Changeset 13374 for trunk/po/vi.po


Ignore:
Timestamp:
Jul 6, 2012, 1:21:32 AM (10 years ago)
Author:
jordan
Message:

update GTK+ client translations from rosetta

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/po/vi.po

  r13279 r13374  
  1616"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1717"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  18 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-04-09 01:44+0000\n"
  19 "X-Generator: Launchpad (build 15060)\n"
   18"X-Launchpad-Export-Date: 2012-07-06 01:08+0000\n"
   19"X-Generator: Launchpad (build 15544)\n"
  2020
  2121#: ../gtk/actions.c:45
   
  331331msgstr ""
  332332
  333 #: ../gtk/details.c:563 ../gtk/filter.c:698
   333#: ../gtk/details.c:563 ../gtk/filter.c:699
  334334msgctxt "Verb"
  335335msgid "Downloading"
   
  340340msgstr ""
  341341
  342 #: ../gtk/details.c:565 ../gtk/filter.c:699
   342#: ../gtk/details.c:565 ../gtk/filter.c:700
  343343msgctxt "Verb"
  344344msgid "Seeding"
  345345msgstr ""
  346346
  347 #: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:701 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
   347#: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:702 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
  348348msgid "Finished"
  349349msgstr "Đã xong"
  350350
  351 #: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:700 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
   351#: ../gtk/details.c:566 ../gtk/filter.c:701 ../gtk/torrent-cell-renderer.c:198
  352352msgid "Paused"
  353353msgstr "Tạm dừng"
   
  357357msgstr "N/A"
  358358
  359 #: ../gtk/details.c:611 ../gtk/file-list.c:605
   359#: ../gtk/details.c:611 ../gtk/file-list.c:610
  360360msgid "Mixed"
  361361msgstr "Đa mức"
   
  800800msgstr[0] "Một trong những torrent này chưa kết thúc việc tải về."
  801801
  802 #: ../gtk/file-list.c:602 ../gtk/filter.c:347 ../gtk/util.c:465
   802#: ../gtk/file-list.c:607 ../gtk/filter.c:347 ../gtk/util.c:465
  803803msgid "High"
  804804msgstr "Cao"
  805805
  806 #: ../gtk/file-list.c:603 ../gtk/filter.c:351 ../gtk/util.c:466
   806#: ../gtk/file-list.c:608 ../gtk/filter.c:351 ../gtk/util.c:466
  807807msgid "Normal"
  808808msgstr "Bình thường"
  809809
  810 #: ../gtk/file-list.c:604 ../gtk/filter.c:355 ../gtk/util.c:467
   810#: ../gtk/file-list.c:609 ../gtk/filter.c:355 ../gtk/util.c:467
  811811msgid "Low"
  812812msgstr "Thấp"
  813813
  814 #: ../gtk/file-list.c:822 ../gtk/msgwin.c:295
   814#: ../gtk/file-list.c:827 ../gtk/msgwin.c:295
  815815msgid "Name"
  816816msgstr "Tên"
  817817
  818818#. add "size" column
  819 #: ../gtk/file-list.c:837
   819#: ../gtk/file-list.c:842
  820820msgid "Size"
  821821msgstr "Kích thước"
  822822
  823823#. add "progress" column
  824 #: ../gtk/file-list.c:852
   824#: ../gtk/file-list.c:857
  825825msgid "Have"
  826826msgstr "Đã có"
  827827
  828828#. add "enabled" column
  829 #: ../gtk/file-list.c:865
   829#: ../gtk/file-list.c:870
  830830msgid "Download"
  831831msgstr "Tải xuống"
  832832
  833833#. add priority column
  834 #: ../gtk/file-list.c:881 ../gtk/filter.c:342
   834#: ../gtk/file-list.c:886 ../gtk/filter.c:342
  835835msgid "Priority"
  836836msgstr "Độ ưu tiên"
  837837
  838 #: ../gtk/filter.c:314 ../gtk/filter.c:695
   838#: ../gtk/filter.c:314 ../gtk/filter.c:696
  839839msgid "All"
  840840msgstr "Tất cả"
   
  852852msgstr "Riêng"
  853853
  854 #: ../gtk/filter.c:697
   854#: ../gtk/filter.c:698
  855855msgid "Active"
  856856msgstr "Đang hoạt động"
  857857
  858 #: ../gtk/filter.c:702
   858#: ../gtk/filter.c:703
  859859msgctxt "Verb"
  860860msgid "Verifying"
  861861msgstr ""
  862862
  863 #: ../gtk/filter.c:703 ../gtk/msgwin.c:428
   863#: ../gtk/filter.c:704 ../gtk/msgwin.c:428
  864864msgid "Error"
  865865msgstr "Lỗi"
  866866
  867867#. add the activity combobox
  868 #: ../gtk/filter.c:990
   868#: ../gtk/filter.c:994
  869869msgid "_Show:"
  870870msgstr "_Hiện:"
  871871
  872 #: ../gtk/main.c:307
   872#: ../gtk/main.c:303
  873873#, c-format
  874874msgid "Error registering Transmission as x-scheme-handler/magnet handler: %s"
  875875msgstr ""
  876876
  877 #: ../gtk/main.c:472
   877#: ../gtk/main.c:468
  878878#, c-format
  879879msgid ""
   
  882882"Nhận tín hiệu %d; sẜ cố gắng tắt một cách an toàn nhất. Làm lại nếu bị kẹt."
  883883
  884 #: ../gtk/main.c:604
   884#: ../gtk/main.c:596
  885885msgid "Where to look for configuration files"
  886886msgstr "Vị trí tìm các tập tin cấu hình"
  887887
  888 #: ../gtk/main.c:605
   888#: ../gtk/main.c:597
  889889msgid "Start with all torrents paused"
  890890msgstr "Bắt đầu với tất cả torrent đã tạm dừng"
  891891
  892 #: ../gtk/main.c:606
   892#: ../gtk/main.c:598
  893893msgid "Start minimized in notification area"
  894894msgstr "Chạy thu nhỏ ở khu vá»±c thÃŽng báo"
  895895
  896 #: ../gtk/main.c:607
   896#: ../gtk/main.c:599
  897897msgid "Show version number and exit"
  898898msgstr "Hiển thị số phiên bản và thoát"
  899899
  900 #: ../gtk/main.c:625 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
   900#: ../gtk/main.c:617 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
  901901msgid "Transmission"
  902902msgstr "Transmission"
  903903
  904904#. parse the command line
  905 #: ../gtk/main.c:629
   905#: ../gtk/main.c:621
  906906msgid "[torrent files or urls]"
  907907msgstr "[tập tin torrent hoặc url]"
  908908
  909 #: ../gtk/main.c:633
   909#: ../gtk/main.c:625
  910910#, c-format
  911911msgid ""
   
  914914msgstr ""
  915915
  916 #: ../gtk/main.c:730
   916#: ../gtk/main.c:722
  917917msgid ""
  918918"Transmission is a file-sharing program. When you run a torrent, its data "
   
  925925"chịu hoàn toàn trách nhiệm tuân thủ luật pháp sở tại."
  926926
  927 #: ../gtk/main.c:732
   927#: ../gtk/main.c:724
  928928msgid "I _Accept"
  929929msgstr "TÃŽ_i Đồng Ãœ"
  930930
  931 #: ../gtk/main.c:941
   931#: ../gtk/main.c:933
  932932msgid "<b>Closing Connections</b>"
  933933msgstr "<b>Đang ngắt các kết nối</b>"
  934934
  935 #: ../gtk/main.c:945
   935#: ../gtk/main.c:937
  936936msgid "Sending upload/download totals to tracker
"
  937937msgstr ""
  938938
  939 #: ../gtk/main.c:950
   939#: ../gtk/main.c:942
  940940msgid "_Quit Now"
  941941msgstr "_Thoát bây giờ"
  942942
  943 #: ../gtk/main.c:1008
   943#: ../gtk/main.c:1000
  944944msgid "Couldn't add corrupt torrent"
  945945msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
  946946msgstr[0] "KhÃŽng thể thêm torrent lỗi"
  947947
  948 #: ../gtk/main.c:1015
   948#: ../gtk/main.c:1007
  949949msgid "Couldn't add duplicate torrent"
  950950msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
  951951msgstr[0] "KhÃŽng thể thêm torrent giống hệt nhau"
  952952
  953 #: ../gtk/main.c:1316
   953#: ../gtk/main.c:1308
  954954msgid "A fast and easy BitTorrent client"
  955955msgstr "Trình khách BitTorrent nhanh và dá»
  956956 sá»­ dụng"
  957957
  958 #: ../gtk/main.c:1317
   958#: ../gtk/main.c:1309
  959959msgid "Copyright (c) The Transmission Project"
  960960msgstr "Bản quyền (c) thuộc The Transmission Project"
   
  963963#. to have it appear in the credits in the "About"
  964964#. dialog
  965 #: ../gtk/main.c:1323
   965#: ../gtk/main.c:1315
  966966msgid "translator-credits"
  967967msgstr ""
   
  969969"  Lê Trường An https://launchpad.net/~truongan\n"
  970970"  Nguyen Anh Minh https://launchpad.net/~minhna\n"
  971 "  Nguyá»
  972 n Hào KhÃŽi https://launchpad.net/~nhkhoi\n"
   971"  Nguyen Kim Kha https://launchpad.net/~nkimkha\n"
  973972"  Nguyá»
  974973n Việt Hưng https://launchpad.net/~famihug\n"
  975974"  NgÃŽ Chin https://launchpad.net/~ndtrung4419\n"
   975"  Phan Trọng Khanh https://launchpad.net/~khanhpt\n"
  976976"  Vu Do Quynh https://launchpad.net/~vu-do-quynh\n"
  977977"  Võ Văn Hồng Ngọc https://launchpad.net/~vhngoc\n"
   978"  blackrises https://launchpad.net/~blackrises\n"
  978979"  lusiads https://launchpad.net/~lusiads\n"
  979980"  x5254725 https://launchpad.net/~peonimusha"
   
  11001101msgstr "Mức"
  11011102
  1102 #: ../gtk/notify.c:213
   1103#: ../gtk/notify.c:215
  11031104msgid "Open File"
  11041105msgstr "Mở Tập tin"
  11051106
  1106 #: ../gtk/notify.c:218
   1107#: ../gtk/notify.c:220
  11071108msgid "Open Folder"
  11081109msgstr "Mở thư mục"
  11091110
  1110 #: ../gtk/notify.c:226
   1111#: ../gtk/notify.c:228
  11111112msgid "Torrent Complete"
  11121113msgstr "Hoàn thành Torrent"
  11131114
  1114 #: ../gtk/notify.c:248
   1115#: ../gtk/notify.c:250
  11151116msgid "Torrent Added"
  11161117msgstr "Đã thêm vào torrent."
   
  11611162msgstr "Hiện hộp thoại tuỳ chọ_n"
  11621163
  1163 #: ../gtk/open-dialog.c:487
   1164#: ../gtk/open-dialog.c:492
  11641165msgid "Open URL"
  11651166msgstr "Mở URL"
  11661167
  1167 #: ../gtk/open-dialog.c:500
   1168#: ../gtk/open-dialog.c:505
  11681169msgid "Open torrent from URL"
  11691170msgstr "Mở torrent từ URL"
  11701171
  1171 #: ../gtk/open-dialog.c:505
   1172#: ../gtk/open-dialog.c:510
  11721173msgid "_URL"
  11731174msgstr "_URL"
   
  19431944msgstr ""
  19441945
  1945 #: ../gtk/util.c:87 ../libtransmission/utils.c:1485
   1946#: ../gtk/util.c:87 ../libtransmission/utils.c:1487
  19461947msgid "None"
  19471948msgstr "KhÎng có"
   
  20392040
  20402041#: ../libtransmission/blocklist.c:86 ../libtransmission/blocklist.c:325
  2041 #: ../libtransmission/utils.c:436
   2042#: ../libtransmission/utils.c:438
  20422043#, c-format
  20432044msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
   
  20612062
  20622063#: ../libtransmission/fdlimit.c:360 ../libtransmission/metainfo.c:112
  2063 #: ../libtransmission/utils.c:568 ../libtransmission/utils.c:579
   2064#: ../libtransmission/utils.c:570 ../libtransmission/utils.c:581
  20642065#, c-format
  20652066msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
   
  21392140msgstr "KhÃŽng thể gắn cổng %d trên %s:%s (%s)"
  21402141
  2141 #: ../libtransmission/peer-msgs.c:1893
   2142#: ../libtransmission/peer-msgs.c:1896
  21422143#, c-format
  21432144msgid "Please Verify Local Data! Piece #%zu is corrupt."
   
  22552256msgstr "Chuyển tiếp cổng thành cÃŽng!"
  22562257
  2257 #: ../libtransmission/utils.c:450
   2258#: ../libtransmission/utils.c:452
  22582259msgid "Not a regular file"
  22592260msgstr "KhÃŽng phải là một tập tin thường"
  22602261
  2261 #: ../libtransmission/utils.c:468
   2262#: ../libtransmission/utils.c:470
  22622263msgid "Memory allocation failed"
  22632264msgstr "Lỗi cấp phát bộ nhớ"
  22642265
  22652266#. Node exists but isn't a folder
  2266 #: ../libtransmission/utils.c:578
   2267#: ../libtransmission/utils.c:580
  22672268#, c-format
  22682269msgid "File \"%s\" is in the way"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.