1466msgid "Seeding"
1467msgstr ""
1468
1469#: ../gtk/tr-prefs.c:349
1470msgid "Stop seeding at _ratio:"
1471msgstr "_Ngừng chia sẻ khi đạt tỉ lệ:"
1472
1473#: ../gtk/tr-prefs.c:356
1474msgid "Stop seeding if idle for _N minutes:"
1475msgstr "Ngừng chia sẻ khi khÃŽng có _hoạt động trong N phút:"
1476
1477#: ../gtk/tr-prefs.c:380 ../gtk/tr-prefs.c:1296
1478msgid "Desktop"
1479msgstr "Màn hình làm việc"
1480
1481#: ../gtk/tr-prefs.c:382
1482msgid "_Inhibit hibernation when torrents are active"
1483msgstr ""
1484
1485#: ../gtk/tr-prefs.c:386
1486msgid "Show Transmission icon in the _notification area"
1487msgstr "Hiện biểu tượng Transmission ở khu vá»±c thÃŽng báo"
1488
1489#: ../gtk/tr-prefs.c:391
1490msgid "Notification"
1491msgstr ""
1492
1493#: ../gtk/tr-prefs.c:393
1494msgid "Show a notification when torrents are a_dded"
1495msgstr ""
1496
1497#: ../gtk/tr-prefs.c:397
1498msgid "Show a notification when torrents _finish"
1499msgstr ""
1500
1501#: ../gtk/tr-prefs.c:401
1502msgid "Play a _sound when torrents finish"
1503msgstr ""
1504
1505#: ../gtk/tr-prefs.c:430
1506#, c-format
1507msgid "Blocklist contains %'d rule"
1508msgid_plural "Blocklist contains %'d rules"
1509msgstr[0] "Danh sách chặn chứa %'d quy tắc"
1510
1511#: ../gtk/tr-prefs.c:463
1512#, c-format
1513msgid "Blocklist has %'d rule."
1514msgid_plural "Blocklist has %'d rules."
1515msgstr[0] "Danh sách chặn có %'d quy tắc."
1516
1517#: ../gtk/tr-prefs.c:467
1518msgid "<b>Update succeeded!</b>"
1519msgstr "<b>Đã cập nhật thành cÃŽng!</b>"
1520
1521#: ../gtk/tr-prefs.c:467
1522msgid "<b>Unable to update.</b>"
1523msgstr "<b>KhÃŽng thể cập nhật.</b>"
1524
1525#: ../gtk/tr-prefs.c:482
1526msgid "Update Blocklist"
1527msgstr "Cập nhật danh sách chặn"
1528
1529#: ../gtk/tr-prefs.c:484
1530msgid "Getting new blocklist
"
1531msgstr ""
1532
1533#: ../gtk/tr-prefs.c:512
1534msgid "Allow encryption"
1535msgstr "Cho phép mã hóa"
1536
1537#: ../gtk/tr-prefs.c:513
1538msgid "Prefer encryption"
1539msgstr "Thiên về mã hóa hÆ¡n"
1540
1541#: ../gtk/tr-prefs.c:514
1542msgid "Require encryption"
1543msgstr "Yêu cầu mã hóa"
1544
1545#: ../gtk/tr-prefs.c:538
1546msgid "Blocklist"
1547msgstr "Danh sách chặn"
1548
1549#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1550msgid "Enable _blocklist:"
1551msgstr "Sá»­ dụng danh sách _chặn:"
1552
1553#: ../gtk/tr-prefs.c:554
1554msgid "_Update"
1555msgstr "_Cập nhật"
1556
1557#: ../gtk/tr-prefs.c:564
1558msgid "Enable _automatic updates"
1559msgstr "_Bật tá»± động cập nhật"
1560
1561#: ../gtk/tr-prefs.c:572
1562msgid "_Encryption mode:"
1563msgstr "_Kiểu mã hóa:"
1564
1565#: ../gtk/tr-prefs.c:576
1566msgid "Use PE_X to find more peers"
1567msgstr "Sá»­ dụng PE_X để tìm thêm peer"
1568
1569#: ../gtk/tr-prefs.c:578
1570msgid ""
1571"PEX is a tool for exchanging peer lists with the peers you're connected to."
1572msgstr ""
1573"PEX là một cÃŽng cụ để trao đổi danh sách peer với những peer đã kết nối."
1574
1575#: ../gtk/tr-prefs.c:582
1576msgid "Use _DHT to find more peers"
1577msgstr "Sá»­ dụng _DHT để tìm thêm peer"
1578
1579#: ../gtk/tr-prefs.c:584
1580msgid "DHT is a tool for finding peers without a tracker."
1581msgstr "DHT là một cÃŽng cụ để tim kiếm peer mà khÃŽng cần tới tracker."
1582
1583#: ../gtk/tr-prefs.c:588
1584msgid "Use _Local Peer Discovery to find more peers"
1585msgstr "Tìm thêm peer trong mạng nội bộ (Local Peer Discovery)"
1586
1587#: ../gtk/tr-prefs.c:590
1588msgid "LPD is a tool for finding peers on your local network."
1589msgstr "LPD là cÃŽng cụ để tìm peer trong mạng nội bộ."
1590
1591#: ../gtk/tr-prefs.c:807
1592msgid "Web Client"
1593msgstr "Giao diện web"
1594
1595#. "enabled" checkbutton
1596#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1597msgid "_Enable web client"
1598msgstr "_Sá»­ dụng giao diện web"
1599
1600#: ../gtk/tr-prefs.c:816
1601msgid "_Open web client"
1602msgstr "_Mở giao diện web"
1603
1604#: ../gtk/tr-prefs.c:825
1605msgid "HTTP _port:"
1606msgstr "_Cổng HTTP:"
1607
1608#. require authentication
1609#: ../gtk/tr-prefs.c:829
1610msgid "Use _authentication"
1611msgstr "Sá»­ dụng _xác thá»±c"
1612
1613#. username
1614#: ../gtk/tr-prefs.c:837
1615msgid "_Username:"
1616msgstr "_Tên người dùng:"
1617
1618#. password
1619#: ../gtk/tr-prefs.c:844
1620msgid "Pass_word:"
1621msgstr "Mật _khẩu:"
1622
1623#. require authentication
1624#: ../gtk/tr-prefs.c:852
1625msgid "Only allow these IP a_ddresses to connect:"
1626msgstr "Chỉ cho phép những địa chỉ _IP này kết nối:"
1627
1628#: ../gtk/tr-prefs.c:877
1629msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1630msgstr "Địa chỉ IP có thể sá»­ dụng kÃœ tá»± đại diện, kiểu nhÆ° 192.168.*.*"
1631
1632#: ../gtk/tr-prefs.c:899
1633msgid "Addresses:"
1634msgstr "Địa chỉ:"
1635
1636#: ../gtk/tr-prefs.c:1017
1637msgid "Every Day"
1638msgstr "Hàng ngày"
1639
1640#: ../gtk/tr-prefs.c:1018
1641msgid "Weekdays"
1642msgstr "Các ngày làm việc"
1643
1644#: ../gtk/tr-prefs.c:1019
1645msgid "Weekends"
1646msgstr "Cuối tuần"
1647
1648#: ../gtk/tr-prefs.c:1020
1649msgid "Sunday"
1650msgstr "Chủ nhật"
1651
1652#: ../gtk/tr-prefs.c:1021
1653msgid "Monday"
1654msgstr "Thứ hai"
1655
1656#: ../gtk/tr-prefs.c:1022
1657msgid "Tuesday"
1658msgstr "Thứ ba"
1659
1660#: ../gtk/tr-prefs.c:1023
1661msgid "Wednesday"
1662msgstr "Thứ tÆ°"
1663
1664#: ../gtk/tr-prefs.c:1024
1665msgid "Thursday"
1666msgstr "Thứ năm"
1667
1668#: ../gtk/tr-prefs.c:1025
1669msgid "Friday"
1670msgstr "Thứ sáu"
1671
1672#: ../gtk/tr-prefs.c:1026
1673msgid "Saturday"
1674msgstr "Thứ bảy"
1675
1676#: ../gtk/tr-prefs.c:1057
1677msgid "Speed Limits"
1678msgstr "Giới hạn tốc độ"
1679
1680#: ../gtk/tr-prefs.c:1059
1681#, c-format
1682msgid "_Upload (%s):"
1683msgstr "Tải _lên (%s):"
1684
1685#: ../gtk/tr-prefs.c:1066
1686#, c-format
1687msgid "_Download (%s):"
1688msgstr "Tải _xuống (%s):"
1689
1690#: ../gtk/tr-prefs.c:1077
1691msgid "Alternative Speed Limits"
1692msgstr "Giới hạn tốc độ thủ cÃŽng"
1693
1694#: ../gtk/tr-prefs.c:1084
1695msgid "Override normal speed limits manually or at scheduled times"
1696msgstr ""
1697"Bỏ qua giới hạn tốc độ toàn cục và giới hạn tốc độ một cách cách thủ cÃŽng "
1698"hoặc vào những thời gian định sẵn"
1699
1700#: ../gtk/tr-prefs.c:1091
1701#, c-format
1702msgid "U_pload (%s):"
1703msgstr "Tải lê_n (%s):"
1704
1705#: ../gtk/tr-prefs.c:1095
1706#, c-format
1707msgid "Do_wnload (%s):"
1708msgstr "Tải x_uống (%s):"
1709
1710#: ../gtk/tr-prefs.c:1099
1711msgid "_Scheduled times:"
1712msgstr "_Thời gian định sẵn:"
1713
1714#: ../gtk/tr-prefs.c:1104
1715msgid " _to "
1716msgstr " đế_n "
1717
1718#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
1719msgid "_On days:"
1720msgstr "Vào ngày:"
1721
1722#: ../gtk/tr-prefs.c:1149 ../gtk/tr-prefs.c:1215
1723msgid "Status unknown"
1724msgstr "KhÃŽng rõ tình trạng"
1725
1726#: ../gtk/tr-prefs.c:1171
1727msgid "Port is <b>open</b>"
1728msgstr "Cổng đang được <b>mở</b>"
1729
1730#: ../gtk/tr-prefs.c:1171
1731msgid "Port is <b>closed</b>"
1732msgstr "Cổng đang bị <b>đóng</b>"
1733
1734#: ../gtk/tr-prefs.c:1185
1735msgid "<i>Testing TCP port
</i>"
1736msgstr ""
1737
1738#: ../gtk/tr-prefs.c:1208
1739msgid "Listening Port"
1740msgstr "Cổng lắng nghe"
1741
1742#: ../gtk/tr-prefs.c:1210
1743msgid "_Port used for incoming connections:"
1744msgstr "_Cổng lắng nghe:"
1745
1746#: ../gtk/tr-prefs.c:1218
1747msgid "Te_st Port"
1748msgstr "_Kiểm tra cổng"
1749
1750#: ../gtk/tr-prefs.c:1225
1751msgid "Pick a _random port every time Transmission is started"
1752msgstr "Chọn một cổng ngẫu nhiên mỗi khi Transmission khởi động"
1753
1754#: ../gtk/tr-prefs.c:1229
1755msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1756msgstr "Sá»­ dụng UPnP hoặc NAT-PMP để chuyển tiếp cổng từ router của tÃŽi"
1757
1758#: ../gtk/tr-prefs.c:1234
1759msgid "Peer Limits"
1760msgstr "Giới hạn peer"
1761
1762#: ../gtk/tr-prefs.c:1237
1763msgid "Maximum peers per _torrent:"
1764msgstr "Số lượng _peer tối đa của mỗi torrent:"
1765
1766#: ../gtk/tr-prefs.c:1239
1767msgid "Maximum peers _overall:"
1768msgstr "_Tổng số peer tối đa:"
1769
1770#: ../gtk/tr-prefs.c:1245
1771msgid "Enable _uTP for peer communication"
1772msgstr "Bật _uTP cho phép các peer giao tiếp với nhau"
1773
1774#: ../gtk/tr-prefs.c:1247
1775msgid "uTP is a tool for reducing network congestion."
1776msgstr "uTP là một cÃŽng cụ chống nghẜn mạng."
1777
1778#: ../gtk/tr-prefs.c:1267
1779msgid "Transmission Preferences"
1780msgstr "Tùy chỉnh Transmission"
1781
1782#: ../gtk/tr-prefs.c:1281
1783msgid "Torrents"
1784msgstr "Torrents"
1785
1786#: ../gtk/tr-prefs.c:1284
1787msgctxt "Gerund"
1788msgid "Downloading"
1789msgstr ""
1790
1791#: ../gtk/tr-prefs.c:1293
1792msgid "Network"
1793msgstr "Mạng"
1794
1795#: ../gtk/tr-prefs.c:1299
1796msgid "Web"
1797msgstr "Web"
1798
1799#: ../gtk/tr-window.c:148
1800msgid "Torrent"
1801msgstr "Torrent"
1802
1803#: ../gtk/tr-window.c:256
1804msgid "Total Ratio"
1805msgstr "Tổng tỉ lệ"
1806
1807#: ../gtk/tr-window.c:257
1808msgid "Session Ratio"
1809msgstr "Tỉ lệ phiên này"
1810
1811#: ../gtk/tr-window.c:258
1812msgid "Total Transfer"
1813msgstr "Tổng dữ liệu đã truyền"
1814
1815#: ../gtk/tr-window.c:259
1816msgid "Session Transfer"
1817msgstr "Dữ liệu truyền phiên này"
1818
1819#: ../gtk/tr-window.c:288
1820#, c-format
1821msgid ""
1822"Click to disable Alternative Speed Limits\n"
1823"(%1$s down, %2$s up)"
1824msgstr ""
1825"Nhấn để tắt chế độ Giới hạn tốc độ thủ cÃŽng\n"
1826"(%1$s t.lên, %2$s t.xuống)"
1827
1828#: ../gtk/tr-window.c:289
1829#, c-format
1830msgid ""
1831"Click to enable Alternative Speed Limits\n"
1832"(%1$s down, %2$s up)"
1833msgstr ""
1834"Nhấn để bật chế độ Giới hạn tốc độ thủ cÃŽng\n"
1835"(%1$s t.lên, %2$s t.xuống)"
1836
1837#: ../gtk/tr-window.c:354
1838#, c-format
1839msgid "Tracker will allow requests in %s"
1840msgstr "Tracker sẜ nhận yêu cầu trong %s nữa"
1841
1842#: ../gtk/tr-window.c:423
1843msgid "Unlimited"
1844msgstr "KhÃŽng giới hạn"
1845
1846#: ../gtk/tr-window.c:490
1847msgid "Seed Forever"
1848msgstr "Chia sẻ mãi mãi"
1849
1850#: ../gtk/tr-window.c:528
1851msgid "Limit Download Speed"
1852msgstr "Giới hạn tốc độ tải xuống"
1853
1854#: ../gtk/tr-window.c:532
1855msgid "Limit Upload Speed"
1856msgstr "Giới hạn tốc độ tải lên"
1857
1858#: ../gtk/tr-window.c:539
1859msgid "Stop Seeding at Ratio"
1860msgstr "Ngừng chia sẻ khi đạt tỉ lệ"
1861
1862#: ../gtk/tr-window.c:573
1863#, c-format
1864msgid "Stop at Ratio (%s)"
1865msgstr "Dừng tại Tỉ lệ (%s)"
1866
1867#: ../gtk/tr-window.c:777
1868#, c-format
1869msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1870msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1871msgstr[0] "%1$'d trong %2$'d Torrent"
1872
1873#: ../gtk/tr-window.c:783
1874#, c-format
1875msgid "%'d Torrent"
1876msgid_plural "%'d Torrents"
1877msgstr[0] "%'d Torrent"
1878
1879#: ../gtk/tr-window.c:803 ../gtk/tr-window.c:831
1880#, c-format
1881msgid "Ratio: %s"
1882msgstr "Tá»· lệ: %s"
1883
1884#: ../gtk/tr-window.c:814
1885#, c-format
1886msgid "Down: %1$s, Up: %2$s"
1887msgstr ""
1888
1889#: ../gtk/tr-window.c:825
1890#, c-format
1891msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1892msgstr "cỡ|Xuống: %1$s, Lên: %2$s"
1893
1894#: ../gtk/util.c:38
1895msgid "KiB"
1896msgstr "KiB"
1897
1898#: ../gtk/util.c:39
1899msgid "MiB"
1900msgstr "MiB"
1901
1902#: ../gtk/util.c:40
1903msgid "GiB"
1904msgstr "GiB"
1905
1906#: ../gtk/util.c:41
1907msgid "TiB"
1908msgstr "TiB"
1909
1910#: ../gtk/util.c:44
1911msgid "kB"
1912msgstr ""
1913
1914#: ../gtk/util.c:45
1915msgid "MB"
1916msgstr ""
1917
1918#: ../gtk/util.c:46
1919msgid "GB"
1920msgstr ""
1921
1922#: ../gtk/util.c:47
1923msgid "TB"
1924msgstr ""
1925
1926#: ../gtk/util.c:50
1927msgid "kB/s"
1928msgstr ""
1929
1930#: ../gtk/util.c:51
1931msgid "MB/s"
1932msgstr ""
1933
1934#: ../gtk/util.c:52
1935msgid "GB/s"
1936msgstr ""
1937
1938#: ../gtk/util.c:53
1939msgid "TB/s"
1940msgstr ""
1941
1942#: ../gtk/util.c:87 ../libtransmission/utils.c:1485
1943msgid "None"
1944msgstr "KhÃŽng có"
1945
1946#: ../gtk/util.c:108
1947#, c-format
1948msgid "%'d day"
1949msgid_plural "%'d days"
1950msgstr[0] "%'d ngày"
1951
1952#: ../gtk/util.c:109
1953#, c-format
1954msgid "%'d hour"
1955msgid_plural "%'d hours"
1956msgstr[0] "%'d giờ"
1957
1958#: ../gtk/util.c:110
1959#, c-format
1960msgid "%'d minute"
1961msgid_plural "%'d minutes"
1962msgstr[0] "%'d phút"
1963
1964#: ../gtk/util.c:111
1965#, c-format
1966msgid "%'d second"
1967msgid_plural "%'d seconds"
1968msgstr[0] "%'d giây"
1969
1970#: ../gtk/util.c:221
1971#, c-format
1972msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1973msgstr "Tập tin torrent \"%s\" chứa dữ liệu khÃŽng hợp lệ."
1974
1975#: ../gtk/util.c:222
1976#, c-format
1977msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1978msgstr "Tập tin torrent \"%s\" đã được sá»­ dụng."
1979
1980#: ../gtk/util.c:223
1981#, c-format
1982msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1983msgstr "Tập tin torrent \"%s\" gặp lỗi khÃŽng xác định."
1984
1985#: ../gtk/util.c:231
1986msgid "Error opening torrent"
1987msgstr "Lỗi khi mở torrent"
1988
1989#: ../gtk/util.c:554
1990#, c-format
1991msgid "Error opening \"%s\""
1992msgstr "Lỗi khi mở \"%s\""
1993
1994#: ../gtk/util.c:557
1995#, c-format
1996msgid "Server returned \"%1$ld %2$s\""
1997msgstr "Máy chủ trả về \"%1$ld %2$s\""
1998
1999#: ../gtk/util.c:577
2000msgid "Unrecognized URL"
2001msgstr "URL khÃŽng thể nhận dạng"
2002
2003#: ../gtk/util.c:579
2004#, c-format
2005msgid "Transmission doesn't know how to use \"%s\""
2006msgstr "Transmission khÃŽng biết cách sá»­ dụng \"%s\""
2007
2008#: ../gtk/util.c:584
2009#, c-format
2010msgid ""
2011"This magnet link appears to be intended for something other than BitTorrent. "
2012"BitTorrent magnet links have a section containing \"%s\"."
2013msgstr ""
2014"Liên kết magnet này có vẻ nhÆ° khÃŽng được tạo ra cho Bittorrent. Liên kết "
2015"magnet của Bittorrent phải có một phần chứa \"%s\"."
2016
2017#. did caller give us an uninitialized val?
2018#: ../libtransmission/bencode.c:1117
2019msgid "Invalid metadata"
2020msgstr "Siêu dữ liệu khÃŽng hợp lệ"
2021
2022#: ../libtransmission/bencode.c:1706 ../libtransmission/bencode.c:1734
2023#, c-format
2024msgid "Couldn't save temporary file \"%1$s\": %2$s"
2025msgstr "KhÃŽng thể lÆ°u tập tin tạm \"%1$s\": %2$s"
2026
2027#: ../libtransmission/bencode.c:1721
2028#, c-format
2029msgid "Saved \"%s\""
2030msgstr "Đã lÆ°u \"%s\""
2031
2032#: ../libtransmission/bencode.c:1726 ../libtransmission/blocklist.c:417
2033#, c-format
2034msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
2035msgstr "KhÃŽng thể lÆ°u tập tin \"%1$s\": %2$s"
2036
2037#: ../libtransmission/blocklist.c:86 ../libtransmission/blocklist.c:325
2038#: ../libtransmission/utils.c:436
2039#, c-format
2040msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
2041msgstr "KhÃŽng thể đọc \"%1$s\": %2$s"
2042
2043#: ../libtransmission/blocklist.c:115
2044#, c-format
2045msgid "Blocklist \"%s\" contains %zu entries"
2046msgstr "Danh sách chặn \"%s\" chứa %zu mục"
2047
2048#. don't try to display the actual lines - it causes issues
2049#: ../libtransmission/blocklist.c:368
2050#, c-format
2051msgid "blocklist skipped invalid address at line %d"
2052msgstr "danh sách chặn bỏ qua địa chỉ khÃŽng hợp lệ ở dòng thứ %d"
2053
2054#: ../libtransmission/blocklist.c:420
2055#, c-format
2056msgid "Blocklist \"%s\" updated with %zu entries"
2057msgstr "Danh sách chặn \"%s\" đã được cập nhật thêm %zu mục"
2058
2059#: ../libtransmission/fdlimit.c:360 ../libtransmission/metainfo.c:112
2060#: ../libtransmission/utils.c:568 ../libtransmission/utils.c:579
2061#, c-format
2062msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
2063msgstr "KhÃŽng thể tạo \"%1$s\": %2$s"
2064
2065#: ../libtransmission/fdlimit.c:381
2066#, c-format
2067msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
2068msgstr "KhÃŽng thể mở \"%1$s\": %2$s"
2069
2070#: ../libtransmission/fdlimit.c:396
2071#, c-format
2072msgid "Couldn't truncate \"%1$s\": %2$s"
2073msgstr "KhÃŽng thể cắt cụt \"%1$s\": %2$s"
2074
2075#: ../libtransmission/fdlimit.c:682
2076#, c-format
2077msgid "Couldn't create socket: %s"
2078msgstr "KhÃŽng thể tạo socket: %s"
2079
2080#: ../libtransmission/makemeta.c:63
2081#, c-format
2082msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
2083msgstr "Bộ tạo Torrent đang bỏ qua tệp \"%s\": %s"
2084
2085#: ../libtransmission/metainfo.c:587
2086#, c-format
2087msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
2088msgstr "Mục siêu dữ liệu \"%s\" khÃŽng hợp lệ"
2089
2090#: ../libtransmission/natpmp.c:32
2091msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
2092msgstr "Chuyển tiếp cổng (NAT-PMP)"
2093
2094#: ../libtransmission/natpmp.c:72
2095#, c-format
2096msgid "%s succeeded (%d)"
2097msgstr "%s thành cÃŽng (%d)"
2098
2099#: ../libtransmission/natpmp.c:141
2100#, c-format
2101msgid "Found public address \"%s\""
2102msgstr "Tìm thấy địa chỉ cÃŽng cộng \"%s\""
2103
2104#: ../libtransmission/natpmp.c:176
2105#, c-format
2106msgid "no longer forwarding port %d"
2107msgstr "khÃŽng còn chuyển tiếp cổng %d"
2108
2109#: ../libtransmission/natpmp.c:221
2110#, c-format
2111msgid "Port %d forwarded successfully"
2112msgstr "Cổng %d được chuyển tiếp thành cÃŽng"
2113
2114#: ../libtransmission/net.c:266
2115#, c-format
2116msgid "Couldn't set source address %s on %d: %s"
2117msgstr "KhÃŽng thể đặt địa chỉ nguồn %s ở %d:%s"
2118
2119#: ../libtransmission/net.c:282
2120#, c-format
2121msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
2122msgstr "KhÃŽng thể kết nối socket %d tới %s, cổng %d (errno %d - %s)"
2123
2124#: ../libtransmission/net.c:354
2125msgid "Is another copy of Transmission already running?"
2126msgstr "Có tiến trình Transmission nào khác đang chạy phải khÃŽng?"
2127
2128#: ../libtransmission/net.c:359
2129#, c-format
2130msgid "Couldn't bind port %d on %s: %s"
2131msgstr "KhÃŽng thể gắn cổng %d trên %s:%s"
2132
2133#: ../libtransmission/net.c:361
2134#, c-format
2135msgid "Couldn't bind port %d on %s: %s (%s)"
2136msgstr "KhÃŽng thể gắn cổng %d trên %s:%s (%s)"
2137
2138#: ../libtransmission/peer-msgs.c:1893
2139#, c-format
2140msgid "Please Verify Local Data! Piece #%zu is corrupt."
2141msgstr "Xin hãy kiểm tra dữ liệu đã tải về! Mảnh #%zu đã bị hỏng."
2142
2143#: ../libtransmission/port-forwarding.c:31
2144msgid "Port Forwarding"
2145msgstr "Chuyển tiếp cổng"
2146
2147#: ../libtransmission/port-forwarding.c:58
2148msgid "Starting"
2149msgstr "Đang khởi chạy"
2150
2151#: ../libtransmission/port-forwarding.c:59
2152msgid "Forwarded"
2153msgstr "Đã chuyển tiếp"
2154
2155#: ../libtransmission/port-forwarding.c:60
2156msgid "Stopping"
2157msgstr "Đang ngừng"
2158
2159#: ../libtransmission/port-forwarding.c:61
2160msgid "Not forwarded"
2161msgstr "ChÆ°a chuyển tiếp"
2162
2163#: ../libtransmission/port-forwarding.c:91 ../libtransmission/torrent.c:2040
2164#, c-format
2165msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2166msgstr "Trạng thái thay đổi từ \"%1$s\" tới \"%2$s\""
2167
2168#: ../libtransmission/port-forwarding.c:181
2169msgid "Stopped"
2170msgstr "Đã dừng"
2171
2172#. first %s is the application name
2173#. second %s is the version number
2174#: ../libtransmission/session.c:718
2175#, c-format
2176msgid "%s %s started"
2177msgstr "%s %s đã chạy"
2178
2179#: ../libtransmission/session.c:1937
2180#, c-format
2181msgid "Loaded %d torrents"
2182msgstr "Tải %d torrents"
2183
2184#: ../libtransmission/torrent.c:524
2185#, c-format
2186msgid "Tracker warning: \"%s\""
2187msgstr "Cảnh báo từ tracker: \"%s\""
2188
2189#: ../libtransmission/torrent.c:531
2190#, c-format
2191msgid "Tracker error: \"%s\""
2192msgstr "Lỗi trâcker: \"%s\""
2193
2194#: ../libtransmission/torrent.c:778
2195msgid ""
2196"No data found! Ensure your drives are connected or use \"Set Location\". To "
2197"re-download, remove the torrent and re-add it."
2198msgstr ""
2199"KhÃŽng tìm thấy dữ liệu! Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa của bạn đã kết nối hoặc "
2200"chọn \"Đặt lại vị trí trên máy\". Để tải lại từ đầu, hãy gỡ bỏ torrent và "
2201"thêm torrent đó lại một lần nữa."
2202
2203#: ../libtransmission/torrent.c:1661
2204msgid "Restarted manually -- disabling its seed ratio"
2205msgstr "Khởi động lại thủ cÃŽng -- đang bỏ qua tỉ lệ seed"
2206
2207#: ../libtransmission/torrent.c:1813
2208msgid "Removing torrent"
2209msgstr "Đang xóa torrent"
2210
2211#: ../libtransmission/torrent.c:1897
2212msgid "Done"
2213msgstr "Xong"
2214
2215#: ../libtransmission/torrent.c:1900
2216msgid "Complete"
2217msgstr "Hoàn thành"
2218
2219#: ../libtransmission/upnp.c:35
2220msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2221msgstr "Chuyển tiếp cổng (UPnP)"
2222
2223#: ../libtransmission/upnp.c:201
2224#, c-format
2225msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2226msgstr "Tìm thấy thiết bị gateway Internet \"%s\""
2227
2228#: ../libtransmission/upnp.c:204
2229#, c-format
2230msgid "Local Address is \"%s\""
2231msgstr "Địa chỉ cục bộ là \"%s\""
2232
2233#: ../libtransmission/upnp.c:233
2234#, c-format
2235msgid "Port %d isn't forwarded"
2236msgstr "Cổng %d chÆ°a được chuyển tiếp"
2237
2238#: ../libtransmission/upnp.c:244
2239#, c-format
2240msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2241msgstr "Dừng chuyển tiếp cổng qua \"%s\", dịch vụ \"%s\""
2242
2243#: ../libtransmission/upnp.c:277
2244#, c-format
2245msgid ""
2246"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\". (local address: %s:%d)"
2247msgstr ""
2248"Chuyển tiếp cổng thÃŽng qua \"%s\", dịch vụ \"%s\". (địa chỉ cục bộ: %s:%d)"
2249
2250#: ../libtransmission/upnp.c:282
2251msgid "Port forwarding successful!"
2252msgstr "Chuyển tiếp cổng thành cÃŽng!"
2253
2254#: ../libtransmission/utils.c:450
2255msgid "Not a regular file"
2256msgstr "KhÃŽng phải là một tập tin thường"
2257
2258#: ../libtransmission/utils.c:468
2259msgid "Memory allocation failed"
2260msgstr "Lỗi cấp phát bộ nhớ"
2261
2262#. Node exists but isn't a folder
2263#: ../libtransmission/utils.c:578
2264#, c-format
2265msgid "File \"%s\" is in the way"
2266msgstr "\"%s\" khÃŽng phải một thÆ° mục"
2267
2268#: ../libtransmission/verify.c:218
2269msgid "Verifying torrent"
2270msgstr "Đang kiểm tra torrent"
2271
2272#~ msgid "Sort by _Ratio"
2273#~ msgstr "Xếp theo Tỉ _lệ"
2274
2275#~ msgid "Sort by _State"
2276#~ msgstr "Xếp theo T_ình trạng"
2277
2278#~ msgid "_Main Window"
2279#~ msgstr "_Cửa sổ chính"
2280
2281#~ msgid "Sort by _Tracker"
2282#~ msgstr "Xếp theo _Tracke_r"
2283
2284#~ msgid "_Minimal View"
2285#~ msgstr "Quan sát Tố_i thiểu"
2286
2287#~ msgid "Add a torrent"
2288#~ msgstr "Thêm một torrent"
2289
2290#~ msgid "_Reverse Sort Order"
2291#~ msgstr "Đảo _ngược vị trí sắp xếp"
2292
2293#~ msgid "_Add..."
2294#~ msgstr "_Thêm..."
2295
2296#~ msgid "_Open Folder"
2297#~ msgstr "_Mở thư mục"
2298
2299#~ msgid "_Move source file to Trash"
2300#~ msgstr "_Chuyển tệp nguồn vào Thùng rác"
2301
2302#~ msgid "Add a Torrent"
2303#~ msgstr "Thêm một torrent"
2304
2305#~ msgid "Display _options dialog"
2306#~ msgstr "Hiển thị hộp th_oại tùy chọn"
2307
2308#~ msgid "Status"
2309#~ msgstr "Trạng thái"
2310
2311#~ msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
2312#~ msgstr "Peer đã được tìm ra qua Peer Exchange (PEX)"
2313
2314#~ msgid "<b>Times Completed:</b>"
2315#~ msgstr "<b>Thời gian hoàn thành:</b>"
2316
2317#~ msgid "<b>Leechers:</b>"
2318#~ msgstr "<b>Người tải:</b>"
2319
2320#~ msgid "<b>Seeders:</b>"
2321#~ msgstr "<b>Người cung cấp:</b>"
2322
2323#, c-format
2324#~ msgid "%'d Piece"
2325#~ msgid_plural "%'d Pieces"
2326#~ msgstr[0] "%'d Phần"
2327
2328#~ msgid "Pieces:"
2329#~ msgstr "Các phần:"
2330
2331#, c-format
2332#~ msgid "%1$s @ %2$s"
2333#~ msgstr "%1$s @ %2$s"
2334
2335#~ msgid "Date:"
2336#~ msgstr "Ngày:"
2337
2338#~ msgid "Creator:"
2339#~ msgstr "Người tạo :"
2340
2341#~ msgid "Origins"
2342#~ msgstr "Nguồn gốc"
2343
2344#~ msgid "Torrent file:"
2345#~ msgstr "Tệp torrent:"
2346
2347#, c-format
2348#~ msgid "%.1f%%"
2349#~ msgstr "%.1f%%"
2350
2351#~ msgid "Failed DL:"
2352#~ msgstr "Tải khÎng thành cÎng:"
2353
2354#~ msgid "Progress:"
2355#~ msgstr "Tiến trình:"
2356
2357#~ msgid "Transfer"
2358#~ msgstr "Truyền"
2359
2360#~ msgid "Dates"
2361#~ msgstr "Thời gian"
2362
2363#~ msgid "Started at:"
2364#~ msgstr "Bắt đầu lúc:"
2365
2366#~ msgid "Last activity at:"
2367#~ msgstr "Hoạt động lần cuối lúc:"
2368
2369#~ msgid "Limit _download speed (KB/s):"
2370#~ msgstr "_Giới hạn tốc độ tải về (KB/s):"
2371
2372#~ msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
2373#~ msgstr "Giới hạn tốc độ tải lên (KB/s):"
2374
2375#~ msgid "Limits"
2376#~ msgstr "Giới hạn"
2377
2378#~ msgid "Next announce in:"
2379#~ msgstr "ThÃŽng báo lần tới trong:"
2380
2381#~ msgid "Manual announce allowed in:"
2382#~ msgstr "ThÎng báo cho phép trong:"
2383
2384#~ msgid "Last announce at:"
2385#~ msgstr "ThÃŽng báo lần cuối lúc:"
2386
2387#~ msgid "Tracker:"
2388#~ msgstr "Tracker:"
2389
2390#~ msgid "Tracker responded:"
2391#~ msgstr "Tracker phản hồi:"
2392
2393#~ msgid "Announce"
2394#~ msgstr "ThÎng báo"
2395
2396#~ msgid "Now"
2397#~ msgstr "Bây giờ"
2398
2399#~ msgid "In progress"
2400#~ msgstr "Trong quá trình"
2401
2402#~ msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
2403#~ msgstr "<big><b>Thoát Transmission?</b></big>"
2404
2405#~ msgid "_Don't ask me again"
2406#~ msgstr "_KhÎng hỏi lại nữa"
2407
2408#~ msgid "File"
2409#~ msgstr "Tệp"
2410
2411#~ msgid "Progress"
2412#~ msgstr "Tiến trình"
2413
2414#~ msgid "Start minimized in system tray"
2415#~ msgstr "Thu nhỏ ở khay hệ thống khi khởi động"
2416
2417#~ msgid "Copyright 2005-2009 The Transmission Project"
2418#~ msgstr "Bản quyền 2005-2009 Dự án The Transmission"
2419
2420#~ msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
2421#~ msgstr "Đang gửi tổng tải lên/tải xuống tới tracker..."
2422
2423#~ msgid "[torrent files]"
2424#~ msgstr "[tệp torrent]"
2425
2426#~ msgid "Torrent created!"
2427#~ msgstr "Đã tạo torrent!"
2428
2429#~ msgid "Choose File"
2430#~ msgstr "Chọn tệp"
2431
2432#~ msgid "Choose Directory"
2433#~ msgstr "Chọn thư mục"
2434
2435#, c-format
2436#~ msgid "Torrent creation failed: %s"
2437#~ msgstr "Lỗi khi tạo torrent: %s"
2438
2439#~ msgid "Invalid URL"
2440#~ msgstr "URL khÃŽng hợp lệ"
2441
2442#, c-format
2443#~ msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
2444#~ msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
2445#~ msgstr[0] "<i>%1$s; %2$'d tệp</i>"
2446
2447#~ msgid "Torrent creation cancelled"
2448#~ msgstr "Đã hủy tạo torrent"
2449
2450#~ msgid "Source"
2451#~ msgstr "Nguồn"
2452
2453#~ msgid "F_older"
2454#~ msgstr "Thư _mục"
2455
2456#~ msgid "<b>E_xtras</b>"
2457#~ msgstr "<b>Thêm</b>"
2458
2459#~ msgid "Commen_t:"
2460#~ msgstr "Chú _thích:"
2461
2462#, c-format
2463#~ msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
2464#~ msgstr "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), đã tải lên %4$s (Tỷ lệ: %5$s)"
2465
2466#, c-format
2467#~ msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
2468#~ msgstr "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
2469
2470#, c-format
2471#~ msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
2472#~ msgstr "tốc độ|Xuống: %1$s, Lên: %2$s"
2473
2474#, c-format
2475#~ msgid "Down: %s"
2476#~ msgstr "Xuống: %s"
2477
2478#, c-format
2479#~ msgid "Up: %s"
2480#~ msgstr "Lên: %s"
2481
2482#~ msgid "Transmission Bittorrent Client"
2483#~ msgstr "Trình khách BitTorrent Transmission"
2484
2485#, c-format
2486#~ msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
2487#~ msgstr "KhÃŽng thể vÃŽ hiệu ngủ Ä‘ÃŽng: %s"
2488
2489#~ msgid "Tier"
2490#~ msgstr "Bậc"
2491
2492#~ msgid "Announce URL"
2493#~ msgstr "URL thÎng báo"
2494
2495#~ msgid "Disallowing desktop hibernation"
2496#~ msgstr "VÃŽ hiệu hóa ngủ Ä‘ÃŽng"
2497
2498#~ msgid "Show desktop _notifications"
2499#~ msgstr "Hiể_n thị thÃŽng báo"
2500
2501#~ msgid "Show _icon in the desktop Notification Area"
2502#~ msgstr "H_iển thị biểu tượng trong Vùng thÃŽng báo"
2503
2504#, c-format
2505#~ msgid ""
2506#~ "%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
2507#~ "Down: %3$s, Up: %4$s"
2508#~ msgstr ""
2509#~ "%1$'d Seeding, %2$'d Đang tải\n"
2510#~ "Xuống: %3$s, Lên: %4$s"
2511
2512#~ msgid "Inhibit desktop _hibernation when torrents are active"
2513#~ msgstr "C_hặn chế độ ngủ Ä‘ÃŽng khi các torrent hoặt động"
2514
2515#, c-format
2516#~ msgid "Enable _blocklist (contains %'d rule)"
2517#~ msgid_plural "Enable _blocklist (contains %'d rules)"
2518#~ msgstr[0] "_Cho phép danh sách chặn (chứa %'d luật)"
2519
2520#~ msgid "Mo_ve source files to Trash"
2521#~ msgstr "Chuyển tệp nguồn _vào Thùng rác"
2522
2523#~ msgid "Adding Torrents"
2524#~ msgstr "Thêm các Torrent"
2525
2526#~ msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
2527#~ msgstr "Kết nối tới tracker qua một pro_xy"
2528
2529#~ msgid "Proxy _server:"
2530#~ msgstr "Máy phục _vụ Proxy:"
2531
2532#~ msgid "Proxy _port:"
2533#~ msgstr "Cổng _Proxy:"
2534
2535#~ msgid "Proxy _type:"
2536#~ msgstr "_Loại Proxy:"
2537
2538#~ msgid "_Authentication is required"
2539#~ msgstr "_Cần phải xác thực"
2540
2541#~ msgid "Only allow the following IP _addresses to connect:"
2542#~ msgstr "Chỉ cho phép những địa chỉ IP này kết nối:"
2543
2544#~ msgid "Tracker Proxy"
2545#~ msgstr "Tracker Proxy"
2546
2547#~ msgid " and "
2548#~ msgstr " và "
2549
2550#~ msgid "Limit u_pload speed (KB/s):"
2551#~ msgstr "Giới _hạn tốc độ tải lên (KB/s):"
2552
2553#, c-format
2554#~ msgid "%1$s remaining"
2555#~ msgstr "%1$s còn lại"
2556
2557#, c-format
2558#~ msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
2559#~ msgstr "Đang đợi để xác minh dữ liệu đã tải (%.1f%% đã kiểm tra)"
2560
2561#~ msgid "A_ll"
2562#~ msgstr "_Tất cả"
2563
2564#~ msgid "_Active"
2565#~ msgstr "_Hoạt động"
2566
2567#~ msgid "_Downloading"
2568#~ msgstr "Đang _tải xuống"
2569
2570#, c-format
2571#~ msgid "%'u byte"
2572#~ msgid_plural "%'u bytes"
2573#~ msgstr[0] "%'u byte"
2574
2575#, c-format
2576#~ msgid "%'.1f KB/s"
2577#~ msgstr "%'.1f KB/s"
2578
2579#, c-format
2580#~ msgid "%'.1f MB"
2581#~ msgstr "%'.1f MB"
2582
2583#, c-format
2584#~ msgid "%'.1f KB"
2585#~ msgstr "%'.1f KB"
2586
2587#, c-format
2588#~ msgid "%'.1f GB"
2589#~ msgstr "%'.1f GB"
2590
2591#~ msgid "_Seeding"
2592#~ msgstr "_Chia sẻ"
2593
2594#~ msgid "_Paused"
2595#~ msgstr "_Tạm dừng"
2596
2597#, c-format
2598#~ msgid "%'.1f MB/s"
2599#~ msgstr "%'.1f MB/s"
2600
2601#, c-format
2602#~ msgid "%'.2f MB/s"
2603#~ msgstr "%'.2f MB/s"
2604
2605#, c-format
2606#~ msgid "%'.2f GB/s"
2607#~ msgstr "%'.2f GB/s"
2608
2609#, c-format
2610#~ msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
2611#~ msgstr "Danh sách chặn \"%1$s\" đã cập nhật với %2$'d mục"
2612
2613#, c-format
2614#~ msgid "Blocklist \"%s\" contains %'zu entries"
2615#~ msgstr "Danh sách chặn\"%s\" chứa %'zu mục"
2616
2617#~ msgid "Couldn't read resume file"
2618#~ msgstr "KhÃŽng thể đọc để tiếp tục tệp"
2619
2620#, c-format
2621#~ msgid "Closing port %d on %s"
2622#~ msgstr "Đóng cổng %d trên %s"
2623
2624#~ msgid "_Enable web interface"
2625#~ msgstr "_Bật giao diện Web"
2626
2627#~ msgid "_Require username"
2628#~ msgstr "_Yêu cầu tên người dùng"
2629
2630#~ msgid "Listening _port:"
2631#~ msgstr "Lắng nghe _cổng:"
2632
2633#~ msgid "_Open web interface"
2634#~ msgstr "_Mở giao diện web"
2635
2636#~ msgid "Web Interface"
2637#~ msgstr "Giao diện Web"
2638
2639#~ msgid "None sent"
2640#~ msgstr "KhÃŽng gá»­i"
2641
2642#~ msgid "Use peer e_xchange"
2643#~ msgstr "Sử dụng trao đổi peer"
2644
2645#~ msgid "Incoming Peers"
2646#~ msgstr "Peers đang tới"
2647
2648#~ msgid "Limit do_wnload speed (KB/s):"
2649#~ msgstr "Giới hạn tốc độ tải về (KB/s)"
2650
2651#~ msgid "_Port for incoming connections:"
2652#~ msgstr "_ Cổng kết nối tới"
2653
2654#~ msgid "Temporary  Speed _Limits"
2655#~ msgstr "Giới hạn Tốc độ hiện thời"
2656
2657#~ msgid "Seed-Until Ratio"
2658#~ msgstr "Phân phối tới khi đạt tỉ lệ"
2659
2660#~ msgid "Sort by T_racker"
2661#~ msgstr "Sắp xếp theo Tracker"
2662
2663#~ msgid "Set _Location"
2664#~ msgstr "Đặt Vị trí"
2665
2666#~ msgid "Transmission cannot be started."
2667#~ msgstr "KhÃŽng thể khởi chạy Transmission"
2668
2669#~ msgid "_New..."
2670#~ msgstr "Tạo torrent _mới..."
2671
2672#~ msgid "Set _Location..."
2673#~ msgstr "Đặt lại _vị trí trên máy..."
2674
2675#~ msgid "Adding"
2676#~ msgstr "Thêm Torrent"
2677
2678#~ msgid "Open _URL..."
2679#~ msgstr "Mở _URL..."
2680
2681#~ msgid "Open URL..."
2682#~ msgstr "Mở URL..."
2683
2684#~ msgid "Seeding"
2685#~ msgstr "Chia sẻ (seeding)"
2686
2687#, c-format
2688#~ msgid "Asking for peer counts now... <small>%s</small>"
2689#~ msgstr "Đang xin số lượng peer... <small>%s</small>"
2690
2691#, c-format
2692#~ msgid "Asking for more peers now... <small>%s</small>"
2693#~ msgstr "Đang xin thêm peer... <small>%s</small>"
2694
2695#~ msgid "Creating torrent..."
2696#~ msgstr "Đang tạo torrent..."
2697
2698#~ msgid "This may take a moment..."
2699#~ msgstr "Có thể mất một lúc..."
2700
2701#~ msgid "Download complete"
2702#~ msgstr "Đã tải xong"
2703
2704#~ msgid "Inhibit _hibernation when torrents are active"
2705#~ msgstr "KhÃŽng cho máy nghỉ khi vẫn có torrent đang hoạt động"
2706
2707#~ msgid "BitTorrent Activity"
2708#~ msgstr "Hoạt động BitTorrent"
2709
2710#~ msgid "Call scrip_t when torrent is completed:"
2711#~ msgstr "Thực hiện tập _lệnh khi torrent hoàn thành:"
2712
2713#~ msgid "Play _sound when downloads are complete"
2714#~ msgstr "Phát _tiếng động khi đã tải xong"
2715
2716#~ msgid "Show _popup notifications"
2717#~ msgstr "Hiện thÃŽng báo dạng _popup"
2718
2719#~ msgid "<i>Testing...</i>"
2720#~ msgstr "<i>Đang kiểm tra...</i>"
2721
2722#~ msgid "MiB/s"
2723#~ msgstr "MiB/s"
2724
2725#~ msgid "TiB/s"
2726#~ msgstr "TiB/s"
2727
2728#~ msgid "KiB/s"
2729#~ msgstr "KiB/s"
2730
2731#~ msgid "GiB/s"
2732#~ msgstr "GiB/s"
2733
2734#~ msgid "Verifying"
2735#~ msgstr "Đang kiểm tra"
2736
2737#~ msgid "Queued"
2738#~ msgstr "Đang đợi"
2739
2740#~ msgid ""
2741#~ "Transmission is already running, but is not responding. To start a new "
2742#~ "session, you must first close the existing Transmission process."
2743#~ msgstr ""
2744#~ "Transmission đã đang chạy nhÆ°ng khÃŽng phản hồi. Để tạo một phiên làm việc "
2745#~ "mới, bạn cần phải kết thúc tiến trình cũ trước đã."
2746
2747#, c-format
2748#~ msgid "%s is already running."
2749#~ msgstr "%s đã đang chạy.."
2750
2751#~ msgid "Waiting to verify local data"
2752#~ msgstr "Đang chờ kiểm tra dữ liệu đã tải về"
2753
2754#~ msgid "Getting new blocklist..."
2755#~ msgstr "Đang tải về danh sách chặn mới..."
2756
2757#~ msgid "Downloading"
2758#~ msgstr "Tải về"
2759
2760#~ msgid "size|None"
2761#~ msgstr "kích thước|KhÃŽng"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.