Changeset 13279 for trunk/po/vi.po


Ignore:
Timestamp:
Apr 9, 2012, 1:50:33 AM (10 years ago)
Author:
jordan
Message:

(trunk gtk) sync transmission-gtk translations from Rosetta. Also, two new translations: Low German and Sinhalese :)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/po/vi.po

  r13224 r13279  
  1616"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1717"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  18 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-13 20:41+0000\n"
  19 "X-Generator: Launchpad (build 14781)\n"
   18"X-Launchpad-Export-Date: 2012-04-09 01:44+0000\n"
   19"X-Generator: Launchpad (build 15060)\n"
  2020
  2121#: ../gtk/actions.c:45
   
  726726msgstr "Hiện tracker _dự phòng"
  727727
  728 #: ../gtk/details.c:2543 ../gtk/msgwin.c:418
   728#: ../gtk/details.c:2543 ../gtk/msgwin.c:429
  729729msgid "Information"
  730730msgstr "ThÃŽng tin"
   
  861861msgstr ""
  862862
  863 #: ../gtk/filter.c:703 ../gtk/msgwin.c:417
   863#: ../gtk/filter.c:703 ../gtk/msgwin.c:428
  864864msgid "Error"
  865865msgstr "Lỗi"
   
  870870msgstr "_Hiện:"
  871871
  872 #: ../gtk/main.c:303
   872#: ../gtk/main.c:307
  873873#, c-format
  874874msgid "Error registering Transmission as x-scheme-handler/magnet handler: %s"
  875875msgstr ""
  876876
  877 #: ../gtk/main.c:468
   877#: ../gtk/main.c:472
  878878#, c-format
  879879msgid ""
   
  882882"Nhận tín hiệu %d; sẜ cố gắng tắt một cách an toàn nhất. Làm lại nếu bị kẹt."
  883883
  884 #: ../gtk/main.c:596
   884#: ../gtk/main.c:604
  885885msgid "Where to look for configuration files"
  886886msgstr "Vị trí tìm các tập tin cấu hình"
  887887
  888 #: ../gtk/main.c:597
   888#: ../gtk/main.c:605
  889889msgid "Start with all torrents paused"
  890890msgstr "Bắt đầu với tất cả torrent đã tạm dừng"
  891891
  892 #: ../gtk/main.c:598
   892#: ../gtk/main.c:606
  893893msgid "Start minimized in notification area"
  894894msgstr "Chạy thu nhỏ ở khu vá»±c thÃŽng báo"
  895895
  896 #: ../gtk/main.c:599
   896#: ../gtk/main.c:607
  897897msgid "Show version number and exit"
  898898msgstr "Hiển thị số phiên bản và thoát"
  899899
  900 #: ../gtk/main.c:617 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
   900#: ../gtk/main.c:625 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
  901901msgid "Transmission"
  902902msgstr "Transmission"
  903903
  904904#. parse the command line
  905 #: ../gtk/main.c:621
   905#: ../gtk/main.c:629
  906906msgid "[torrent files or urls]"
  907907msgstr "[tập tin torrent hoặc url]"
  908908
  909 #: ../gtk/main.c:625
   909#: ../gtk/main.c:633
  910910#, c-format
  911911msgid ""
   
  914914msgstr ""
  915915
  916 #: ../gtk/main.c:722
   916#: ../gtk/main.c:730
  917917msgid ""
  918918"Transmission is a file-sharing program. When you run a torrent, its data "
   
  925925"chịu hoàn toàn trách nhiệm tuân thủ luật pháp sở tại."
  926926
  927 #: ../gtk/main.c:724
   927#: ../gtk/main.c:732
  928928msgid "I _Accept"
  929929msgstr "TÃŽ_i Đồng Ãœ"
  930930
  931 #: ../gtk/main.c:933
   931#: ../gtk/main.c:941
  932932msgid "<b>Closing Connections</b>"
  933933msgstr "<b>Đang ngắt các kết nối</b>"
  934934
  935 #: ../gtk/main.c:937
   935#: ../gtk/main.c:945
  936936msgid "Sending upload/download totals to tracker
"
  937937msgstr ""
  938938
  939 #: ../gtk/main.c:942
   939#: ../gtk/main.c:950
  940940msgid "_Quit Now"
  941941msgstr "_Thoát bây giờ"
  942942
  943 #: ../gtk/main.c:1000
   943#: ../gtk/main.c:1008
  944944msgid "Couldn't add corrupt torrent"
  945945msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
  946946msgstr[0] "KhÃŽng thể thêm torrent lỗi"
  947947
  948 #: ../gtk/main.c:1007
   948#: ../gtk/main.c:1015
  949949msgid "Couldn't add duplicate torrent"
  950950msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
  951951msgstr[0] "KhÃŽng thể thêm torrent giống hệt nhau"
  952952
  953 #: ../gtk/main.c:1308
   953#: ../gtk/main.c:1316
  954954msgid "A fast and easy BitTorrent client"
  955955msgstr "Trình khách BitTorrent nhanh và dá»
  956956 sá»­ dụng"
  957957
  958 #: ../gtk/main.c:1309
   958#: ../gtk/main.c:1317
  959959msgid "Copyright (c) The Transmission Project"
  960960msgstr "Bản quyền (c) thuộc The Transmission Project"
   
  963963#. to have it appear in the credits in the "About"
  964964#. dialog
  965 #: ../gtk/main.c:1315
   965#: ../gtk/main.c:1323
  966966msgid "translator-credits"
  967967msgstr ""
   
  10881088msgstr "ThÃŽng điệp"
  10891089
  1090 #: ../gtk/msgwin.c:419
   1090#: ../gtk/msgwin.c:430
  10911091msgid "Debug"
  10921092msgstr "Gỡ lỗi"
  10931093
  1094 #: ../gtk/msgwin.c:445
   1094#: ../gtk/msgwin.c:456
  10951095msgid "Message Log"
  10961096msgstr "Nhật kÜ"
  10971097
  1098 #: ../gtk/msgwin.c:482
   1098#: ../gtk/msgwin.c:493
  10991099msgid "Level"
  11001100msgstr "Mức"
   
  20232023msgstr "Siêu dữ liệu khÃŽng hợp lệ"
  20242024
  2025 #: ../libtransmission/bencode.c:1706 ../libtransmission/bencode.c:1734
   2025#: ../libtransmission/bencode.c:1716 ../libtransmission/bencode.c:1744
  20262026#, c-format
  20272027msgid "Couldn't save temporary file \"%1$s\": %2$s"
  20282028msgstr "KhÃŽng thể lÆ°u tập tin tạm \"%1$s\": %2$s"
  20292029
  2030 #: ../libtransmission/bencode.c:1721
   2030#: ../libtransmission/bencode.c:1731
  20312031#, c-format
  20322032msgid "Saved \"%s\""
  20332033msgstr "Đã lưu \"%s\""
  20342034
  2035 #: ../libtransmission/bencode.c:1726 ../libtransmission/blocklist.c:417
   2035#: ../libtransmission/bencode.c:1736 ../libtransmission/blocklist.c:417
  20362036#, c-format
  20372037msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.